Certyfikat kompetencji zawodowych – egzamin

Procedury egzaminacyjneEgzamin VCC pozwala zwalidować efekty uczenia się zdobywane drogą pozaformalną i nieformalną. Zgodnie z metodologią VCC egzamin składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Proces egzaminowania odbywa się z udziałem Partnerów Egzaminacyjnych VCC, którzy uzyskali uprawnienia do przeprowadzania egzaminów z danego modułu VCC. W systemie VCC wymagana jest i zapewniania rozdzielność procesów kształcenia i walidacji.

Aby otrzymać certyfikat kompetencji zawodowych VCC New Competences należy poddać się procesowi certyfikacji, obejmującemu następujące egzaminy:

  • egzamin zawodowy teoretyczny – przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego dostępnego on-line, ma on charakter testowy i trwa, w zależności od specyfiki zawodu, od 30-90 minut. Przeprowadzany jest przez uprawnionego Operatora Systemu Egzaminacyjnego. Zazwyczaj składa się z 30 pytań zamkniętych wybieranych losowo, co zapewnia obiektywizm i jakość egzaminów.
  • egzamin zawodowy praktyczny – przeprowadzany jest przez uprawnionych Egzaminatorów. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań, będących przedmiotem oceny. Egzamin praktyczny trwa od 45-180 minut, a liczba zadań i stopień ich złożoności zależy od specyfiki modułu. Zestaw umiejętności jest konsultowany i spójny z wymaganiami danej branży/sektora/pracodawcy.
  • egzamin językowy branżowy – część teoretyczna przeprowadzana jest za pomocą platformy egzaminacyjnej, a część praktyczna przed Egzaminatorem VCC.
  • egzamin informatyczny – przeprowadzany w przypadku wyodrębnionego w New Competences modułu IT i składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej.

Wynik egzaminu uprawniający do otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych (zgodny z wymaganiami stawianymi egzaminom kwalifikacyjnym w formalnym szkolnictwie zawodowym):

  • egzamin teoretyczny – poziom minimalny 55%
  • egzamin praktyczny – poziom minimalny 75%

Udział procentowy poszczególnych obszarów jest uzależniony od specyfiki zawodu i jest on określony w charakterystyce zawodów. Egzaminowany uzyskuje ocenę za każdy obszar, a średnia arytmetyczna tych ocen stanowi podstawę oceny na certyfikacie. Załącznikiem do certyfikatu kompetencji zawodowych jest suplement. Przedstawia on w sposób syntetyczny wyniki osiągnięte w poszczególnych obszarach, z wyszczególnieniem uzyskanych efektów uczenia się.

Jest to niezmiernie istotne z punktu widzenia pracodawcy, gdyż analizując suplement, może on ocenić na ile kwalifikacje kandydata do pracy odpowiadają jego oczekiwaniom. Zalecana ścieżka szkolenia zawodowego w module VCC New Competences wynosi od 200-300 godzin szkoleniowych, co zostało szczegółowo opisane w charakterystyce zawodów. Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych, może być dostosowywana przez instytucję szkolącą. Ostatecznym efektem szkolenia jest uzyskanie określonych efektów uczenia się przez uczestników kursu.

Procedura reklamacji egzaminu

Formularz zgłoszenia reklamacji