Opiekun dziecięcy

Child with teacher draw paints in play room.Funkcja opieki nad dzieckiem jest zadaniem niezwykle trudnym i odpowiedzialnym. Wymaga sporego przygotowania oraz odpowiedzialnego doboru umiejętności. Ramy certyfikacji dla tego zawodu powstały przy współudziale ekspertów psychologii i pedagogiki. Dobierając zagadnienia merytoryczne, wzięto pod uwagę pełnioną funkcję wychowawczo – opiekuńczą, wykonywanie zabiegów higieniczno – pielęgnacyjnych małych dzieci oraz kreowanie prawidłowego rozwoju i bezpieczeństwa dzieci. Dodatkowo wybrane aspekty technologii informacyjnej, które realnie wspomagają pracę i funkcjonowanie w zawodzie opiekunki, także wchodzą w skład wymaganych umiejętności praktycznych.

Opiekun dziecięcy – certyfikat kompetencji zawodowych

Kształcenie teoretyczne i praktyczne skonfigurowano w oparciu o takie elementy jak:

 • Planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej na podstawie obserwacji własnej oraz rozmów z rodzicami
 • Prowadzenie zabaw uwzględniających właściwy rozwój dziecka (zabawy manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, zajęcia muzyczne, plastyczne, zajęcia rozwijające mowę)
 • Przygotowywanie wybranych pomocy do zabaw i zajęć wychowawczych z dzieckiem
 • Czuwanie nad prawidłowym rozwojem i bezpieczeństwem dziecka (zapewnienie odpowiednich sprzętów, przestrzeganie terminów wizyt lekarskich)
 • Wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (mycie i kąpanie dziecka)
 • Przygotowywanie posiłków zgodnych z normami prawidłowego żywienia
 • Karmienie dziecka i wdrażanie go do samodzielności, przygotowywanie łóżeczka dziecinnego, przewijanie dziecka, rozwijanie u dziecka przyzwyczajeń higienicznych
 • Podawanie leków zgodnie z zaleceniem lekarza, wykonywanie prostych zabiegów leczniczych (dezynfekcja, opatrywanie ran), udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • Dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci

W kompetencjach tego zawodu znalazły się również takie umiejętności, jak opieka pielęgniarska nad dzieckiem niepełnosprawnym, chorym, upośledzonym umysłowo, które wymagają szczególnych umiejętności interpersonalnych i psychologicznych.

Każda osoba pragnąca poddać swoja wiedzę certyfikacji nabywa również umiejętności związane z technologią informacyjną oraz obligatoryjnie językiem obcym, szczególnie branżowym dotyczącym specjalistycznych pojęć z zakresu wykonywanego zawodu.

Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

Zawód  zgodny z MiędzynarodowymStandardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer 5311)

liczba godzin szkolenia

 • 60 godzin teorii
 • 90 godzin praktyki
 • 30 godzin IT
 • 60 godzin języka obcego branżowego

