Administrator baz danych

Administrator baz danych_smallW obecnych czasach obserwujemy ogromne zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z branży IT, zajmujących się systemami bazodanowymi. Systemy bazodanowe stanowią bardzo istotny składnik wielu systemów komputerowych, służą do przechowywania, zarządzania, przetwarzania i analizowania danych.

Administrator baz danych – zadania

Administrator baz danych to osoba, która jest odpowiedzialna za poprawne funkcjonowanie systemu bazodanowego w przedsiębiorstwie. Do jej zadań należeć będzie m.in.:

 • Administrowanie bazami danych
 • Monitorowanie wydajności i pojemności baz danych
 • Instalacja nowych wersji systemów
 • Tworzenie i optymalizowanie zapytań bazodanowych

Administrator baz danych – pożądane cechy

Zakres złożoności współczesnych systemów bazodanowych, rozwój narzędzi deweloperskich związanych z technologiami bazodanowymi oraz nieustanny rozwój technologiczny sprawiają, że programistom systemów bazodanowych stawiane są coraz to nowsze wymagania, takie jak:

 • Bardzo dobra znajomość języka SQL oraz PL/SQL
 • Znajomość modelu relacyjnych baz danych
 • Znajomość i umiejętność obsługi głównych serwerów baz danych (MS SQL Server, Oracle, DB2, mysql, postgresql)
 • Znajomość zagadnień związanych z hurtowniami danych

Również umiejętności interpersonalne stanowią ważny elementy kompetencji administratora baz danych. Będzie on współpracował z osobami spoza branży IT, które nie posiadają wyspecjalizowanej wiedzy technicznej, a będą potrzebowały uzyskać pewne zestawy danych z systemu informatycznego. W związku z tym ogromne znaczenie ma komunikatywność, przez co dla administratorów baz danych rekomendowane są warsztaty komunikacji i umiejętności społecznych, pozwalające znacznie usprawnić komunikację w codziennej pracy.

Administrator baz danych – certyfikat kompetencji zawodowych

Ostateczna liczba godzin szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy, oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych.

Zawód zgodny z Międzynarodowym Standardem Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 (numer 2521)

