Opiekun osób starszych

Senior woman with her home caregiverSpecyfika tego nowo powstałego zawodu wskazuje w znaczącym stopniu na kompetencje społeczne i interpersonalne. Stąd szczególny nacisk w szkoleniu, oprócz wiedzy i praktyki, położony został na elementy relacji międzyludzkich. Zawód ten, jak żaden inny, wymaga osobistego zaangażowania emocjonalnego i znajomości ludzkiej psychiki. W oparciu o wiedzę uzyskaną w rozmowach z samymi zainteresowanymi, czyli osobami starszymi, które poszukują wykwalifikowanych opiekunów, pomagających im w pokonywaniu trudów każdego dnia, stworzony został program certyfikacji, przygotowujący do realizacji powyższych zadań.

Opiekun osób starszych – certyfikat kompetencji zawodowych

Zakres merytoryczny, podlegający ocenie egzaminacyjnej, obejmuje takie zagadnienia, jak: podstawy psychologii, gerontologia, podstawy psychiatrii, dietetyka i przygotowanie posiłków, podstawy higieny i pielęgnacji, pierwsza pomoc i obsługa medyczna, komunikacja interpersonalna, etyka w zawodzie opiekuna, wiadomości z zakresu bhp i p. poż. Ponadto uczestnik szkolenia poznaje obsługę komputera, oprogramowania użytkowego, narzędzi i urządzenia do przetwarzania informacji.

Zakres praktyczny, zakończony egzaminem zawodowym, obejmuje ćwiczenia i zadania wynikające z przygotowania teoretycznego. Każdy uczestnik pod okiem opiekuna praktyk wykonuje czynności, określone przez zakres merytoryczny, który uwzględnia współpracę z pracodawcą (staże w Ośrodkach Pomocy Społecznej, szpitalach, u osób starszych wskazanych przez odpowiednie organy, itp.).

Każdy uczestnik przechodzi cykl szkolenia z zakresu języka obcego. Najpierw poznaje język w zakresie ogólnym, a następnie uczy się i praktykuje specyficzne zwroty i wyrażenia branżowe.

Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

Zawód zgodny z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer 3412)

liczba godzin szkolenia

 • 69 godzin teorii
 • 69 godzin praktyki
 • 30 godzin IT
 • 60 godzin języka obcego branżowego

