Organizator ruchu turystycznego

beautiful young girl in the officeZapotrzebowanie na usługi turystyczne generuje konieczność kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą w stanie sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów. Organizator ruchu turystycznego to osoba, która zajmuje się tworzeniem produktu turystycznego oraz realizacją usługi turystycznej. Do jego zadań należy również badanie popytu i kreowanie podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych. Moduł kompleksowy, przygotowuje zarówno w zakresie organizowania ruchu turystycznego, jak i jego obsługi.

Organizator ruchu turystycznego – zadania

Posiadacz certyfikatu VCC w zawodzie Organizator ruchu turystycznego jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługi klientów w biurze podróży (prezentacja i sprzedaż oferty, obsługa posprzedażowa),
 • prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zarządzaniem agencją turystyczną,
 • pracy w dziale produktu,
 • przygotowywania opisów destynacji do katalogów,
 • współpracy z hotelami w zakresie rezerwacji miejsc,
 • współpracy z przewoźnikami (rezerwacja biletów, rezerwowanie usług specjalnych).

Organizator ruchu turystycznego – certyfikat kompetencji zawodowych

Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

Zawód zgodny z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer 4221)

liczba godzin szkolenia

 • 60 godzin teorii
 • 50 godzin praktyki
 • 50 godzin IT
 • 60 godzin języka obcego branżowego

Czas trwania egzaminu

 • 60 minut - część teoretyczna
 • 120 minut - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Definicja regionu turystycznego
 2. Czynniki wpływające na popularność turystyczną
 3. Najpopularniejsze regiony turystyczne Europy
 4. Preferencje wyjazdowe polskich turystów
 5. Najpopularniejsze regiony Europy w turystyce czarterowej
 6. Definicja aktywności turystycznej
 7. Ruch turystyczny – rodzaje
 8. Metody badania ruchu turystycznego
 9. Pojęcie turystyki krajowej i zagranicznej
 10. Definicje i podział motywacji turystycznych
 11. Determinanty uprawiania turystyki
 12. Pojęcie organizacji
 13. System informacyjny
 14. Pojęcie systemu informatycznego
 15. Korzyści wynikające ze stosowania systemów informatycznych
 16. Problemy bezpieczeństwa informacji (utrata danych, „wyciek” danych, ochrona danych osobowych)
 17. Wyjaśnienie terminu infrastruktury turystycznej, jej elementy i podział
 18. Infrastruktura turystyczna a atrakcyjność turystyczna regionu
 19. Wpływ turystyki na infrastrukturę ogólną (paraturystyczną)
 20. Pojęcie i kryteria podziału bazy noclegowej
 21. Rodzaje obiektów
 22. Kategoryzacja bazdy noclegowej
 23. Pojęcie bazy i usługi gastronomicznej
 24. Kryteria podziału bazy gastronomicznej
 25. Gastronomia w bazie noclegowej
 26. Definicja transportu i podział środków transportu
 27. Znaczenie transportu w rozwoju turystyki
 28. Pojęcie dostępności komunikacyjnej i jej rola
 29. Baza rekreacyjno sportowa
 30. Baza rozrywkowo-kulturalna
 31. Turystyka zdrowotna
 32. Typy miejscowości uzdrowiskowych
 33. Pojęcie turystyki zrównoważonej w aspekcie turystycznym
 34. Pojęcie wielkości rynku
 35. Wzory na pojemność rynku
 36. Obliczanie udziału w rynku
 37. Zdefiniowanie grupy docelowe
 38. Kryteria określania grupy docelowej (wyjazdy dla dzieci i młodzieży, wyjazdy dla seniorów, wyjazdy typu incentive)
 39. Weryfikacja grupy docelowej
 40. Dopasowanie do grupy docelowej
 41. Dopasowanie obsługi klienta
 42. Czynniki ekonomiczne
 43. Czynniki demograficzne
 44. Czynniki geograficzne
 45. Czynniki prawno polityczne
 46. Grupy czynników charakteryzujących konsumenta
 47. Charakterystyka głównych motywów wyjazdów turystycznych
 48. Metody badania ruchu turystycznego
 49. Organizacje turystyczne
 50. Ustalanie ceny
 51. Ceny wiodące
 52. Technika różnicowania cen
 53. Pojęcie ceny psychologicznej
 54. Modele wyznaczenia kierunku polityki cenowej
 55. Klasyfikacja imprez turystycznych
 56. Przygotowanie planu podróży
 57. Elementy tworzące kalkulację imprezy turystycznej
 58. Koszty świadczeń
 59. Zamawianie świadczeń
 60. Charakterystyka ogólna
 61. Model procesu komunikacji personalnej
 62. Komunikacja niewerbalna
 63. Komunikacja werbalna
 64. Rodzaje barier komunikacyjnych
 65. Fazy konfliktu
 66. Techniki rozwiązywania konfliktu
 67. Fazy rozwiązywania konfliktu
 68. Pierwsze wrażenie
 69. Poprawność językowa
 70. Kontrola komunikacji niewerbalnej
 71. Emocje w pracy
 72. Metoda słuchania
 73. Typy klientów
 74. Obszary etykiety biznesowej
 75. Podstawowe zasady etykiety
 76. Zasady charakterystyczne dla określonych regionów
 77. Założenie działalności gospodarczej
 78. Rodzaje spółek handlowych
 79. Formy działalności turystycznej
 80. Podział umów
 81. Umowy z klientami
 82. Umowy z kontrahentami
 83. Umowy najmu środka transportu
 84. Franczyza
 85. Timesharing
 86. Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe
 87. Rodzaje ryzyka
 88. Charakterystyka ubezpieczeń
 89. Umowy ubezpieczeniowe
 90. Gwarancje bankowe
 91. Szczepienia obowiązkowe i zalecane
 92. Choroba lokomocyjna
 93. Jet Lag
 94. Choroba wysokościowa
 95. Zdrowie w podróży
 96. Odpowiedzialność organizatorów turystyki
 97. Karta Frankfurcka
 98. UOKiK
 99. Rzecznik konsumentów
 100. Federacja konsumentów
 101. Stowarzyszenie konsumentów polskich
 102. Paszporty i wizy
 103. Przepisy celne
 104. Podróż samolotem
 105. Podróż autokarem
 106. Pobyt w hotelu
 107. Informacje ogólne
 108. Instruktaż ogólny i stanowiskowy, badania profilaktyczne
 109. Podstawowe przepisy
 110. Kodeks etyki w turystyce-informacje ogólne
 111. Zasady kodeksu etyki
 112. Wdrażanie zasad kodeksu etyki
 113. Wymagane uprawnienia
 114. Szkolenie
 115. Obowiązki pilota wycieczek
 116. Wymagane uprawnienia
 117. Zadania przewodnika turystycznego
 118. Rodzaje przewodników turystycznych
Wyposażenie sali szkoleniowej