liczba godzin szkolenia

 • 90 godzin teorii
 • 90 godzin praktyki
 • 60 godzin języka obcego branżowego

Czas trwania egzaminu

 • 60 minut - część teoretyczna
 • 120 minut - część praktyczna

Dostępne w językach

 • Angielski
 • Polski
Program szkolenia
 1. Podstawowe zagadnienia przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii. Bezpieczeństwo i higiena pracy (czynniki: mogące powodować wypadki, chemiczne i pyły, biologiczne, ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy; działania profilaktyczne)
 2. Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisami BHP
 3. Pojęcia z zakresu gospodarki rynkowej, wybrane przepisy prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa podatkowego i autorskiego
 4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej. Rodzaje przedsiębiorstw i instytucji działających w branży. Analiza działań przedsiębiorstw funkcjonujących w branży
 5. Zapoznanie z dokumentacją niezbędną do uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie korespondencji firmowej
 6. Organizacja pracy małych zespołów. Obsługa urządzeń biurowych i programów wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej. Optymalizacja kosztów i przychodów działalności gospodarczej
 7. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka
 8. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 9. Etapy zakładania własnej działalności. Formy opodatkowania i prowadzenie księgowości w firmie
 10. Budowanie wizerunku firmy czyli marketing i reklama. Zasady tworzenia biznesplanu jako wyznacznika sukcesu firmy
 11. Zapoznanie z obsługą urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, komputer, drukarka. Obsługa programów: obsługi poczty elektronicznej (Outlook), Excel, Word, Windows
 12. Przedstawianie się, mówienie o sobie, przyjaciołach, rodzinie; zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, ubraniowych i żywieniowych
 13. Tworzenie wypowiedzi w teraźniejszości, przyszłości i przeszłości, itp.
 14. Wdrażanie słownictwa, zasad gramatyki i kompetencji językowych
 15. Zapoznanie ze słownictwem branżowym- biznesowym. Wyszukiwanie i przekazywanie prostych, konkretnych informacji związanych z sytuacjami dnia codziennego
 16. Zasady tworzenia pytań i odpowiedzi, zaproszeń i propozycji współpracy
 17. Powitanie, przedstawianie się, zwroty grzecznościowe, Alfabet; umiejętność literowania, nazwy mieszkańców krajów, itp.
 18. Opis i tworzenie dialogów dotyczących wydarzeń teraźniejszych, przeszłych i przyszłych
 19. Ogłoszenia drobne. Czynienie zakupów drogą telefoniczną i internetową. Wymiana towarowa vs. nabywanie. Wyrażanie życzeń i oczekiwań
 20. Pisanie krótkich, prostych notatek na znane sobie tematy z życia codziennego i zawodowego. Przestrzeganie reguł ortograficznych
 21. Omówienie zasad kultury i etyki w biznesie. Techniki pobudzania kreatywności i uczenia się konsekwencji
 22. Omówienie zdolności do autonomicznego i od¬po¬¬wie¬dzialnego wykonywania powierzonych zadań; gotowości do uczenia się przez całe życie; sprawności komunikowania się; umiejętności współdziałania z innymi w roli zarów¬no członka jak i lidera zespołu
 23. Omówienie technik negocjacji, mowy ciała, podnoszenie świadomości odpowiedzialności za powierzone zadania
 24. Trening twórczości (różnorodne ćwiczenia, których celem jest kształtowanie pożądanych postaw oraz umiejętności umożliwiających podejmowanie oraz rozwiązywanie problemów w sposób twórczy)
 25. Tworzenie zespołu dla potrzeb rozwiązania konkretnych problemów (określenie celów, zasobów, sposobu pracy zespołu, sposobu motywowania, określenie składu grupy, wybór lidera)
 26. Stosowanie technik negocjacji. Mowa ciała, komunikaty niewerbalne, jak: gesty i ruchy ciała, mimika, postawa i ukierunkowanie ciała, ruchy oczu i odruch źreniczny, sposób używania przestrzeni interpersonalnej i inne
 27. Historia języka SQL, wady i zalety języka SQL, wykorzystanie SQL w bazach danych; komponenty języka SQL: DQL, DCL, DML, DDL; typy danych w SQL
 28. Alfabet języka, komendy i zasady konstrukcji wyrażeń
 29. Tworzenie zapytań języka SQL w różnych postaciach, podzapytania; operacje na danych i relacjach
 30. Konstruowanie komend: rozkazy, operacje na danych i relacjach, formaty danych
 31. Konstruowanie: wyrażeń i warunków, funkcji, podzapytań
 32. Historia baz danych, czym jest relacyjna baza danych, projektowanie relacyjnej bazy danych (cele i metody projektowe)
 33. Tworzenie struktur baz danych, definiowanie tabel, przypisywanie pól, modyfikacja tabel
 34. Zasady tworzenia klucza, tworzenie relacji, wprowadzanie różnych typów danych, tworzenie maski danych, określanie reguł integralności danych oraz ich kontroli
 35. Pozyskiwanie danych z zewnątrz (import danych), łączenie danych, eksportowanie obiektów bazy danych
 36. Udostępnianie bazy danych w sieci: dzielona baza danych, folder sieciowy, strona dostępu, serwer bazy danych
 37. Projektowanie bazy danych, dobór celów i metod projektowych
 38. Definiowanie tabel bazy danych, ich modyfikacja
 39. Ustalanie klucza, tworzenie relacji i maski danych
 40. Importowanie danych, łączenie danych, eksportowanie obiektów
 41. Udostępnianie bazy danych w sieci wybranymi metodami
 42. Tworzenie formularzy i kwerend (różnego typu)
 43. Tworzenie raportów, wykorzystanie makropolecenia w obrębie danej akcji, drukowanie wyników przetwarzania danych
 44. Wykonywanie kopii zapasowych różnych typów, sposoby przewidywania i usuwania błędów (przechwytywanie ich i wykonywanie ustalonych procedur w przypadku ich wystąpienia)
 45. Tworzenie formularzy
 46. Tworzenie kwerend
 47. Tworzenie raportów
 48. Tworzenie makropolecenia i drukowanie wyników
 49. Wykonywanie kopii zapasowych różnych typów
 50. Obsługa błędów
 51. Instalacje serwera bazy danych MS SQL Server (architektura klient-serwer) oraz MS Access (bez podziału na klient-serwer)i ich konfiguracja
 52. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników: tworzenie kont, autoryzacja, nadawanie i odbieranie uprawnień
 53. Sposoby zabezpieczenia bazy danych: hasło, szyfrowanie, ukrywanie
 54. Instalacja MS SQL Server i MS Access
 55. Tworzenie kont użytkowników, nadawanie i odbieranie uprawnień
 56. Zabezpieczanie bazy danych wybranymi metodami
Wyposażenie sali szkoleniowej