Czas trwania egzaminu

 • 30 minut - część teoretyczna
 • 240 minut - część praktyczna

Dostępne w językach

 • PL, TR, SRB
Program szkolenia
 1. Aspekty psychologiczne
  1.1 Podstawy psychologii (wprowadzenie do psychologii, podstawowe pojęcia, psychopatologia z uwzględnieniem okresu inwolucji, procesy poznawcze, emocje i motywacje, język i komunikacja, osobowość)
  1.2 Psychologia osób starszych (biologiczne, psychiczne i społeczne aspekty starości i starzenia się, problemy osób starszych, potrzeby osób starszych, motywowanie osoby starszej do aktywności i samodzielności życiowej)
  1.3 Elementy terapii dla osób starszych (podstawowe kierunki terapeutyczne, elementy terapii indywidualnej, elementy terapii grupowej, wybrane techniki terapeutyczne)
  1.4 Rozwój osobisty opiekuna (trening interpersonalny, komunikacja, asertywność, twórcze rozwiązywanie problemów, superwizja i wsparcie)
 2. Kompetencje społeczne
  2.1 Podstawy socjologii (wprowadzenie do socjologii, podstawowe pojęcia, mikrosystem społeczny, makrosystem społeczny, patologie społeczne, społeczność lokalna)
  2.2 Funkcjonowanie społeczne osób starszych (relacje z otoczeniem, rodzina jako grupa i instytucja społeczna, funkcjonowanie osoby starszej w środowisku społecznym, polityka społeczna)
 3. Kompetencje opiekuńcze
  3.1 Podstawy geriatrii i gerontologii (zmiany somatyczne i charakterologiczne w procesie starzenia się, niepełnosprawności i niesprawność osób starszych, choroby i zaburzenia psychiczne osób starszych, profilaktyka chorób wieku starszego i wczesna diagnoza)
  3.2 Pielęgnacja osób starszych (problemy i potrzeby osoby starszej, higiena osobista i czystość otoczenia, zasady żywienia osób starszych, zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne wykonywane u osób starszych, profilaktyka funkcjonowania okołodobowego)
  3.3 Metody i techniki pracy psycho-pedagogicznej (dialog, techniki radzenia sobie ze stresem, organizacja czasu wolnego, biblioterapia, arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia, animaloterapia, ludoterapia, interwencja kryzysowa, opieka terminalna i jej formy)
  3.4 Elementy rehabilitacji i gimnastyki (elementy anatomii, fizjologia starzenia się, elementy terapii ruchowej, gimnastyka na każdy dzień)
  3.5 Organizacja i planowanie pracy (metodyka pracy opiekuna, diagnoza, cele krótkoterminowe, cele długoterminowe, tworzenie programów pracy, współpraca z rodziną, współpraca ze specjalistami, tworzenie dokumentacji pracy z osobą starszą)
  3.6 Pierwsza pomoc (obserwacja podstawowych parametrów życia, rozpoznawanie zagrożenia życia, postępowanie przy omdleniach i zasłabnięciach, resuscytacja krążeniowo-oddechowa u osób starszych, pozycja boczna ustalona, zabezpieczenie ran, obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego, postępowanie przy wstrząsie, udarze i bólach w klatce piersiowej, usuwanie ciała obcego z dróg oddechowych osoby starszej)
 4. Kompetencje prawne
  4.1 Podstawy prawne pracy z osobami starszymi (podstawowe pojęcia prawne, przepisy dotyczące pomocy społecznej, przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń emerytalnych, rentowych i zdrowotnych, przepisy dotyczące prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego, instytucje i organizacje wsparcia, obowiązki państwa względem osób starszych, instytucje państwowe, organizacje pozarządowe)
 5. Kompetencje informatyczne
  5.1 Przeglądarka internetowa (przeglądanie witryn internetowych, odtwarzanie treści multimedialnych, wyszukiwanie treści w Internecie, wyszukiwanie treści na witrynie internetowej, wyszukiwanie treści w katalogach tematycznych, zapisywanie dokumentów i witryn, drukowanie zawartości witryn, wypełnianie formularzy)
  5.2 Poczta elektroniczna (obsługa poczty elektronicznej przy użyciu przeglądarki internetowej, przeglądanie wiadomości, wysyłanie wiadomości, odbieranie wiadomości, zarządzanie adresami, używanie programu pocztowego)
  5.3 Komunikacja przez Internet (komunikatory internetowe, połączenia w trybie głosowym, połączenia w trybie wideokonferencji)
Wyposażenie sali szkoleniowej

Wymagania dla sali szkoleniowej do realizacji modułu:

a. notatnik, długopis,
b. pracownia opiekuńczo-higieniczna, wyposażona w:

 • fantom osoby dorosłej,
 • łóżko szpitalne,
 • balię (wanna),
 • instalację bieżącej wody,
 • meble (stół, krzesło),
 • przybory toaletowe (mydło, grzebień, szampon, ręcznik, puder, oliwka i inne),
 • czyste ubrania (bielizna na zmianę),
 • apteczkę pierwszej pomocy.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Wymagania dla sali egzaminacyjnej:

a. notatnik, długopis,
b. pracownia opiekuńczo-higieniczna, wyposażona w:

 • fantom osoby dorosłej,
 • łóżko szpitalne,
 • balię (wanna),
 • instalację bieżącej wody,
 • meble (stół, krzesło),
 • przybory toaletowe (mydło, grzebień, szampon, ręcznik, puder, oliwka i inne),
 • czyste ubrania (bielizna na zmianę),
 • apteczkę pierwszej pomocy.
Podręczniki
Zawodowy

Opiekun osób starszych

 • Autor: Szymon Godawa
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Osoba zajmująca się zawodowo opieką osób starszych musi posiadać odpowiednią wiedzę oraz cechy charakteru, związane głównie z pielęgnacją, komunikacją interpersonalną oraz organizacją pracy. Niniejszy podręcznik prezentujący i systematyzujący te wiadomości pomoże tym, którzy z wykonywaniem zawodu opiekuna osób starszych wiążą swoją przyszłość. Zawiera on treści z zakresu psychologii, terapii, socjologii, geriatrii, gerontologii, funkcjonowania społecznego osób starszych, metod i technik pracy psychopedagogicznej, pielęgnacji, rehabilitacji i gimnastyki, organizacji i planowania pracy, zasad udzielania pierwszej pomocy, a także instytucji i organizacji wsparcia.

Zawód opiekuna osób starszych jest ceniony na krajowym rynku pracy, jak również na rynkach zagranicznych. Posiadanie kompetencji zawodowych z zakresu opieki nad osobami starszymi umożliwia znalezienie zatrudnienia u osób prywatnych i w różnego rodzaju instytucjach (m.in. w domach spokojnej starości, domach pomocy społecznej, PCK czy Caritas).