Czas trwania egzaminu

 • 60 minut - część teoretyczna
 • 240 minut - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Kompetencje zdrowotne
  1.1 Biologiczne podstawy rozwoju (budowa i funkcjonowanie organizmu ludzkiego, uwarunkowania i zagrożenia rozwoju dziecka, potrzeby biologiczne dziecka, choroby wieku dziecięcego, niepełnosprawność)
  1.2 Pielęgnacja dziecka (podstawy pielęgnacji dziecka zdrowego, pielęgnacja dziecka chorego i niepełnosprawnego, choroba sieroca, żywienie niemowląt i małych dzieci)
  1.3 Promocja i profilaktyka zdrowia (wymagania higieniczne i zdrowotne, zasady aseptyki i antyseptyki, rola opiekuna dziecięcego w prawidłowym określaniu stanu zdrowia i zapobieganiu chorobom, profilaktyka w placówkach opiekuńczo wychowawczych
 2. Kompetencje wychowawcze
  2.1 Podstawy psychologii rozwojowej i wychowawczej (rozwój dziecka, kształtowanie aktywności dziecka, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka)
  2.2 Wspomaganie rozwoju dziecka (metody wspomagania rozwoju dziecka, zaburzenia prawidłowego rozwoju dziecka, profilaktyka zaburzeń rozwoju dziecka, dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych)
  2.3 Metodyka pracy z małym dzieckiem (metody aktywizujące, zasady wychowania)
  2.4 Gry i zabawy w twórczym rozwoju dziecka (zabawa jako podstawowa forma działalności dziecka, kreatywne gry i zabawy, zabawki stymulujące rozwój dziecka)
  2.5 Literatura dziecięca i multimedia (literatura dziecięca w pracy wychowawczej, przegląd literatury dla dzieci, wyzwalanie ekspresji słownej, bajkoterapia, multimedia dla dzieci)
  2.6 Podstawy logopedii (anatomia i fizjologia narządu mowy i słuchu, etapy rozwoju mowy, profilaktyka zaburzeń mowy)
 3. Kompetencje artystyczne
  3.1 Ekspresja muzyczna z metodyką (rola muzyki w rozwoju dziecka, proste instrumenty muzyczne, piosenka i jej wykorzystanie w pracy z dzieckiem)
  3.2 Ekspresja plastyczna z metodyką (rola aktywności plastycznych w rozwoju dziecka, techniki plastyczne w pracy z dzieckiem z metodyką, elementy arteterapii w pracy opiekuna dziecięcego)
  3.3 Ekspresja teatralna z metodyką (rola aktywności teatralnych w rozwoju dziecka, tworzenie prostych przedstawień, projektowanie kukiełek i dekoracji)
  3.4 Ekspresja kinestetyczno-ruchowa z metodyką (rola aktywności kinestetyczno-ruchowych w rozwoju dziecka, projektowanie układów tanecznych i ruchowych do muzyki, stymulowanie aktywności ruchowej dziecka)
 4. Kompetencje zawodowe
  4.1 Udzielanie pierwszej pomocy (urazy, oparzenia, opatrywanie ran, zatrzymanie oddychania, zadławienia, omdlenia)
  4.2 BHP pracy z dzieckiem (bezpieczeństwo i higiena pracy z dzieckiem, ochrona przeciwpożarowa, organizacja stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii i zasadami bhp)
  4.3 Panowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej (tworzenie programów pracy, pisanie konspektów zajęć)
  4.4 Współpraca z rodzicami (wspomaganie działań wychowawczych rodziców, integrowanie zabiegów wychowawczo-opiekuńczych, przekazywanie informacji na temat dziecka)
  4.5 Rozwój zawodowy opiekuna dziecięcego (elementy komunikacji interpersonalnej, radzenie sobie w sytuacji trudnej, etyka zawodu, kompetencje prawne)
 5. Podstawy prawne pracy z małym dzieckiem
  5.1 Podstawowe pojęcia prawne (prawa dziecka, prawa i obowiązki rodzica, prawa i obowiązki opiekuna dziecięcego, tworzenie dokumentacji)
  5.2 Instytucje i organizacje wsparcia (fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz dzieci, instytucje opiekuńczo-wychowawcze)
  5.3 Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy (podstawowe pojęcia prawa pracy)
 6. Kompetencje informatyczne
  6.1 Przeglądarka internetowa (przeglądanie witryn internetowych, odtwarzanie treści multimedialnych, wyszukiwanie treści w Internecie, wyszukiwanie treści na witrynie internetowej, wyszukiwanie treści w katalogach tematycznych, zapisywanie dokumentów i witryn, drukowanie zawartości witryn, wypełnianie formularzy)
  6.2 Poczta elektroniczna (obsługa poczty elektronicznej przy użyciu przeglądarki internetowej, przeglądanie wiadomości, wysyłanie wiadomości, odbieranie wiadomości, zarządzanie adresami, używanie programu pocztowego)
  6.3 Komunikacja przez Internet (komunikatory internetowe, połączenia w trybie głosowym, połączenia w trybie wideokonferencji)
Wyposażenie sali szkoleniowej

Wymagania dla sali szkoleniowej do realizacji modułu:

a. notatnik, długopis,
b. pracownia pielęgnowania dziecka, wyposażona w:

