Egzamin z języka obcego

Egzamin z języka obcego VCC sprawdza kwalifikacje językowe testowanych kandydatów.
Obejmuje on swoim zakresem wszystkie poziomy zaawansowania (od A1 do C2)
zdefiniowane w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia (CEFR) z następujących języków:

  • Język angielski
  • Język niemiecki
  • Język francuski

CEFR to system określenia poziomów zaawansowania językowego rekomendowany przez Radę Europy w 2001 roku, będący obecnie ogólnoeuropejskim standardem oceniania poziomu znajomości języka obcego. Kryteria zaawansowania językowego podajemy za stroną Europass.

Do procesu certyfikacji używamy najnowszych rozwiązań informatycznych, dzięki czemu forma egzaminu jest prosta i przystępna dla kandydatów, a wynik w pełni wiarygodny.
Za proces egzaminowania odpowiadają doświadczeni i sprawdzeni egzaminatorzy. Dodatkowo, arkusze egzaminacyjne mogą podlegać dodatkowej weryfikacji przez ekspertów wyznaczonych przez Fundację VCC.
Egzamin VCC sprawdza umiejętności zarówno receptywne jak i produktywne tj. rozumienie, mówienie i pisanie w ramach 4 arkuszy egzaminacyjnych:

• Arkusz 1: Rozumienie czytanego tekstu, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych (czas przewidziany na arkusz: poziomy A1, A2 – 50 minut, poziomy B1, B2 – 60 minut)
• Arkusz 2: Umiejętność pisania (czas przewidziany na arkusz: poziomy A1, A2 – 30 minut, poziomy B1 – 60 minut, B2 – 80 minut )
• Arkusz 3: Rozumienie słuchanego tekstu (czas przewidziany na arkusz: poziomy A1, A2 – 20 minut, poziomy B1, B2 – 25 minut)
• Arkusz 4: Mówienie (czas przewidziany na arkusz: poziomy A1, A2 – 10 minut, poziomy B1, B2 – 15 minut)

Próg zdawalności  całego egzaminu wynosi 55% łącznie ze wszystkich arkuszy.

Wszystkie certyfikaty językowe VCC są zgodne Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kandydaci otrzymują suplement opisujący każdą ze sprawności wg standardów wyznaczonych przez Radę Europy.
Certyfikat VCC jest zgodny z wytycznymi projektu kompetencji językowych EuroPass stworzonego przez Unię Europejską w celu standaryzacji informacji na temat umiejętności i kompetencji na rynku pracy.
Koszt egzaminu dla jednego uczestnika jest uzależniony od poziomu zaawansowania i przedstawia się następująco:

Poziomy A1 – 350 PLN + 23% VAT = 430,50 PLN brutto
Poziomy A2 – 350 PLN + 23% VAT = 430,50 PLN brutto
Poziomy B1 – 450 PLN + 23% VAT = 553,50 PLN brutto
Poziomy B2 – 450 PLN + 23% VAT = 553,50 PLN brutto
Poziomy C1– 550 PLN + 23% VAT = 676,50 PLN brutto
Poziomy C2 – 550 PLN + 23% VAT = 676,50 PLN brutto

Przykładowe egzaminy

(Uwaga! Próbki zawierają jedynie fragmenty, pokazujące konstrukcję egzaminów).