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences – Opiekun osób starszych.

IT

Opiekun osób starszych – kompetencje informatyczne

 • Autor: Magdalena Guszkiewicz
 • Wydawca: Fundacja VCC
50 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

W świecie, w którym żyjemy, konieczne jest tworzenie i korzystanie z technologii, które ułatwiają zarówno pracę, jak i życie codzienne. Umiejętność użytkowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych jest niezbędna, dlatego też każdy, niezależnie od specyfiki wykonywanego zawodu, powinien znać podstawy obsługi komputera i Internetu.

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla osób, które zawodowo zajmują się opieką nad osobami starszymi i w swojej pracy są zobligowane do korzystania z narzędzi informatycznych. W podręczniku umieszczono następujące zagadnienia: obsługa Internetu, wyszukiwanie informacji w sieci, korzystanie z tematycznych serwisów internetowych, obsługa poczty elektronicznej, komunikacja w Internecie oraz sposoby wykorzystania i uzupełniania pól formularzy (aplikacyjnych, ankiet, itp.).

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences i Select Competences – Opiekun osób starszych – kompetencje informatyczne.

Język obcy zawodowy angielski

Elderly care

 • Autor: Rachel Boardman
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna osób starszych w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się z osobami starszymi, sprawowanie opieki nad nimi i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, rozpoznawanie preferencji kulinarnych, przygotowywanie posiłków i karmienie, robienie zakupów, pomoc w codziennych czynnościach i pracach domowych, identyfikację i uniknięcie potencjalnych zagrożeń, które mogą doprowadzić do krzywdy podopiecznych, podawanie im leków i udzielenie pierwszej pomocy, a także szukanie pracy w tym zawodzie, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej oraz ustalenie warunków pracy.

Nauka języka branżowego w oparciu o prezentowaną książkę rozwija wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: B1.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie opiekuna osób starszych. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu New Competences Opiekun osób starszych oraz Language Competences – Elderly Care.

 

Język obcy zawodowy niemiecki

Seniorenpflege

 • Autor: Fundacja języków obcych "Lingua Mundi"
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna osób starszych w środowisku niemieckojęzycznym.

 Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się z osobami starszymi, sprawowanie opieki nad nimi i wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, rozpoznawanie preferencji kulinarnych, przygotowywanie posiłków i karmienie, robienie zakupów, pomoc w codziennych czynnościach i pracach domowych, identyfikację i uniknięcie potencjalnych zagrożeń, które mogą doprowadzić do krzywdy podopiecznych, podawanie im leków i udzielenie pierwszej pomocy, a także szukanie pracy w tym zawodzie, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej oraz ustalenie warunków pracy.

 Nauka języka branżowego w oparciu o prezentowaną książkę rozwija wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

 Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: A2.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie opiekuna osób starszych. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu Language Competences – Seniorenpflege.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

Co to jest test projekcyjny

a)         metoda badania psychologicznego

b)         Test typu papier- ołówek

c)          Narzędzie diagnostyczne którym posługują się wyłącznie psychiatrzy

d)         Narzędzie diagnozujące zdolności projektowania wnętrz

 1. Badanie osobowości przeprowadza:

a)         psychiatra

b)         pedagog i psychiatra

c)          psycholog

d)         pedagog, psychiatra, psycholog

 1. Diagnoza psychopedagogiczna nie obejmuje:

a)         kompetencji społecznych

b)         zdolności

c)          środowiska osoby badanej

d)         zdolności kredytowej

 1. ICD-10 to

a)         Międzynarodowa Klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych

b)         Schizofrenia

c)          Dziesiąte wydanie Podstaw psychopatologii

d)         Kod klasyfikacyjny depresji

 1. Agresja to:

a)         zawsze objaw złości

b)         reakcja psychosomatyczna wywołana intensywnym działaniem kory nadnerczy

c)          działanie mające na celu wyrządzenie komuś krzywdy, zniszczenie czegoś

d)         zachowanie niekontrolowane

 1. Psychopatologia to:

a)         zaburzenie struktury osobowości o charakterze trwałym

b)         Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych

c)          Diagnostyczny i statystyczny podręcznik zaburzeń klinicznych

d)         dziedzina psychologii klinicznej, dotycząca definiowania i opisu zaburzeń psychicznych i zachowania jednostki