Wymagania dla sali szkoleniowej do realizacji modułu:

a. stanowisko komputerowe dla trenera, podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i skanerem, z pakietem programów biurowych (w szczególności: z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia prezentacji),
b. projektor multimedialny,
c. stanowiska komputerowe dla kursantów (jedno stanowisko dla jednego kursanta), podłączone do:

 • sieci lokalnej z dostępem do Internetu,
 • z pakietem programów biurowych (w szczególności: z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem do tworzenia prezentacji),

d. materiały i środki dydaktyczne: mapy, czasopisma branżowe, przewodniki, katalogi, foldery, formularze umów i dokumentów branżowych, filmy dydaktyczne.

Opis stanowiska egzaminacyjnego

Wymagania dla sali egzaminacyjnej:

a. sala egzaminacyjna (stanowisko egzaminacyjne powinno być przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP),
b. pracownia umożliwiająca przeprowadzenie egzaminu zawodowego, wyposażona w:

 • biurko,
 • komputer z dostępem do Internetu.
Podręczniki
Zawodowy

Organizator ruchu turystycznego

 • Autor: Eleonora Kucewicz, Karolina Płociennik
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik dedykowany jest osobom, które planują podjąć pracę w charakterze organizatora ruchu turystycznego. Jego szeroki zakres tematyczny pozwoli nabyć odpowiednie kwalifikacje w tym zawodzie, a w konsekwencji ułatwi poszukiwanie pracy. Możliwości zatrudnienia absolwenta kursu są szerokie i można spodziewać się ich wzrostu między innymi ze względu na fakt, że każdego roku coraz większa grupa Polaków decyduje się na wyjazd turystyczny. Wiele ciekawych możliwości zatrudnienia oferują również inne kraje Unii Europejskiej.

Omówione w książce zagadnienia dotyczą m.in. analizy rynku turystycznego, informatyzacji turystyki, infrastruktury turystycznej, opracowania ofert i dostosowania ich do popytu, zasad określenia własnej polityki handlowej, kultury obsługi klienta, współpracy w przedsiębiorstwie turystycznym, ubezpieczenia i zdrowia w podróży, przepisów, zasad, regulacji oraz kadry w turystyce.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences – Organizator ruchu turystycznego.