 • stół do przewijania,
 • fantomy noworodka i niemowlęcia,
 • kącik do kąpieli (wanienka do kąpieli, szczotka do czesania z miękkim włosem, duży ręcznik kąpielowy, myjka lub gąbka, naczynie z wacikami, naczynie na odpadki, naczynie z przegotowaną wodą),
 • środki do pielęgnacji (oliwka lub puder, mydło dla dzieci),
 • instalację bieżącej wody,
 • czyste ubranko dla dziecka,
 • bieliznę dziecięcą (pieluszki),
 • kosz na brudną bieliznę,
 • środki do dezynfekcji ran,
 • apteczkę pierwszej pomocy.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Wymagania dla sali egzaminacyjnej:

a. notatnik, długopis,
b. pracownia pielęgnowania dziecka, wyposażona w:

 • stół do przewijania,
 • fantomy noworodka i niemowlęcia,
 • kącik do kąpieli (wanienka do kąpieli, szczotka do czesania z miękkim włosem, duży ręcznik kąpielowy, myjka lub gąbka, naczynie z wacikami, naczynie na odpadki, naczynie z przegotowaną wodą),
 • środki do pielęgnacji (oliwka lub puder, mydło dla dzieci),
 • instalację bieżącej wody,
 • czyste ubranko dla dziecka,
 • bieliznę dziecięcą (pieluszki),
 • kosz na brudną bieliznę,
 • środki do dezynfekcji ran,
 • apteczkę pierwszej pomocy.
Podręczniki
Zawód

Opiekun dziecięcy

 • Autor: Joanna Godawa
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Możliwości zatrudnienia absolwenta kursu są szerokie i będą dynamicznie wzrastać, ze względu na zmiany społeczne i wzrost aktywności zawodowej kobiet, które coraz częściej decydują się pozostawiać dzieci pod opieką kompetentnych opiekunów. Opiekun dziecięcy znajdzie pracę zarówno u prywatnych osób, jak również w różnego rodzaju instytucjach (m.in. w domach małego dziecka, przedszkolach, żłobkach lub dziecięcych oddziałach szpitalnych) – w Polsce i poza jej granicami. Podręcznik pomoże nabyć, usystematyzować i poszerzyć wiedzę osobom, które planują podjąć pracę w charakterze opiekuna dziecięcego. W książce omówiono m.in. następujące zagadnienia: psychologię dzieci, podstawy socjologii i funkcjonowanie społeczne dzieci, metody i techniki pracy psychopedagogicznej, pielęgnację, elementy rehabilitacji i gimnastyki, organizację i planowanie pracy, zasady udzielania pierwszej pomocy, instytucje i organizacje wsparcia.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences – Opiekun dziecięcy.

IT

Opiekun dziecięcy – kompetencje informatyczne

 • Autor: Magdalena Guszkiewicz
 • Wydawca: Fundacja VCC
50 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Lektura niniejszej książki gwarantuje zdobycie wiedzy z zakresu korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych. Podręcznik zawiera objaśnienia podstawowej terminologii związanej z informatyką i komputerem, liczne instrukcje oraz przykłady, dzięki którym jego czytelnicy nauczą się m.in. obsługiwać pocztę elektroniczną, wyszukiwać potrzebne informacje przy pomocy Internetu, korzystać z tematycznych serwisów internetowych, ułatwiających m.in. znalezienie pracy, a także komunikować się na odległość za pomocą różnego rodzaju komunikatorów.

Niniejszy podręcznik przeznaczo, które zawodowo zajmują się opieką nad dziećmi i w swojej pracy są zobligowane do korzny jest dla osóbystania z tego typu narzędzi informatycznych. Ich znajomość ułatwi wykonywanie codziennych obowiązków w pracy, czyniąc ją prostszą i bardziej przyjemną.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences oraz Select Competences – Opiekun dziecięcy – kompetencje informatyczne.

Język obcy zawodowy angielski

Child care

 • Autor: Rachel Boardman
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu opiekuna dziecięcego w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na swobodne porozumiewanie się i zabawę z dzieckiem, sprawowanie opieki nad nim oraz identyfikację i uniknięcie potencjalnych zagrożeń, które mogą doprowadzić do jego krzywdy.