 1. Charakterystyczne cechy objawów zaburzeń psychicznych nie obejmują:

a)         Zachowań prospołecznych

b)         Objawów dotykających przeżyć

c)          Skarg przypominających drobne problemy psychiczne, z którymi większość osób radzi sobie sama bez większych trudności

d)         Szukania pomocy gdy pacjent nie jest w stanie sam utrzymać wewnętrznej równowagi psychicznej

 1. Dział pedagogiki zajmujący się osobami starszymi to:

a)         Pedeutologia

b)         Oligofrenopedagogika

c)          Andragogika

d)         Tyflopedagogika

 1. Depresja nie jest:

a)         Chorobą afektywną

b)         Zaburzeniem nastroju

c)          Chorobą nieuleczalną

d)         Chorobą leczoną farmakologicznie

 1. Arteterapia nie jest:

a)         Metodą wspomagania rozwoju

b)         Odmianą Parapsychologii

c)          Sposobem ekspresji emocji

d)         Formą socjoterapii

 1. Proces grupowy zawiera tylko:

a)         Fazę początkową, przejściową i końcową

b)         Fazę początkową, przejściową, pracy konstruktywnej i końcową

c)          Fazę początkową, przejściową, pracy konstruktywnej

d)         Żadna z powyższych odpowiedzi

 1. Które z określeń nie charakteryzuje ról grupowych:

a)         Komendant

b)         Pomysłodawca

c)          Merkury

d)         Generał

 1. Felinoterapia to:

a)         Typ wsparcia niewerbalnego

b)         Forma animaloterapii

c)          Technika arteterapeutyczna

d)         Metoda rehabilitacyjna

 1. Geriatria jest:

a)         Dziedziną medycyny

b)         Działem socjologii osób starszych

c)          Działem psychologii osób starszych

d)         Kierunekiem w pedagogice opiekuńczej

 1. NIP to :

a)         Numer banku

b)         Numer Identyfikacji Podatkowej

c)          Regon

d)         Żadna z powyższych odpowiedzi

 1. Które z powyższych stwierdzeń nie charakteryzuje Choroby Parkinsona:

a)         specyficzny rodzaj drżenia palców i kciuka określany jako “kręcenie pigułek”

b)         zaburzenia chodu

c)          zaburzenia równowagi

d)         utrata wzroku

 1. Pozycja boczna ustalona:

a)         zmniejsza ryzyko zadławienia

b)         może być stosowana tylko przez personel medyczny

c)          dotyczy tylko osób starszych

d)         uniemożliwia bezpieczne odzyskanie przytomności

 1. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa jest przerywana w momencie gdy:

a)         pojawi się wykwalifikowany ratownik medyczny lub inna służba medyczna

b)         opadniemy z sił

c)          funkcje życiowe powrócą u poszkodowanego

d)         odpowiedzi a, b i c są prawidłowe

 1. Automatyczny defibrylator zewnętrzny służy do:

a)         analizy rytmu serca

b)         określania potrzeby defibrylacji

c)          wzmacniania działania epinefryny

d)         prawidłowe odpowiedzi to a i b

 1. Diagnoza deficytów oznacza:

a)         działania opiekuna mające na celu zaplanowanie pracy rozwojowej podopiecznego

b)         działania prewencyjne

c)          jest wykonywana tylko przez psychologa

d)         nie dotyczy osób niedowidzących

 1. Program pracy z pacjentem powinien być oparty na:

a)         prawidłowej diagnozie, umiejętnościach opiekuna, realnych możliwościach środowiska

b)         potrzebach opiekuna

c)          potrzebach rodziny

d)         prawidłowej diagnozie całej rodziny, możliwościach opiekuna

 1. Podczas opieki nad osobą starszą współpraca z rodziną:

a)         jest niepożądana

b)         może wspomóc procesy rozwojowe osób starszych

c)          powinna być ograniczona do kwestii finansowych

d)         nie wpływa na poczucie bezpieczeństwa podopiecznego

 1. Współpraca z którymi specjalistami jest najbardziej pożądana w przypadku osób starszych:

a)         geriatra, patolog, pediatra

b)         geriatra, lekarz ogólny, psycholog

c)          ginekolog, pedagog, położna

d)         radiolog, proktolog, geriatra

 1. Leczenie farmakologiczne przy zaburzeniach psychicznych osób starszych odbywa się pod nadzorem:

a)         psychiatry

b)         psychologa

c)          pedagoga

d)         kardiologa

 1. Co to jest choreoterapia:

a)         terapia przez muzykę

b)         naturoterapia

c)          ludoterapia

d)         terapia przez taniec

 1. Program pracy opiekuńczo – terapeutycznej:

a)         powinien być ograniczony dla dobra pacjenta do czynności higienicznych