Wymagania dla sali szkoleniowej do realizacji modułu:

a. sala szkoleniowa,
b. stanowisko dla trenera,
c. projektor multimedialny, ekran,
d. stanowiska komputerowe dla kursantów (jedno stanowisko dla jednego kursanta),
e. oprogramowanie:

 • Microsoft SQL server 2012 – edycja standard,
 • SQL server Managment Studio,
 • Policy-based Managment.
Opis stanowiska egzaminacyjnego

Wymagania dla sali egzaminacyjnej do realizacji modułu:

a. sala egzaminacyjna,
b. stanowiska komputerowe dla kursantów (jedno stanowisko dla jednego kursanta),
c. oprogramowanie:

 • Microsoft SQL server 2012 – edycja standard,
 • SQL server Managment Studio,
 • Policy-based Managment.
Wymagania dla Trenera

Wymagania stawiane trenerom VCC:

 • posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń
  z zakresu baz danych
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • posiada praktyczną wiedzę z dziedziny IT, baz danych
 • posiada odpowiednie cechy osobowości.
Podręczniki
Zawodowy

Administrator baz danych

 • Autor: Adrian Wojtas
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik przybliża tematykę tworzenia relacyjnych modeli baz danych oraz podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z ich administrowaniem. Jego przejrzysta i czytelna forma umożliwia łatwe przyswojenie omawianej problematyki nawet tym, dla których świat nowoczesnych baz danych nie był do tej pory znany.

Treści zawarte w podręczniku dotyczą przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, organizacji pracy małych zespołów, sposobów podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, kompetencji personalnych i społecznych oraz podstawowych zasad i technik tworzenia relacyjnych baz danych. Znajdziemy w nim informacje na temat języka SQL, niezbędnego do modyfikowania oraz umieszczania danych, a także opisy narzędzi, dzięki którym zarządzanie, przetwarzanie oraz gromadzenie informacji staje się łatwe i wydajne. Dla lepszego przedstawienia problemu, zamieszczono w nim praktyczne przykłady, zilustrowane grafikami z programu Microsoft Access.

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences – Administrator baz danych.

Język obcy zawodowy angielski

Computer Network and Database Administrator

 • Autor: Marek Marczak
 • Wydawca: Fundacja VCC
80 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Podręcznik zawiera zestaw fachowego słownictwa, zwrotów oraz praktycznych ćwiczeń umożliwiający zdobycie i pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania zawodu administratora sieci i baz danych w środowisku anglojęzycznym.