Nauka języka branżowego w oparciu o prezentowaną książkę rozwija wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: A2.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie opiekuna dziecięcego. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences Opiekun dziecięcy oraz Language Competences – Child Care.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Kiedy rozwija się narząd fonacyjny?
a. w pierwszym roku życia dziecka
b. w drugim roku życia dziecka
c. w okresie prenatalnym
d. dziecko nie posiada narządu fonacyjnego

2. Jakich odruch pojawia się najpóźniej u noworodka?
a. odruch ssania
b. odruch przełykania
c. odruch żuchwowy
d. odruch żucia

3. W jakim wieku dziecko może swobodnie poruszać aparatem artykulacyjnym?
a. w 4 – 6 miesiącu życia
b. w 12 – 24 miesiącu życia
c. w 2 – 3 roku życia
d. w 3 tygodniu życia

4. Kiedy dziecko zaczyna reagować na swoje imię?
a. od 1 roku życia
b. od 2 tygodnia życia
c. od 6 miesiąca życia
d. od 2 roku życia

5. Dokończ zdanie: Twarzy i jamy ustnej nie stymulujemy…:
a. dotykowo
b. smakowo
c. mechanicznie
d. polarycznie

6. Zaznacz czynnik, który nie ma złego wpływu na rozwój mowy:
a. sztuczne karmienie
b. zaburzenie czucia w obrębie aparatu mowy
c. oddychanie przez nos
d. oddychanie przez usta

7. Do okresów rozwoju mowy nie należy:
a. okres żuchwowy
b. okres melodii
c. okres wyrazu
d. okres swoistej mowy dziecięcej

8. Jakie zmysły ma dziecko w wieku niemowlęcym (prawidłowo rozwijające się)?
a. zmysł wzroku
b. zmysł dotyku
c. zmysł węchu i smaku
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

9. Zaznacz podpunkt z zabawkami, które nie są przydatne w stymulowaniu rozwoju dziecka:
a. mówiące i wydające dźwięki
b. plastikowe figurki bajkowych bohaterów
c. zabawki posiadające interesującą i zróżnicowaną fakturę
d. zabawki zachęcające do przemieszczania się i poruszania

10. Zabawki nieodpowiednie dla niemowlaka to:
a. maty dźwiękowe
b. grzechotki
c. mobile
d. warcaby dotykowe

11. Specjalne potrzeby edukacyjne posiada małe dziecko, które ma problemy z:
a. komunikowaniem się
b. rozwojem psychicznym
c. rozwojem emocjonalnym
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

12. Zaznacz nazwę metody uzyskania efektów graficznych poprzez manipulację farbami, przy bezpośrednim użyciu dłoni i palców:
a. metoda Montessori
b. metoda Weroniki Sherborne
c. metoda Malowania dziesięcioma palcami
d. metoda Marty Bogdanowicz

13. Co jest głównym celem bajek terapeutycznych?
a. pomoc dziecku w sytuacji trudnej
b. wspieranie dziecka we wzroście osobistym
c. zredukowanie problemów emocjonalnych
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

14. Głównym celem bajek relaksacyjnych jest:
a. uwolnienie ciała od napięcia mięśniowego
b. przekazanie informacji o przyjaźni
c. wzmocnienie poczucia własnej wartości
d. rozwiązanie problemu emocjonalnego

15. Twórcami kinezjologii edukacyjnej są:
a. Wita Szulc i Anita Stefańska
b. Marta i Piotr Bogdanowicz
c. Paul i Gail Dennison
d. Marta i Natalia Aboff

16. Najczęściej rozważane przyczyny ADHD to:
a. przewlekłe zatrucie ołowiem
b. mikrouszkodzenia w mózgu występujące w okresie prenatalnym
c. czynniki genetyczne
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

17. Leczenie i potęgowanie zdrowia przez sztukę nazywa się:
a. arteterapia
b. animaloterapia
c. terapia zajęciowa
d. socjoterapia