IT

Organizator ruchu turystycznego – kompetencje informatyczne

 • Autor: Tadeusz Kwoka, Łukasz Rybski (red.)
 • Wydawca: Fundacja VCC
50 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Niniejszy podręcznik to zbiór wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu aplikacji biurowych, przydatnych w codziennej pracy organizatora ruchu turystycznego. Prezentuje on zagadnienia z zakresu baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, podstaw grafiki i tworzenia prezentacji multimedialnych, a także obsługi programu pocztowego. Treści zawarte w podręczniku umożliwiają naukę synkretycznego wykorzystania powyższych aplikacji, a co za tym idzie – zwiększenie efektywności swojej pracy.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences i Select Competences – Organizator ruchu turystycznego – kompetencje informatyczne.

Język obcy zawodowy angielski

Tour Organiser

 • Autor: Anna D. Biedrzyńska, Grażyna Marszałek
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu organizatora ruchu turystycznego w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się z kontrahentami oraz współpracownikami, realizację usług turystycznych, prezentację i sprzedaż oferty, obsługę posprzedażową, przygotowywanie obcojęzycznych opisów produktów destynacji do katalogów, współpracę z hotelami w zakresie rezerwacji miejsc oraz z przewoźnikami w zakresie rezerwacji biletów i usług specjalnych, jak również udzielenie pierwszej pomocy, poszukiwanie pracy w tym sektorze, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenie rozmowy rekrutacyjnej i uzgodnienie warunków pracy.

Nauka języka branżowego w oparciu o prezentowaną książkę rozwija wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: B1.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie organizatora ruchu turystycznego. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences Organizator ruchu turystycznego oraz Language Competences – Tour Organiser.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Poprzez pojęcie hotel rozumie się:

a. obiekty mające co najmniej dziesięć pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów,
b. hotele położone przy drogach, zapewniające możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych, dysponujące parkingiem,
c. obiekty posiadające co najmniej siedem pokoi, zapewniają swoim klientom całodzienne wyżywienie,
d. obiekty posiadające co najmniej pięć pokoi, zapewniają swoim klientom całodzienne wyżywienie

2. Ile pokoi musi posiadać pensjonat?

a. Co najmniej 5
b. Co najmniej 7
c. Co najmniej 10
d. Nie ma dolnej granicy

3. Co musi posiadać agent turystyczny?

a. Koncesję
b. Zezwolenie na sprzedaż wycieczek
c. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
d. Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

4. Poprzez pojęcie allotment rozumie się:

a. Zasady współpracy hotelu z agentem turystycznym
b. Zasady współpracy hotelu z kontrahentem
c. Umowa polegająca na stałej rezerwacji większej ilości miejsc z prawem do anulacji w określonym terminie
d. Umowa polegająca na stałej rezerwacji większej ilości miejsc bez możliwości do anulacji w określonym terminie

5. W jakim zakresie organizator wycieczek zagranicznych musi obowiązkowo musi ubezpieczyć klientów?

a. chorób przewlekłych
b. KL
c. KL i NNW
d. kosztów rezygnacji

6. Cenę imprezy turystycznej można podwyższyć, w przypadku wzrostu kursu walut, na:

a. 14 dni przed wylotem
b. 30 dni przed wylotem
c. 7 dni przed wylotem
d. 21 dni przed wylotem

7. Agent turystyczny to przedsiębiorca, którego zadaniem jest:

a. Organizowanie własnych imprez turystycznych
b. Organizacja na zlecenie imprez turystycznych
c. Sprzedaż własnych imprez turystycznych
d. Sprzedaż obcych imprez turystycznych

8. Poprzez pojęcie motel rozumie się:

a. hotel położone przy drodze, zapewniający możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych, dysponujący parkingiem
b. obiekty posiadające co najmniej siedem pokoi, zapewniają swoim klientom całodzienne wyżywienie
c. obiekty posiadające co najmniej siedem pokoi, zapewniają parking samochodowy
d. to obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach

9. Co oznacza skrót WTO?

a. Światowa Organizacja Turystyczna
b. Światowa Rada Podróży i Turystyki
c. Międzynarodowa Organizacja Morska
d. Międzynarodowa Rada Portów Lotniczych

10. Co zaliczamy do motywacji etnicznych i towarzyskich?

a. realizację osobistych zainteresowań
b. wypoczynek
c. poszukiwanie ciepłego klimatu
d. spędzanie czasu w gronie rodziny i przyjaciół

