Pracownik obsługi biurowej

Manager and secretary working in the officePracownik obsługi biurowej to osoba, która odpowiada za zarządzanie i koordynowanie codziennej pracy biura. Do głównych obowiązków osoby tej należy, m.in.: obsługa petentów, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, archiwizacja dokumentów, pisanie pism biurowych oraz analiza kierowanych do firmy zapytań ofertowych, przeszukiwania i analizy biuletynu zamówień publicznych, przygotowania ofert o specyfice zamówień publicznych, monitorowanie rozstrzygniętych przetargów.

Pracownik obsługi biurowej – zapotrzebowanie

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich jednostkach organizacyjnych poszukujących fachowców na stanowiskach dotyczących obsługi administracyjnej firmy. Mogą z powodzeniem prowadzić samodzielnie działalność: świadczenia usług w zakresie organizacji narad, szkoleń, zebrań, obsługę sprzętu biurowego, reklamę i promocję sprzętu biurowego itp.

Pracownik obsługi biurowej – miejsca zatrudnienia

Miejscem pracy jest zazwyczaj biuro. Wykonywanie pracy wiąże się z częstymi kontaktami z ludźmi. Na stanowisku tym bardzo często obowiązuje ośmiogodzinny system pracy. Pracownik ma możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pracownik obsługi biurowej – pożądane cechy

Pożądane cechy:

 • Dobry stan zdrowia
 • Dobra sprawność ruchowa i wytrzymałość fizyczna (praca w ciągłym ruchu i dyspozycji)
 • Dobry wzrok słuch, spostrzegawczość, dobra pamięć
 • Zrównoważenie emocjonalne
 • Komunikatywność(umiejętność dostosowania się do różnych sytuacji związanych z obsługą firmy, kontrahentów)
 • Akceptowanie usługowego charakteru pracy
 • Zdolność logicznego myślenia
 • Zdyscyplinowanie
 • Kultura osobista, takt i uprzejmość
 • Uczciwość, sumienność, poczucie obowiązku i odpowiedzialności
 • Zmysł organizacyjny i odwaga podejmowaniu decyzji (umiejętność pracy indywidualnej i w zespole)
 • Poczucie estetyki (troska o własny wizerunek w miejscu pracy i miejsca pracy)
 • Nowatorska postawa wobec wykonywanych zadań
 • Aktywna chęć podnoszenia kwalifikacji i uzupełniania wiedzy

Przeciwwskazania zdrowotne:

 • Choroby układu kostnego, wady postawy
 • Schorzenia neurologiczne, niektóre choroby psychiczne

Pracownik obsługi biurowej – certyfikat kompetencji zawodowych

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej, praktycznych umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, w tym organizacji pracy dyrektora, prowadzenia dokumentacji biurowej. Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu organizacji pracy biurowej, przepływu informacji w zarządzaniu biurem, zasady efektywnej komunikacji, organizacji i zarządzania, kulturę zawodu, zagadnienia prawne, obsługę komputera i urządzeń biurowych. W programie przewidziano również szkolenie z zakresu języka obcego, zarówno ogólnego jak i branżowego.

Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

Zawód zgodny z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer 4110)

liczba godzin szkolenia

 • 60 godzin teorii
 • 60 godzin praktyki
 • 40 godzin IT
 • 60 godzin języka obcego branżowego

Czas trwania egzaminu

 • 60 minut - część teoretyczna
 • 120 minut - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Wiedza o gospodarce
  1.1. Podstawy ekonomii
  1.2. Zasady rachunkowości
  1.3. Podstawowe zagadnienia prawne
  1.4. Socjologia i psychologia pracy
  1.5. Aktywne poszukiwanie pracy
  1.6. Ogólne przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
 2. Organizacja i funkcjonowanie biura
  2.1. Organizacja pracy biurowej
  2.2. Rodzaje, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów
  2.3 Prowadzenie i obsługa korespondencji
  2.4. Prowadzenie rozmów
  2.5. Organizacja i obsługa spotkań
 3. Komputer w pracy biurowej
  3.1. Budowa i obsługa komputera
  3.2. Korzystanie z usług internetowych
  3.3. Skanowanie, tworzenie i obróbka grafiki
  3.4. Redagowanie i formatowanie dokumentów
  3.5. Wykonywanie obliczeń
  3.6. Korzystanie z baz danych
 4. Technika biurowa
  4.1. Urządzenia i sprzęt biurowy
  4.2. Urządzenia i sprzęt pomocniczy
Wyposażenie sali szkoleniowej