Ujęte w nim treści dotyczą podstawowych zagadnień, pozwalających na poznanie specyfiki środowiska pracy administratora, swobodne porozumiewanie się ze współpracownikami, pracę w zespole, kontakt z innymi działami funkcjonującymi w miejscu pracy, konwersację i korespondencję z klientem czy dostawcą, powadzenie spotkań i rozmów biznesowych, kupowanie sprzętu w sklepie stacjonarnym czy Internecie, negocjowanie cen, przyswojenie kluczowej terminologii związanej ze sprzętem, programami, systemami, typologią sieci, a także czynnościami właściwymi dla zawodów administratora sieci i administratora baz danych, takimi jak administrowanie zasobami sieciowymi, monitorowanie sieci i ochrona przed zagrożeniami, porządkowanie zasobów, rozwiązywanie problemów, tworzenie, instalacja, zabezpieczenie i odzyskiwanie danych, zarządzanie użytkownikami, a także użycie słownictwa przydatnego do przygotowania dokumentów aplikacyjnych, udziału w rozmowie rekrutacyjnej i uzgodnienia warunków pracy.

Zalecany poziom nauczania zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: B1.

Niniejszy podręcznik stanowi integralną część materiałów edukacyjnych VCC przeznaczonych do kształcenia w zawodzie administratora sieci i baz danych. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC New Competences Administrator sieci i baz danych oraz Language Competences – Computer Network and Database Administrator.

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne

1. Źródłem danych dla formularza jest:
a) tabela
b) makro
c) raport
d) obiekt OLE

2. Polecenie języka SQL jest zakończone:
a) spacją
b) kropką
c) średnikiem
d) dowolnym znakiem

3. Formanty nie służą do:
a) wyświetlania danych
b) uruchamiania akcji
c) nadawania wyglądu formularza
d) obsługi serwera bazy danych

4. W modelu relacyjnym występuje relacja:
a) jeden do wielu
b) jeden do jeden
c) wiele do wielu
d) wszystkie odpowiedzi

5. Grupa opcji to:
a) formant
b) rekord
c) pole
d) obraz

6. Operacja „Ukryj pola” to:
a) operacja tożsama z usuwaniem pola
b) najprostsza metoda zabezpieczania danych
c) operacja której nie można cofnąć
d) żadna odpowiedź

7. Jaki układ formularza proponuje kreator formularza:
a) kolumnowy
b) przemienny
c) dzielony
d) z podziałem na sekcje

8. Klawisz Tab służy w formularzu do:
a) sprawdzania czy pole jest aktywne
b) przesuwania pola
c) dzielenia pola
d) wprowadzania akapitu

9. Obiekt OLE służy do:
a) wstawiania przycisku akcji
b) osadzania obiektów typu zdjęcie, film
c) generowania raportów
d) przywracania kopii zapasowej bazy danych

10. Kwerenda służy do:
a) usuwania zainfekowanych wirusów
b) przechowywania danych o użytkownikach
c) uzyskiwania informacji z bazy danych
d) aktualizacji oprogramowania antywirusowego

11. Źródłem danych kwerend mogą być:
a) tabele
b) pliki
c) raporty
d) formularze

12. Kwerendę SQL tworzy się:
a) dla obsługi biblioteki szkolnej
b) w oparciu o język SQL
c) jako źródło tabeli
d) w oparciu o pakiet MS Office

13. Wiersz Pole w kwerendzie służy do:
a) wprowadzania nazwy kolumny lub formuły zliczającej
b) wprowadzania nazwy źródła zapytania
c) ustalania kolejności wyświetlania rekordów
d) wyboru wyświetlania informacji

14. Najbardziej ingerencyjną kwerendą jest:
a) usuwająca
b) dołączająca
c) tworząca tabelę
d) podsumowująca

15. W jakim wierszu wybiera się funkcję agregujące typu suma, minimum:
a) podsumowanie
b) pole
c) tabela
d) sortuj

16. Raport powiązany jest z:
a) tabelą
b) kwerendą
c) co najmniej jedną tabelą i kwerendą
d) wszystkie odpowiedzi

17. Makropolecenie służy do:
a) sekwencyjnego wykonywania czynności przez aplikację
b) ustawienia opcji wyświetlania aplikacji na monitorze
c) dzielenia dysku na duże partycje
d) zmiany systemu operacyjnego