11. Który z wymienionych elementów nie należy do infrastruktury turystycznej?

a. baza gastronomiczna
b. baza noclegowa
c. miejscowa zabudowa mieszkalna
d. sieć komunikacyjna

12. Które z poniższych twierdzeń o spółce cywilnej jest prawdziwe?

a. to spółka handlowa
b. nie posiada osobowości prawnej
c. musi zostać wpisana do KRS
d. posiada radę nadzorczą i walne zgromadzenie

13. Kto dokonuje wpisu do rejestru organizatorów i pośredników turystycznych?

a. Marszałek Województwa
b. Prezydent RP
c. Wójt gminy
d. Ministerstwo ds. Turystyki

14. Który z wymienionych elementów nie należy do infrastruktury turystycznej?

a. baza gastronomiczna
b. baza hotelowa
c. miejscowa zabudowa mieszkalna
d. sieć komunikacyjna

15. Co musi zyskać przed rozpoczęciem działalności organizator turystyki?

a. pozytywną opinię sanepidu
b. wpis potwierdzający przyjęcie do Polskiej Izby Turystyki
c. wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
d. umowę agencyjną

16. Które z poniższych twierdzeń o pilocie wycieczek jest prawdziwe?

a. musi znać co najmniej 2 języki obce
b. musi mieć wyższe wykształcenie
c. musi mieć ukończone 21 lat
d. musi odbyć szkolenie i zdać egzamin na pilota wycieczek

17. Jedna sztuka bagażu nadawanego nie może nigdy przekroczyć wagi:

a. 32 kg

b. 20 kg

c. 25 kg

d. 30 kg

18. Do rodzajów wiz należą:

a. konsularna, podróżna, studencka
b. pracownicza, dyplomatyczna, tranzytowa
c. turystyczna, młodzieżowa, dyplomatyczna
d. na granicy, imigracyjna, dziecięca

19. Które z poniższych zdań o rzeczniku konsumentów jest prawdziwe?

a. jest podporządkowany staroście
b. udziela bezpłatnej pomocy prawnej
c. występuje do przedsiębiorców na rzecz ochrony interesów konsumentów
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

20. Które z poniższych twierdzeń o Karcie Frankfurckiej jest prawdziwe?

a. stanowi ona wiążącą podstawę dla polskich sądów
b. dotyczy ona przepisów wjazdowych w krajach UE
c. jest zalecana przez Federację Konsumentów do wyliczenia ceny usługi turystycznej w przypadku uchybień w jej wykonaniu
d. dotyczy ona ubezpieczeń komunikacyjnych

21. Minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej organizatora turystyki zależy między innymi od:

a. ilości zatrudnianych przez niego pracowników
b. kategorii ryzyka, do której się on zalicza
c. ilości posiadanych przez niego punktów sprzedaży
d. od decyzji UOKIK

22. Jakie regiony wyróżnia się ze względu na położenie?

a. peryferyjny i metropolitarny
b. wyspecjalizowany i wielofunkcyjny
c. wielkoobszarowy i małoobszarowy
d. węzłowy i pasmowy

23. Które 2 metody składają się na pełne badania ruchu turystycznego?

a. graniczna i hotelowa
b. ankietowa i fokusowa
c. graniczna i ankietowa
d. hotelowa i transportowa

24. Najpopularniejszy turystyczne subregion europejski to subregion:

a. wschodni
b. zachodni
c. południowy
d. północny

25. Pracownik biurowo – administracyjny powinien powtarzać szkolenie BHP nie rzadziej niż:

a. co 6 lat
b. co 2 lata
c. co roku
d. co 5 lat

26. Pakiet usług hotelowych, w który wliczone jest zakwaterowanie i pełne wyżywienie (3 posiłki) nazywany jest:

a. bed and breakfast
b. half board
c. full board
d. all inclusive

27. Łatwe trasy narciarskie oznacza się w Polsce kolorem:

a. czerwonym
b. czarnym
c. niebieskim
d. zielonym

28. Organizator turystyki musi:

a. ubezpieczyć klientów w zakresie chorób przewlekłych
b. należeć do Polskiej Izby Turystyki
c. poinformować klienta o możliwości zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji
d. posiadać zarząd, w skład którego wchodzi przynajmniej 1 osoba z doświadczeniem w turystyce dłuższym niż 3 lata