Pracownia umożliwiająca przeprowadzenie szkolenia, wyposażona w:

 • zestaw komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem biurowym oraz podłączoną i wstępnie skonfigurowaną drukarką,
 • telefaks,
 • kserokopiarka,
 • skonfigurowana centrala telefoniczna wraz z podłączonymi tzw. numerami wewnętrznymi, aparaty telefoniczne,
 • laminator,
 • nośniki informacji, np. płyta CD/DVD, pendrive itp.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Wymagania dla sali egzaminacyjnej:

a. Pracownia umożliwiająca przeprowadzenie egzaminu zawodowego, wyposażona w:

 • zestaw komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem biurowym oraz podłączoną i wstępnie skonfigurowaną drukarką,
 • telefaks,
 • kserokopiarka,
 • skonfigurowana centrala telefoniczna wraz z podłączonymi tzw. numerami wewnętrznymi, aparaty telefoniczne,
 • laminator,
 • nośniki informacji, np. płyta CD/DVD, pendrive itp.
Podręczniki
Zawodowy

Pracownik obsługi biurowej

 • Autor: Tadeusz Sołtys
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Pracownik obsługi biurowej to osoba, która odpowiada za zarządzanie i koordynowanie codziennej pracy biura. Do głównych jej obowiązków należy m.in.: obsługa petentów, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, archiwizacja dokumentów, pisanie pism biurowych, analiza kierowanych do firm zapytań ofertowych, monitorowanie i analiza biuletynu zamówień publicznych oraz przygotowanie ofert. Osoba posiadająca powyższe kwalifikacje może ubiegać się o pracę we wszystkich jednostkach organizacyjnych poszukujących fachowców na stanowiskach dotyczących obsługi administracyjnej firmy. Z powodzeniem może również prowadzić samodzielnie działalność świadczenia usług w zakresie organizacji narad, szkoleń, zebrań czy obsługi sprzętu biurowego.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest dla osób, które chcą uzyskać szeroką wiedzę z zakresu prowadzenia biura. Zawiera on elementy wiedzy o gospodarce, organizacji i funkcjonowaniu biura, zastosowaniu komputera w pracy oraz techniki biurowej.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences – Pracownik obsługi biurowej.

IT

Programy biurowe w administracji

 • Autor: Tadeusz Kwoka (red.)
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Programy biurowe w administracji to zbiór wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu aplikacji biurowych, wykorzystywanych na co dzień przez pracowników administracji. Aplikacje te współpracują ze sobą, co doświadczeni użytkownicy wykorzystują do zwiększenia efektywności operacji realizowanych za ich pomocą. Podręcznik prezentuje zagadnienia z zakresu baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, edytora tekstu, prezentacji multimedialnych oraz obsługi programu pocztowego, które przedstawione są w sposób syntetyczny, w formie praktycznych treści.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Programy biurowe w administracji oraz modułu IT w New Competences Pracownik obsługi biurowej.

Język obcy zawodowy angielski

Office Worker

 • Autor: Bartosz Wańczyk
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu pracownika obsługi biurowej w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się ze współpracownikami, konwersację i korespondencję z klientem oraz interesantami, koordynowanie i zarządzanie pracą w biurze, obieg dokumentów, sporządzanie oficjalnych pism, użytkowanie i administrowanie sprzętem oraz rozwiązywanie problemów związanych z jego obsługą, organizację spotkań i konferencji, podejmowanie odpowiednich działań w sytuacjach zagrożenia, a także przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej i uzgodnienie warunków pracy.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: B1.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie pracownika obsługi biurowej. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences Pracownik obsługi biurowej oraz Language Competences – Office Worker.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy sprawuje:

a) Najwyższa Izba Kontroli

b) Państwowa Inspekcja Pracy

c) Sejm

d) Prokuratura

2. Umowa o pracę na okres próbny, dla pracownika pracującego na stanowisku administracyjno-biurowym, nie może przekraczać:

a) 2 tygodni

b) 1 miesiąca

c) 2 miesięcy

d) 3 miesięcy

3. Marketing  to:

a) Nauka społeczna analizująca oraz opisująca produkcję, dystrybucję oraz konsumpcję dóbr

b) Aktywny handel, wychodzący naprzeciw potrzeb klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać a nawet kreować, i zaspokajać je

c) Stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży (zysk to różnica między ceną sprzedaży, a kosztem pozyskania towaru)

d) Część zysku netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym) spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika albo akcjonariusza lub podziału pomiędzy wspólników lub akcjonariuszy.