18. Odczuwalny brak dla organizmu to:
a. choroba
b. niepełnosprawność
c. potrzeba
d. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

19. Zespół zabiegów, których zadaniem jest przywrócenie podstawowych funkcji życiowych, tj. co najmniej krążenia i oddychania, to:
a. resuscytacja
b. lobotomia
c. reanimacja
d. defibrylacja

20. Wyróżniamy następujące rodzaje ran:
a. szarpane
b. kłute
c. cięte
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

21. Która z wymienionych chorób nie jest chorobą zakaźną?
a. odra
b. różyczka
c. owsica
d. świnka

22. Tyflopedagogika to dział pedagogiki specjalnej zajmujący się osobami:
a. niesłyszącymi
b. z dysfunkcją narządu ruchu
c. niewidomymi
d. wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

23. Co nie jest objawem choroby sierocej:
a. ruchy określane mianem tzw. „bujania”
b. brak umiejętności nawiązywania i podtrzymywania więzi
c. niedostateczne lub nadmierne poczucie winy
d. echolalia

24. Grube, żółte łuski, mogące pojawić się na głowie dziecka to:
a. łupież
b. ciemieniucha
c. bielactwo
d. zanokcica

25. Postępowanie mające na celu dążenie do jałowości bakteriologicznej pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia drobnoustrojów to:
a. aseptyka
b. antyseptyka
c. pasteryzacja
d. homologacja

26. Która z wymienionych metod nie jest używana we wspomaganiu rozwoju dziecka?
a. metoda dobrego startu
b. ruch rozwijający Weroniki Sherborne
c. logorytmika
d. metoda pięciu kroków

27. Do zasad wychowania sformułowanych według Włodzimierza Szewczuka nie należy:
a. zasada indywidualizacji
b. zasada aktywności
c. zasada motywacji
d. zasada dominacji

28. Jaką sferę nie zalicza się do znaczących w funkcjonowaniu małego dziecka?
a. sfera fizyczna
b. sfera psychiczna
c. sfera społeczna
d. sfera techniczna

29. Codzienne głośne czytanie dzieciom sprzyja:
a. budowaniu poczucia własnej wartości u dziecka
b. umacnianiu się więzi między dzieckiem a rodzicem czy opiekunem
c. wzbogacaniu słownictwa
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

30. Zabawy dostarczające dziecku delikatnych bodźców dotykowych przy dotykaniu dłoni to:
a. zabawy konstrukcyjne
b. zabawy słowne
c. zabawy paluszkowe
d. zabawy wyobrażeniowe

31. Określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców:
a. Kodeks cywilny
b. Kodeks pracy
c. umowa międzynarodowa
d. Kodeks karny

32. Akty prawne dotyczące dzieci to:
a. Konwencja praw dziecka, zwana genewską
b. Deklaracja praw dziecka
c. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

33. „Niebieska Linia”, to ogólnopolskie pogotowie dla ofiar:
a. wypadków drogowych
b. prześladowania rasowego
c. przemocy w rodzinie
d. przestępczości zorganizowanej

34. Numer pogotowia ratunkowego:
a. 999
b. 998
c. 997
d. 996

35. Dokument, który otrzymuje pracownik, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy to:
a. Świadectwo Państwowej Inspekcji Pracy
b. Karta ochrony pracy
c. Świadectwo pracy
d. Kodeks pracy

36. Więź prawna łącząca pracownika i pracodawcę to:
a. stosunek pracy
b. wynagrodzenie
c. rokowania pracownicze
d. premia uznaniowa

37. Która z wymienionych dziedzin nie należy do arteterapii?
a. biblioterapia
b. aromaterapia
c. muzykoterapia
d. choreoterapia

38. Którego rodzaju ekspresji nie wyzwalamy na zajęciach z dziećmi?
a. ekspresja ruchowa
b. ekspresja słowna
c. ekspresja plastyczna
d. ekspresja genu