29. Największa wyspa Balearów nazywa się:

a. Ibiza
b. Sycylia
c. Majorka
d. Teneryfa

30. Obiekty noclegowe nie podlegają kategoryzacji w/na…?

a. Grecji
b. Węgrzech
c. Włoszech
d. Norwegii

31. Stolica Malty nazywa się:

a. Limassol
b. Nikozja
c. La Valetta
d. Palermo

32. Do obowiązków wychowawcy w placówce wypoczynku należy między innymi:

a. prowadzenie dziennika zajęć
b. organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia
c. sprawowanie opieki nad uczestnikami
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne

33. Czego nie wolno zabierać na pokład samolotu?

a. lekarstw
b. płynów o pojemności większej niż 100ml
c. laptopa
d. telefonu komórkowego

34. Cecha umiejętności słuchania to cecha w komunikacji:

a. Werbalnej
b. Interpersonalnej
c. Pozawerbalnej
d. Werbalnej i niewerbalnej

35. Choroba nazywana zemstą faraona występuje

a. na Cyprze
b. w Turcji
c. w Tunezji
d. W Egipcie

36. Jaki rodzaj turystyki związany jest z miejscem pochodzenia, zamieszkania lub urodzenia podróżnych oraz ich przodków?

a. turystyka zdrowotna
b. turystyka kwalifikowana
c. turystyka etniczna
d. turystyka poznawcza

37. Liczba dzieci do 10 roku życia pozostająca pod opieką wychowawcy nie może przekraczać:

a. 15
b. 10
c. 5
d. 20

38. Do wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki należy dołączyć:

a. oryginał umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów
b. zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami
c. kartę kwalifikacyjną
d. weksel in blanco

39. Osoba otwarta i pewna siebie:

a. Ma założoną nogę na nogę, sylwetkę pochyloną do przodu, ręce skierowane ku górze
b. Przyjmuje pozycję półleżącą, skierowany jest w stronę odbiorcy, ma skrzyżowane ramiona
c. Ma pozycję wyprostowaną, skrzyżowane nogi i ręce, mocno gestykuluje rękami
d. Ma swobodną postawę, głowę uniesioną ku górze

40. Wulkan Pico el Teide znajduje się na:

a. Sycylii
b. Cyprze
c. Teneryfie
d. Malcie

41. Do którego subregionu europejskiego należy Polska?

a. Zachodniego
b. Wschodniego
c. Południowego
d. Północnego

42. Paszport dla dzieci poniżej 13 lat wydawany jest na?

a. 1 rok
b. 5 lat
c. 10 lat
d. 8 lat

43. Które ubezpieczenie zaliczane jest do ubezpieczeń obowiązkowych?

a. NNW
b. OC
c. od kosztów rezygnacji
d. od chorób przewlekłych

44. W którym kraju narodziła się idea Senior Travel?

a. w Polsce
b. w Hiszpanii
c. na Cyprze
d. w Grecji

45. Na ile dni przed rozpoczęciem działania placówki, aby zorganizować poszczególne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, organizatorzy mają obowiązek przedłożyć kuratorowi oświaty odpowiednie dokumenty?

a. 3
b. 7
c. 14
d. 30

 

Zadanie 1

Wybierz 2 regiony turystyczne odpowiednie dla klientów nastawionych na rozrywkę, życie nocne:

 • wymień regiony, do jakich krajów należą, podaj ich główne cechy charakterystyczne
 • uzasadnij wybór konkretnych regionów
 • jakiego systemu rezerwacyjnego użyjesz do sprawdzenia oferty dla klienta?
 • jak powinny być zlokalizowane hotele odpowiednie dla klientów nastawionych na rozrywkę, jakie udogodnienia powinny posiadać?
 • jakie motywacje kierują klientem, jak wyobrażasz sobie przykładową grupę docelową w przypadku klientów nastawionych na rozrywkę?

Zadanie 2

Przeprowadź analizę potrzeb doświadczonego klienta i wyjaśnij, jak należy z takim typem klienta rozmawiać.
wymień co najmniej 6 pytań, które zadasz w celu przeprowadzenia analizy potrzeb
jakimi zasadami będziesz się kierować rozmawiając z tego typu klientem?
jak powinna wyglądać odpowiednia mowa ciała w przypadku rozmowy z klientem?

Zadanie 3

Jakich informacji udzielisz klientowi, który wybiera się do na wyprawę do Afryki (ubezpieczenia, kwestie zdrowotne itp.), o czym należy poinformować klienta przed wyjazdem? Jakie rodzaje wyjazdów turystycznych można klientowi zaproponować? Jakie najważniejsze informacje powinny być zawarte w umowie z klientem? Jakie warunki powinien spełniać pilot wycieczek, towarzyszący turystom w Afryce?