Procedury egzaminacyjne

VCC-FUNDACJA_certyfikat_EUROPASS_green_FULL.cdrZgodnie z założeniami VCC egzamin weryfikuje wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności zawodowe. Zakres merytoryczny ustalany jest na podstawie przedłożonej dokumentacji szkolenia, określającej cele i efekty uczenia się, sylabus lub szczegółowy program szkolenia, materiały dydaktyczne do realizacji szkolenia.

Egzamin teoretyczny realizowany jest on-line za pośrednictwem platformy egzaminacyjnej VCC i ma formę testu, składającego się z 30 pytań zamkniętych. Egzamin praktyczny składa się w zależności od tematu z zadań egzaminacyjnych lub case’ów.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania certyfikatu VCC jest uzyskanie na egzaminie minimalnego wyniku na poziomie:

  • 55% z egzaminu teoretycznego,
  • 75% z egzaminu praktycznego.

Egzaminy odbywają się w siedzibie jednostki szkoleniowej lub w miejscu szkolenia i przeprowadzane są przez egzaminatorów powołanych przez Fundację VCC.

Procedura reklamacji egzaminu

Formularz zgłoszenia reklamacji

Egzaminy z języka obcego:

Egzamin z języka obcego VCC sprawdza kompetencje językowe testowanych kandydatów.

Do procesu certyfikacji używamy najnowszych rozwiązań informatycznych, dzięki czemu forma egzaminu jest prosta i przystępna dla kandydatów, a wynik w pełni wiarygodny.

Kandydat przystępuje do egzaminu w jednej z akredytowanych Akademii Egzaminacyjnych VCC, gdzie za pośrednictwem platformy egzaminacyjnej, oraz przed Akredytowanym Egzaminatorem VCC odbywa egzamin.

Części składowe egzaminu językowego VCC:

  • Arkusz 1 Rozumienie czytanego tekstu, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych
  • Arkusz 2 Umiejętność pisania
  • Arkusz 3 Rozumienie słuchanego tekstu
  • Arkusz 4 Mówienie

Wszystkie certyfikaty językowe VCC są zgodne Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Kandydaci otrzymują suplement opisujący każdą ze sprawności wg standardów wyznaczonych przez Radę Europy.

Certyfikat VCC jest zgodny z wytycznymi projektu kompetencji językowych EuroPass stworzonego przez Unię Europejską w celu standaryzacji informacji na temat umiejętności i kompetencji na rynku pracy.