39. Ile rodzajów oparzeń wyróżniamy?
a. 4
b. 6
c. 3
d. 2

40. Krótkotrwała utrata przytomności spowodowana niedotlenieniem to:
a. wstrząs
b. omdlenie
c. wylew
d. zawał serca

41. Dokumentacja rozwoju dziecka powinna zawierać informacje z zakresu:
a. rozwoju sprawności ruchowej
b. rozwoju mowy i myślenia
c. rozwoju emocjonalno-społecznego
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

42. Masaż noworodka lub niemowlaka stosuje się, gdy:
a. dziecko jest zdrowe
b. dziecko ma wzmożone napięcie mięśniowe
c. dziecko ma obniżone napięcie mięśniowe
d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

43. Drobne, zręczne i precyzyjne ruchy dotyczące zwykle sprawności manualnych to:
a. motoryka duża
b. motoryka mała
c. rzuty
d. taksje

44. Boczne skrzywienie kręgosłupa to:
a. skolioza
b. lordoza
c. kifoza
d. amidoza

45. Praca polisensoryczna z dzieckiem to inaczej:
a. aktywizowanie różnych zmysłów dziecka
b. uczenie dziecka języków obcych
c. wykonywanie prac plastycznych
d. wielospecjalistyczna praca z dzieckiem

Zadanie 1

Krzysztof, wiek: 18 miesięcy. Od 2 miesięcy uczęszcza do żłobka, przebywa w nim około 8 godzin dziennie. Jest dzieckiem zadbanym, wychowywanym w pełnej rodzinie. W żłobku zjawia się około godziny 8 rano. Bardzo często jest „grubo ubrany”, poci się i trzeba go zaraz po przyjściu przebierać. Ma tendencje do odparzeń. Rodzice zawsze przynoszą ze sobą dużo jedzenia, nalegają, aby dziecko wszystko zjadało. Jedzenia jest zdecydowanie za dużo. Bardzo często dzwonią do żłobka (3–4 razy dziennie), sprawdzając, czy wszystko jest w porządku. Dziecko ma nadwagę, jest często płaczliwe, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie dostaje tego, co w danym momencie chce (potrafi wpaść w histerię). Sprawność ruchowa jest względnie dobra, ale dziecko niechętnie się rusza. Brak poważnych chorób, nie przyjmuje leków, nie jest alergikiem, dieta ogólna.

Plan funkcjonowania dziecka w żłobku:

 • 7.00 – 8.30 – przyjmowanie dzieci, zabawy w salach ogólnych;
 • 8.30 – 9.00 – śniadanie;
 • 9.00 – 10.00 – zajęcia w podgrupach;
 • 10.00 – 10.30 – drugie śniadanie;
 • 10.30 – 11.30 – zajęcia w podgrupach;
 • 11.30 – 12.00 – obiad;
 • 12.00 – 14.00 – drzemka;
 • 14.00 – 14.30 – toaleta;
 • 14.30 – 15.00 – podwieczorek;
 • 15.00 – 18.00 – zabawy z dziećmi w sali ogólnej, odbiór dzieci.

Zadanie 2

Na podstawie powyższych informacji opracuj indywidualny plan pracy opiekuńczo-wychowawczy, stymulujący rozwój dziecka. Oceń wpływ zaplanowanych działań na dalszy rozwój dziecka.

Zadanie 3

Zaplanuj i wykonaj kąpiel.

Projekt ma zawierać:

 • opis sytuacji dziecka (opis aktualnej sytuacji dziecka z uwzględnieniem charakterystyki poziomu rozwoju dziecka);
 • problemy i deficyty, mocne strony, procedurę wykonywania czynności higienicznych;
 • plan pracy opiekuńczo-wychowawczy;
 • wykaz prac wchodzących w skład przygotowania planu opiekuńczo-wychowawczego i jego wykonania zgodnie z opisem przypadku, z uwzględnieniem sposobów ich realizacji (rodzaju zabaw, przykładowych nazw);
 • określenie celów, czynności opiekuńczo-wychowawczych (zabaw);
 • wykaz pomocy dydaktycznych, opis kąpieli, harmonogram działań pielęgnacyjnych oraz określenie celów czynności pielęgnacyjnych wykonywanych u dziecka, z uwzględnieniem jego potrzeb i jego możliwości;
 • uwagi dla rodziców.