4. Świadectwo pracy wydaje się pracownikowi:

a) Po rozliczeniu się z zakładem

b) Do 1 miesiąca po ustaniu stosunku pracy

c) Bez żadnych warunków, niezwłocznie

d) Na wniosek pracownika złożony na piśmie

5. Prace przy obsłudze monitorów ekranowych przez kobiety w ciąży są:

a) Całkowicie zabronione

b) Dozwolone do 8 godzin dziennie

c) Zabronione powyżej 1 godziny na dobę

d) Zabronione powyżej 4 godzin na dobę

6. Biuro to:

a) Miejsce powodujące zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia

b) Miejsce pracy pracowników administracyjnych instytucji

c) Działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres  spraw o charakterze publicznym

d) Pomieszczenie lub budynek przeznaczony na cele produkcyjne, magazynowe itp.

7. Systemem kancelaryjnym nie jest:

a) System jednodziennikowy

b) System wielodziennikowy

c) System bezdziennikowy

d) System rejestracyjny

8. Pogodna twarz, kontakt wzrokowy z rozmówcą, gest otwartych dłoni oznacza:

a) Okazanie życzliwości i zaufania

b) Szczerość

c) Obłudę

d) Nerwowość

9. Ręce opuszczone wzdłuż ciała, jedna trzyma drugą za nadgarstek, oznaczają:

a) Znużenie, znudzenie

b) Szczerość, otwartość

c) Tłumienie wrogości

d) Gest obronny, brak kontaktu

10. Urządzeniem peryferyjnym jest:

a) Procesor

b) Klawiatura

c) Pamięć operacyjna

d) System operacyjny

11. Urządzeniem peryferyjnym wyjścia jest:

a) Monitor

b) Klawiatura

c) Modem

d) Skaner

12. Systemem operacyjnym nie jest:

a) Microsoft Windows

b) Microsoft Word

c) Linux

d) Mac OS X

13. Edytorem grafiki jest np.:

a) Microsoft Word

b) Mozilla Firefox

c) Gimp

d) Microsoft Access

14. Nośnikiem pamięci jest:

a) Procesor

b) Pamięć operacyjna

c) Dysk twardy

d) Płyta główna

15. Formatem wykorzystującym algorytm bezstratnej kompresji grafiki jest m.in. format:

a) JPG

b) PNG

c) BMP

d) XCF

16. Przeglądarką internetową nie jest:

a) Mozilla Firefox

b) Skype

c) Safari

d) Opera

17. http://vcc-world.org jest adresem:

a) Poczty elektronicznej

b) Strony internetowej

c) Wyszukiwarki internetowej

d) Serwera FTP

18. biuro@ vcc-world.org jest adresem:

a) Poczty elektronicznej

b) Strony internetowej

c) Wyszukiwarki internetowej

d) Serwera FTP

19. Programem, który umożliwia prowadzenie rozmów w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet jest:

a) Microsoft Windows

b) Gimp

c) Skype

d) WordArt

20. Do tworzenia ozdobnych napisów w programie Microsoft Word służy narzędzie o nazwie:

a) Napisz

b) Wordpad

c) PowerPoint

d) WordArt

21. Korespondencja seryjna to technika:

a) Tworzenia w edytorze tekstów jednobrzmiących dokumentów, różniących się jedynie zawartością kluczowych pól dokumentu, które są automatycznie wypełniane treścią pól pobieranych z zewnętrznej bazy danych

b) Tworzenia w edytorze tekstów jednobrzmiących baz danych, różniących się jedynie zawartością kluczowych pól dokumentu, które są automatycznie wypełniane treścią z zewnętrznego pliku

c) Drukowania określonej liczby (serii) identycznych dokumentów

d) Wszystkie odpowiedzi są poprawne

22. W formule =A7*B7 użyto adresowania:

a) Względnego

b) Bezwzględnego

c) Obu wyżej wymienionych

d) Mieszanego

23. Zapis =ŚREDNIA(A5:A17) jest przykładem wykorzystania:

a) Adresowania bezwzględnego

b) Adresowania mieszanego

c) Funkcji

d) Sum częściowych

24. Microsoft Access to program przeznaczony do:

a) Tworzenia pism okolicznościowych

b) Obsługi poczty elektronicznej

c) Tworzenia prezentacji multimedialnych

d) Obsługi baz danych

25. Faks jest urządzeniem umożliwiającym

a) Przesyłanie na odległość tekstu drukowanego, fotografii, map, rysunków nawet pisma odręcznego za pośrednictwem linii telefonicznej