b)         powinien zapewniać wszechstronny rozwój

c)          musi być kierowany przez wykwalifikowane służby medyczne

d)         podlega nadzorowi ZUS i urzędu skarbowego

 1. Superwizja jest:

a)         obowiązkowa

b)         wsparciem dla opiekuna osoby starszej

c)          wymagana przez NFZ

d)         odbywa się tylko podczas kursu

 1. Zaznacz typowe objawy depresji:

a)         smutek, brak apetytu, niechęć do kontaktów

b)         napięcie seksualne, agresja, hiperosomnia

c)          smutek, „czarne myśli”, wzmożona aktywność psychoruchowa

d)         płaczliwość, żarłoczność, agresja

 1. Procesy pamięciowe u osób starszych:

a)         mogą ulegać pogorszeniu

b)         nie zmieniają się wraz z wiekiem

c)          przeważnie polepszają się

d)         zawsze są niezmienne

 1. Asertywność jest:

a)         nauką o wyrażaniu złości

b)         dbaniem o granice osobiste

c)          nauką mówienia nie

d)         nauką dbania o osobowość

 1. Ludzie starsi zazwyczaj porozumiewają się przez:

a)         komunikaty werbalne i niewerbalne

b)         tylko komunikaty werbalne

c)          tylko komunikaty niewerbalne

d)         nie używają komunikatów werbalnych i niewerbalnych

 1. Percepcja zmysłowa u osób starszych:

a)         ulega pogorszeniu

b)         ulega polepszeniu

c)          zawsze pozostaje stała

d)         zanika całkowicie

 1. Konformizm to:

a)         kierunek socjologiczny

b)         technika socjometryczna

c)          zmiana zachowania pod wpływem innych ludzi

d)         technika poprawiania pamięci

 1. Zachowanie prospołeczne jest:

a)         napięciem emocjonalnym wynikającym z obecności innych osób

b)         działaniem nastawionym na maksymalizację zysków

c)          działaniem prewencyjnym względem osób starszych

d)         działaniem nastawionym na niesienie korzyści innym osobom

 1. Normy społeczne to:

a)         jasno sprecyzowane reguły dotyczące zachowań, przekonań i wartości

b)         założenia, że inni będą nas traktować jak my ich traktujemy

c)          przekonania o odpowiedzialności za własne czyny

d)         treści pamięciowe dotyczące własnych myśli

 1. Gestalt to:

a)         kierunek terapeutyczny

b)         metoda arteterapeutyczna

c)          forma animaloterapii

d)         forma rehabilitacji

 1. Zakreśl cechy charakterystyczne demencji starczej:

a)         senność, wzmożony apetyt i aktywność seksualna, brak krytycyzmu

b)         brak krytycyzmu, pogorszeni pamięci, duże zaburzenie świadomości

c)          narcyzm, psychopatia, upośledzenie empatii, znaczne obniżenie intelektu

d)         obniżenie kontroli emocjonalnej, pogorszenie pamięci, myślenia i liczenia

 1. Która kolejność faz procesu umierania jest prawidłowa:

a)         gniew, zaprzeczanie, depresja, pertraktacje, akceptacja

b)         pertraktacje, depresja, akceptacja, gniew, zaprzeczanie

c)          zaprzeczanie, gniew, pertraktacje, depresja, akceptacja

d)         akceptacja, pertraktacja, depresja, gniew, zaprzeczanie

 1. Starość wiąże się z:

a)         emeryturą, zmniejszeniem sił fizycznych, zmianą ról społecznych

b)         emeryturą, zwiększeniem sił fizycznych, zwiększeniem witalności

c)          bezrobociem, zwiększeniem sił fizycznych, zmianą ról społecznych

d)         poprawą pamięci, efektywną pracą zawodową, niestabilnością emocjonalną