fragmenty_egzaminu_przykladowego_A2

fragmenty_egzaminu_przykladowego_B2

A1 - poziom podstawowy
Rozumienie Słuchanie Potrafię zrozumieć znane mi słowa i bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące mnie osobiście, mojej rodziny i bezpośredniego otoczenia, gdy tempo wypowiedzi jest wolne a wymowa wyraźna.
Czytanie Rozumiem znane nazwy, słowa i bardzo proste zdania, np.: na tablicach informacyjnych i plakatach lub w katalogach.
Mówienie   Porozumiewanie się  Potrafię brać udział w rozmowie pod warunkiem, że rozmówca jest gotów powtarzać lub inaczej formułować swoje myśli, mówiąc wolniej oraz pomagając mi ująć w słowa to, co usiłuję opowiedzieć. Potrafię formułować proste pytania dotyczące najlepiej mi znanych tematów lub najpotrzebniejszych spraw –i odpowiadać na tego typu pytania.
Samodzielne wypowiadanie się Potrafię używać prostych wyrażeń i zdań, aby opisać miejsce, gdzie mieszkam oraz ludzi, których znam.
  Pisanie    Pisanie Potrafię napisać krótki, prosty tekst na widokówce, np. z pozdrowieniami z wakacji. Potrafię wypełniać formularze (np. w hotelu) z danymi osobowymi, takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo.
A2 - poziom podstawowy
Rozumienie Słuchanie Potrafię zrozumieć wyrażenia i najczęściej używane słowa, związane ze sprawami dla mnie ważnymi (np. podstawowe informacje dotyczące mnie i mojej rodziny, zakupów, miejsca i regionu zamieszkania, zatrudnienia). Potrafię zrozumieć główny sens zawarty w krótkich, prostych komunikatach i ogłoszeniach.
Czytanie Potrafię czytać bardzo krótkie, proste teksty. Potrafię znaleźć konkretne, przewidywalne informacje w prostych tekstach dotyczących życia codziennego, takich jak ogłoszenia, reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady jazdy. Rozumiem krótkie, proste listy prywatne.
Mówienie   Porozumiewanie się  Potrafię brać udział w zwykłej, typowej rozmowie wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mi tematy. Potrafię sobie radzić w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich, nawet jeśli nie rozumiem wystarczająco dużo, by samemu podtrzymać rozmowę.
Samodzielne wypowiadanie się Potrafię posłużyć się ciągiem wyrażeń i zdań, by w prosty sposób opisać swoją rodzinę, innych ludzi, warunki życia, swoje wykształcenie, swoją obecną i poprzednią pracę.
  Pisanie    Pisanie Potrafię pisać krótkie i proste notatki lub wiadomości wynikające z doraźnych potrzeb. Potrafię napisać bardzo prosty list prywatny, na przykład dziękując komuś za coś.
B1 - poziom samodzielności
Rozumienie Słuchanie Potrafię zrozumieć główne myśli zawarte w jasnej, sformułowanej w standardowej odmianie języka wypowiedzi na znane mi tematy, typowe dla domu, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafię zrozumieć główne wątki wielu programów radiowych i telewizyjnych traktujących o sprawach bieżących lub o sprawach interesujących mnie prywatnie lub zawodowo –wtedy, kiedy te informacje są podawane stosunkowo wolno i wyraźnie.
Czytanie Rozumiem teksty składające się głównie ze słów najczęściej występujących, dotyczących życia codziennego lub zawodowego. Rozumiem opisy wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w prywatnej korespondencji.
Mówienie   Porozumiewanie się  Potrafię sobie radzić w większości sytuacji, w których można się znaleźć w czasie podróży po kraju lub regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafię – bez uprzedniego przygotowania – włączać się do rozmów na znane mi tematy prywatne lub dotyczące życia codziennego (np. rodziny, zainteresowań, pracy, podróżowania i wydarzeń bieżących).
Samodzielne wypowiadanie się Potrafię łączyć wyrażenia w prosty sposób, by opisywać przeżycia i zdarzenia, a także swoje marzenia, nadzieje i ambicje. Potrafię krótko uzasadniać i objaśniać własne poglądy i plany. Potrafię relacjonować wydarzenia i opowiadać przebieg akcji książek czy filmów, opisując własne reakcje i wrażenia.
  Pisanie    Pisanie Potrafię pisać proste teksty na znane mi lub związane z moimi zainteresowaniami tematy. Potrafię pisać prywatne listy, opisując swoje przeżycia i wrażenia.
B2 - poziom samodzielności