18. Makropolecenie można przypisać do:
a) wyłącznie przycisku
b) innego obiektu
c) innej bazy danych bez dostępu do niej
d) użytkownika

19. Opcja Drukuj daje możliwość:
a) wyboru drukarki
b) ustaleniu liczby kopii
c) ustaleniu zakresu wydruku
d) wszystkie odpowiedzi

20. Do wymiany danych posłużyć mogą pliki:
a) tekstowe typu Notatnik
b) arkusza kalkulacyjnego
c) XML
d) Wszystkie odpowiedzi

21. Do importowania mogą służyć pliki typu:
a) XML
b) HTML
c) programu dBase
d) wszystkie odpowiedzi

22. W bazie danych eksportować można:
a) dane
b) obiekty
c) pliki
d) wszystkie odpowiedzi

23. Aplikacja typu klient-serwer zawiera:
a) stronę klienta i stronę serwera
b) przynajmniej kilkanaście baz danych
c) co najmniej kilku użytkowników
d) wszystkie odpowiedzi

24. Zaletą stosowania podziału klient-serwer jest:
a) mniejsze bezpieczeństwo danych
b) większe bezpieczeństwo danych
c) mniejsza spójność baz danych
d) precyzyjniejsza diagnostyka

25. Aby prawidłowo dopasować serwer bazy danych należ wziąć pod uwagę:
a) potrzebne narzędzia
b) rozmiar bazy danych
c) liczbę obsługiwanych procesorów
d) wszystkie odpowiedzi

26. W trakcie instalacji serwera konieczne jest wykonanie:
a) zrzutu ekranu
b) kopii zapasowej pliku instalacyjnego
c) sprawdzenia systemu pod kątem możliwości instalacji
d) wszystkie odpowiedzi

27. Zadaniem SZBD jest:
a) tworzenie baz danych
b) selekcja danych
c) uaktualnianie danych
d) wszystkie odpowiedzi

28. Wykorzystując aplikację bez podziału na klient-serwer należy:
a) pliki z tabelami zapisywać jako osobny
b) plik z tabelą i obiektami bazy zapisywać jako wspólny
c) sposób zapisu danych nie wpływa na bezpieczeństwo danych
d) żadna odpowiedź

29. Do czego służy model obiektowo-relacyjny:
a) do przechowywania danych multimedialnych
b) do usuwania rekordów
c) do tworzenia relacji między obiektami bazy danych
d) wszystkie odpowiedzi

30. Konto DBO to:
a) konto typu Gość
b) konto analityczne
c) konto właściciela bazy
d) konto publiczne

31. Uprawnienia użytkowników powinny być:
a) nadawane na wyrost – może „kiedyś” będą przydatne
b) adekwatne do ich potrzeb
c) na bieżąco przyznawane w momencie zwrócenia się o nie do administratora
d) znikome aby nie narażać bazy danych

32. Który użytkownik bazy danych posiada największe uprawnienia:
a) administrator
b) grupa użytkowników
c) obsługa techniczna serwera
d) żadna odpowiedź

33. Użytkownik loguje się do bazy danych za pomocą:
a) loginu
b) nazwiska
c) adresu zamieszkania
d) żadna odpowiedź

34. W programie MS Access bazę danych zabezpiecza się poprzez:
a) usunięcie kodu języka Visual Basic
b) usunięcie kont wszystkich użytkowników
c) zablokowanie dostępu do bazy
d) żadna odpowiedź

35. Backup oznacza:
a) wykonanie kopii zapasowej
b) cofnięcie operacji
c) modyfikację danych
d) utworzenie nowej bazy danych