 1. Podaj ważne wydarzenia życiowe charakterystyczne dla starości:

a)         rozwijanie hobby, ślub, podjęcie edukacji

b)         śmierć współmałżonka, zmniejszenie aktywności zawodowej, rola dziadka/babci

c)          śmierć współmałżonka, zwiększenie aktywności zawodowej, rola dziadka/babci

d)         śmierć dzieci, rola ojca/matki, rozwijanie hobby

 1. Eutanazja w Polsce jest:

a)         dozwolona dla osób powyżej 90 roku życia

b)         zabroniona

c)          dozwolona dla nieuleczalnie chorych

d)         dozwolona dla osób powyżej 75 roku życia

 1. prawie osób starszych do opieki instytucjonalnej stanowi m.in.:

a)         Europejska Karta Społeczna

b)         Ustawa o Europejskich Radach Emeryckich

c)          Deklaracja Niepodległości

d)         Karta Praw Emeryta

 1. Idealna sekwencja pielęgnacji osób starszych to:

a)         twarz, klatka piersiowa, ramiona/ręce, nogi, plecy, intymne części ciała

b)         nogi, plecy, twarz, klatka piersiowa, ramiona/ręce, intymne części ciała

c)          intymne części ciała, twarz, klatka piersiowa, ramiona/ręce, nogi, plecy,

d)         ramiona/ ręce, nogi, twarz, klatka piersiowa, plecy, intymne części ciała

 1. Główne cele higieny intymnej u osób starszych to:

a)         Zapewnienie zdrowia i dobrego samopoczucia, zabezpieczenie przed chorobami i infekcjami

b)         Przygotowanie do aktywności seksualnej, zapewnienie zdrowia i dobrego samopoczucia

c)          Zabezpieczenie przed przykrymi zapachami dla otoczenia

d)         Ochrona przed chorobami wenerycznymi

 1. Aktywność ruchowa osób starszych powinna:

a)         Wzmacniać siłę, poprawiać wydolność tlenową, koordynację i gibkość

b)         Pobudzać przyrost masy mięśniowej, poprawiać wydolność tlenową

c)          Zmniejszać nadwagę, pobudzać rozwój układu limbicznego, zmniejszać ryzyko zachorowania na nowotwory

d)         Wzmacniać siłę, poprawiać wydolność tlenową, pobudzać rozwój układu limbicznego

 1. Aktywność fizyczna osób starszych musi być:

a)         Prowadzona przez profesjonalnego trenera, tylko na markowym sprzęcie, regularna

b)         Sięgać do najnowszych zdobyczy techniki, bezpieczna, wydolnościowa

c)          Dostosowana do możliwości, sprawiać przyjemność, bezpieczna

d)         Regularna, wyczerpująca

Pani Eleonora ma 94 lata, mieszka sama, funkcjonowanie intelektualne nieznacznie obniżone, pamięć obniżona, orientacja w otoczeniu dobra. Prezentuje styl wrogi do siebie.  Lubi bardzo ciemne kolory, nie podejmuje żadnych aktywności, mało mówi. Robi wrażenie niedożywionej. Długo leży w łóżku w ciągu dnia, wpatrując się  w sufit.  Nie ma problemów finansowych ma problemy z biodrem- utrudnienia w przemieszczaniu się, używa chodzika, rzadko wychodzi z domu. Potrzeby fizjologicznie załatwia samodzielnie, czasami zdarzy się jej nie zdążyć do wc. W kąpieli częściowo samodzielna (ma problemy z wejściem do wanny i myciem pleców). Z otoczeniem niechętnie nawiązuje relacje.

Zadanie

Proszę zaplanować system funkcjonowania okołodobowego Pani Eleonory (zabiegi higieniczne, posiłki), pracę rozwojową z uwzględnieniem jej warunków życia oraz sytuacji zdrowotnej i psychicznej.

Projekt powinien zawierać:

Część A-pisemna: Autora, tytuł, Harmonogram zajęć codziennych i ogólny sposób ich wykonani, Procedury czynności higienicznych, Metody i techniki pracy rozwojowej, Spodziewane efekty, Wnioski.  Proszę opisać dokładną procedurę mycia głowy Pani Eleonory.

 1. Założenia stanowiące dane do rozwiązania zadania, wynikające z treści zadania.
 2. Opis problemów i potrzeb osoby starszej.
 3. Wykaz czynności opiekuna w odniesieniu do Pani Eleonory z uwzględnieniem warunków życia, funkcjonowania i potrzeb podopiecznej.
 4.  Plan kompleksowej opieki nad Panią Eleonorą świadczonej przez opiekuna przez dwa miesiące z uwzględnieniem jego potrzeb oraz warunków funkcjonowania i możliwości. Opis metod, form i środków niezbędnych do realizacji planu kompleksowej opieki.
 5. Tygodniowy harmonogram działań opiekuna zaplanowanych do realizacji w ramach kompleksowego planu opieki.

Część B – praktyczna: Proszę wykonać mycia głowy Pani Eleonory (egzamin na fantomie osoby).