b) Przetworzenie statycznego obrazu rzeczywistego obiektu (np. kartka papieru, powierzchnia ziemi, siatkówka ludzkiego oka) do postaci cyfrowej, w celu dalszej obróbki komputerowe

c) Rysowanie elementów graficznych na komputerze, z powodzeniem może działać w zastępstwie myszy komputerowej

d) Dostarczenie użytkownikowi informacji o jego położeniu

26. Umowa o pracę na okres próbny to:

a) Umowa terminowa zawierana na okres nie przekraczający 3 m-cy

b) Umowa bezterminowa

c) Umowa na okres 10 lat

d) Umowa terminowa zawierana na okres 3 dni

27. Dobowa i tygodniowa przeciętna pełna norma czasu pracy wynosi:

a) Dobowa – 7 godzin, tygodniowa – 15 godzin, 2 dniowy tydzień pracy

b) Dobowa – 8 godzin, tygodniowa – 40 godzin, 5 dniowy tydzień pracy

c) Dobowa – 6 godzin, tygodniowa – 10 godzin, 3 dniowy tydzień pracy

d) Dobowa – 2 godziny, tygodniowa – 60 godzin, 8 dniowy tydzień pracy

28. Czy można zrzec się urlopu wypoczynkowego?

a) Tak

b) Jeśli pracodawca o to poprosi pracownika

c) Jeśli pracownik sam tego chce

d) Nigdy nie można zrzec się urlopu wypoczynkowego

29. Urlop wypoczynkowy wynosi:

a) 20 dni przy stażu <10 lat, 26 dni przy stażu> 10 lat

b) 12 dni przy stażu <10 lat, 22 dni przy stażu> 10 lat

c) 30 dni przy stażu <10 lat, 40 dni przy stażu> 10 lat

d) 3 dni przy stażu <10 lat, 16 dni przy stażu> 10 lat

30. Stronami przy umowie zlecenia są:

a) Zleceniodawca i zleceniobiorca

b) Zamawiający i przyjmujący zamówienie (wykonujący dzieło)

c) Kontrahent i zamawiający

d) Nie ma stron przy umowie zlecenia

31. Urlop macierzyński trwa:

a) 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie

b) 30 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie

c) 40 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie

d) 50 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie

32. Jakie wyróżniamy rodzaje sekretariatów:

a) Działowe, korespondencyjne, indywidualne, grupowe

b) Działowe, imprez, korespondencyjne

c) Uniwersalne, korespondencyjne, grupowe

d) Uniwersalne, osobiste, imprez, działowe

33. Do  materialnego środowiska pracy zalicza się:

a) Prąd, komputer, temperaturę

b) Powietrze, ciśnienie, temperaturę

c) Pomieszczenia biurowe, prąd, temperaturę

d) Meble biurowe, powietrze, prąd

34. W zależności od treści, jakie chcemy sobie przekazać i intencji mówiącego, wyróżniamy następujące rodzaje komunikatów:

a) Krytyczne, demotywujące, napierające

b) Krytyczne, manewrujące, pospieszające,

c) Krytyczne,  strukturalne, opiekuńcze, wspierające

d) Reklamujące, strukturalne, krytyczne, wspierające

35. Jakie wyróżniamy rodzaje pism:

a) przewodnie, nakazujące, proklamujące

b) przewodnie, informacyjne, transakcyjne

c) sprawdzające, polecające, nakazujące

d) dowodowe, informacyjne, nakazujące

36. Podstawowe elementy konstrukcji tekstu:

a) Tytuł, spis treści, streszczenie, wprowadzenie, tekst zasadniczy, zakończenie

b) Tytuł, wprowadzenie, zakończenie

c) Wprowadzenie, rozwinięcie, zakończenie

d) Nie ma podstawowych elementów konstrukcji tekstu

37. Ergonomia to:

a) Dyscyplina zajmująca się problematyką dostosowania przedsiębiorstwa i człowieka do warunków pracy

b) Dyscyplina zajmująca się problematyką dostosowania warunków pracy do potrzeb przedsiębiorstwa oraz człowieka do warunków pracy

c) Dyscyplina zajmująca się problematyką dostosowania warunków pracy do fizycznych i psychicznych możliwości człowieka oraz człowieka do warunków pracy

d) Dyscyplina zajmująca się problematyką dostosowania człowieka do potrzeb przedsiębiorstwa.