36. Udostępnianie w sieci bazy danych możliwe jest przez wykorzystanie:
a) strony dostępu
b) folderu sieciowego
c) witryny programu SharePoint
d) wszystkie odpowiedzi

37. Państwowym organem sprawującym nadzór nad  stanem bhp w zakładzie pracy jest:
a) Państwowa Inspekcja Pracy
b) Państwowa Inspekcja Sanitarna
c) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
d) Powiatowa Inspekcja Pracy

38. Od czego pochodzi skrót ŚOI?
a) Środki Ochrony Informacyjnej
b) Środki Ochrony Indywidualnej
c) Środki Ochrony Instrumentalnej
d) Środki Ochronne Intubacyjne

39. Podążając za rozróżnieniem H. Simona w procesie podejmowania decyzji wyróżnia się:
a) podjęcie działania, ocena działania
b) rozpoznanie problemu, tworzenie możliwych rozwiązań, wybór jednego z nich, ocenę konkretnej
decyzji
c) analiza problemu, dobór środków i narzędzi, określenie potencjalnych skutków
d) wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

40. Etapy negocjacji warunków porozumień to:
a) faza planowania, działania, kontrolowania
b) faza przygotowawcza, faza reakcji, faza oceny
c) faza przygotowawcza, faza planowania, faza składania propozycji, naprowadzania ewentualnych
poprawek, przedstawiania dodatkowej argumentacji
d) żadne z powyższych

41. Proces podejmowania decyzji, obejmujący przewidywanie przyszłego układu warunków i środków działania oraz formułowanie celów działania przy uwzględnieniu cech tego układu to:
a) prognozowanie
b) planowanie
c) przypuszczanie
d) zakładanie

42. Podwyżki płac, pochwały, awanse oraz kary to przykładowe środki motywacji:
a) wewnętrznej
b) zewnętrznej
c) pośredniej
d) bezpośredniej

43. Asertywność:
a) zakłada rezygnację z własnego celu
b) nie szanuje poglądów i uczuć partnera komunikacji
c) ukrywa prawdziwe myśli i poglądy, chcąc uniknąć urazy partnera komunikacji
d) eliminuje uległość

44. Prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki elektroniczny rejestr przedsiębiorców, to:
a) Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
b) Elektroniczna Informacja o Przedsiębiorstwach
c) Centralna Ewidencja Firm
d) Rejestr Działalności Gospodarczej

45. Posiadanie koncesji nie jest konieczne w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:
a) wydobywania kopalin ze złóż
b) przewozów lotniczych
c) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych
d) handlu odzieżą

Zadanie 1

Utwórz nową bazę danych pod nazwą Kurs. Utwórz w niej nową tabelę, o nazwie Sluchacze, zawierającą numer słuchacza, imię, nazwisko, telefon. Wprowadź w niej nowe dane zawierające informacje adresowe (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu). Niech tabela zawiera dane pięciu słuchaczy (z dowolnymi danymi).
Odpowiedz na pytania:
1)Ile pól ma tabela Sluchacze?
2)Ile rekordów ma tabela Sluchacze?
3)Czy można dodać kolejny 5 pól i 20 rekordów do tabeli po jej uprzednim zapisaniu?

Zadanie 2

Utwórz tabelę Kierunki zawierającą następujące kierunki: Zarządzanie, Ekonomia, Finanse, Rachunkowość, Informatyka. Nadaj jej klucz podstawowy (dla pola Id kierunku), sformatuj nazwy kierunków i szerokość kolumn tak aby mieściły się całe nazwy.
W tabeli Sluchacze dodaj pole Kierunki. Utwórz relację między tabelą Sluchacze a tabelą Kierunki tak aby słuchaczom można było przypisywać wyłącznie Id kierunku który istnieje w tabeli Kierunki.

Zadanie 3

Utwórz kwerendę która zawiera zestawienie adresów studentów według miejscowości z danymi jak na rysunku. Posortuj dane alfabetycznie według miejscowości.