Rozumienie Słuchanie Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady oraz nadążać za skomplikowanymi nawet wywodami – pod warunkiem, że temat jest mi w miarę znany. Rozumiem większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących. Rozumiem większość filmów w standardowej odmianie języka.
Czytanie Czytam ze zrozumieniem artykuły i reportaże dotyczące problemów współczesnego świata, w których piszący prezentują określone stanowiska i poglądy. Rozumiem współczesną prozę literacką.
Mówienie   Porozumiewanie się  Potrafię się porozumiewać na tyle płynnie i spontanicznie, że mogę prowadzić dość swobodne rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka. Potrafię brać czynny udział w dyskusjach na znane mi tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów.
Samodzielne wypowiadanie się Potrafię formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które mnie interesują. Potrafię wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw względem możliwych rozwiązań.
  Pisanie    Pisanie Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe teksty na dowolne tematy związane z moimi zainteresowaniami. Potrafię napisać rozprawkę lub opracowanie, przekazując informacje lub rozważając argumenty za i przeciw. Potrafię pisać listy, podkreślając znaczenie, jakie mają dla mnie dane wydarzenia i przeżycia.
C1 - poziom biegłości
Rozumienie Słuchanie Rozumiem dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno skonstruowane i kiedy związki logiczne są w nich jedynie implikowane, a nie wyrażone bezpośrednio. Bez większych trudności rozumiem programy telewizyjne i filmy.
Czytanie Rozumiem długie i złożone teksty informacyjne i literackie, dostrzegając i doceniając ich zróżnicowanie pod względem stylu. Rozumiem artykuły specjalistyczne i dłuższe instrukcje techniczne, nawet te niezwiązane z moją dziedziną.
Mówienie   Porozumiewanie się  Potrafię się wypowiadać płynnie i spontanicznie, bez zbyt widocznego namyślania się w celu znalezienia właściwych sformułowań. Potrafię skutecznie porozumiewać się w kontaktach towarzyskich i sprawach zawodowych. Potrafię precyzyjnie formułować swoje myśli i poglądy, zręcznie nawiązując do wypowiedzi rozmówców.
Samodzielne wypowiadanie się Potrafię formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi dotyczące skomplikowanych zagadnień, rozwijać w nich wybrane podtematy lub poszczególne kwestie i kończyć je odpowiednią konkluzją.
  Pisanie    Pisanie Potrafię się wypowiadać w zrozumiałych i dobrze zbudowanych tekstach, dosyć szeroko przedstawiając swój punkt widzenia. Potrafię pisać o złożonych zagadnieniach w prywatnym liście, w rozprawce czy opracowaniu, podkreślając kwestie, które uważam za najistotniejsze. Potrafię dostosować styl tekstu do potencjalnego czytelnika.
C2 - poziom biegłości
Rozumienie Słuchanie Nie mam żadnych trudności ze zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi mówionej – słuchanej „na żywo” czy odbieranej za pośrednictwem mediów – nawet przy szybkim tempie mówienia rodzimego użytkownika języka, pod warunkiem jednak, iż mam trochę czasu, by przyzwyczaić się do nowego akcentu.
Czytanie Rozumiem z łatwością praktycznie wszystkie formy języka pisanego, włączając w to abstrakcyjne lub językowo skomplikowane teksty, takie jak podręczniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie.
Mówienie   Porozumiewanie się  Potrafię bez żadnego wysiłku brać udział w każdej rozmowie czy dyskusji. Dobrze znam i odpowiednio stosuję wyrażenia idiomatyczne i potoczne. Wyrażam się płynnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeń. Jeśli nawet miewam pewne problemy z wyrażeniem czegoś, potrafię tak przeformułowywać swoje wypowiedzi, że rozmówcy są właściwie nieświadomi moich braków.
Samodzielne wypowiadanie się Potrafię przedstawić płynny, klarowny wywód lub opis sformułowany w stylu właściwym dla danego kontekstu w sposób logiczny i skuteczny, ułatwiając odbiorcy odnotowanie i zapamiętanie najważniejszych kwestii.
  Pisanie    Pisanie Potrafię pisać płynne, zrozumiałe teksty, stosując odpowiedni w danym przypadku styl. Potrafię pisać o złożonych zagadnieniach w listach, opracowaniach lub artykułach, prezentując poruszane problemy logicznie i skutecznie, tak by ułatwić odbiorcy zrozumienie i zapamiętanie najważniejszych kwestii. Potrafię pisać streszczenia i recenzje prac specjalistycznych i utworów literackich.