38. Księga przychodów i rozchodów to księga, która pozwala na rozliczanie się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, albo podatkiem liniowym podatnikom, którzy nie przekroczyli limitu:

a) 800 euro przychodu rocznego

b) 8000 euro przychodu rocznego

c) 80000 euro przychodu rocznego

d) 800000 euro przychodu rocznego

39. Faks to urządzenie będące połączeniem:

a) Skanera, drukarki i czytnika dokumentów

b) Telefonu, drukarki i czytnika dokumentów

c) Telefonu, modemu i czytnika dokumentów

d) Centrali telefonicznej i drukarki i czytnika

40. Tabelą nazywa się:

a) Program do gromadzenia i przetwarzania danych

b) Strukturę danych opisującą pojedynczą daną w rekordzie

c) Zbiór rekordów opisujących obiekty

d) Poziomą strukturę danych opisującą jeden obiekt

41. Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy:

a) Do gromadzenia i przetwarzania danych

b) Przedstawiający dane, głównie liczbowe i tekstowe, w postaci zestawu tabel dwuwymiarowych

c) Do tworzenia korespondencji seryjnej

d) Do tworzenia poziomej struktury danych

42. Styl w procesorze tekstu to:

a) Galeria autokształtów

b) Metoda redagowania tekstów

c) Program, który posiada rozbudowane funkcje edycji oraz formatowania

d) Pewna ilość poleceń formatowania zapisana pod określoną nazwą

43. Skaner to urządzenie służące do:

a) Sprawdzenia autentyczności banknotów

b) Wiernego kopiowania obrazów na określony format papieru

c) Zamiany obrazu analogowego na postać cyfrową

d) Przesyłania obrazów dokumentów za pośrednictwem linii telefonicznej

44. Przepisy prawa cywilnego:

a) Określają ustrój podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym

b) Regulują stosunki cywilno-prawne pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w obrocie gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem czynności handlowych

c) Wpływają w sposób władczy na uczestników obrotu gospodarczego

d) Określają działalność wykonywaną w imieniu własnym i na własne ryzyko.

45. Norma to:

a) Wzorzec stworzony na podstawie przepisów prawnych, według którego należy postępować

b) Wypowiedź stanowiąca całość gramatyczną, zawartą w tekście aktu normatywnego

c) Całokształt ogólnych norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez państwo

d) Jednoznacznie określony i wyodrębniony zbiór jednostek

ZADANIE 1

Polecenie 1.1

Opracuj projekt zaproszenia na konferencję biznesową dot. Nowych form wspierania przedsiębiorczości dla prezesa firmy PROJEKT S.A., p. Klemensa Ciekawskiego organizowaną przez firmę HUMAN Sp. z o. o., która odbędzie się w hotelu BESKID w Warszawie, w dniach 13-14 następnego miesiąca.

Polecenie 1.2

Dokument zapisz w folderze Dokumenty pod nazwą Zaproszenie.

ZADANIE 2

Polecenie 2.1

Stwórz dokument tekstowy na wzór dokumentu otrzymanego od egzaminatora.

Polecenie 2.2

Dokument zapisz w folderze Dokumenty pod nazwą Karta udostępnienia akt.

Polecenie 2.3

Wpisz do opracowanej Karty udostępniania akt prośbę o wypożyczenie akt wg wykazu przygotowanego przez komisję.

Polecenie 2.4

Dokument zapisz w folderze Dokumenty pod nazwą Karta udostępnienia akt – 2.

ZADANIE 3

Otwórz plik o nazwie 8_Arkusze_kalkulacyjne i wykonaj poniższe polecenia.

Polecenie 3.1

W arkuszu Sortowanie posortuj dane rosnąco wg następujących kolumn:

Nazwisko
Imię
Poczta

Polecenie 3.2

Otwórz arkusz Adresowanie
Uzupełnij puste komórki w kolumnie C tabeli wykorzystując w formułach, wszędzie gdzie tylko to możliwe,  odpowiednie rodzaje adresowania.
Puste komórki w pozostałych kolumnach uzupełnij przez skopiowanie formuł z kolumny C.

Polecenie 3.3

W arkuszu Funkcje uzupełnij puste komórki tabeli w wierszu 4, wykorzystując do tego odpowiednie funkcje.
Pozostałe komórki tabeli wypełnij za pomocą kopiowania formuł w wiersza 4 do komórek znajdujących się poniżej.

Polecenie 3.4

Zapisz skoroszyt w folderze Dokumenty pod nazwą Arkusz kalkulacyjny.

ZADANIE 4

Polecenie 4.1

Wyślij faksem otrzymany od egzaminatora dokument.

Polecenie 4.2

Wydrukuj raport i sprawdź czy operacja się powiodła.