Egzaminy zewnętrzne

Fundacja VCC świadczy usługę przygotowania walidacji zewnętrznej, uwzględniającej metodologię i standardy jakościowe VCC. Egzamin zewnętrzny, przeprowadzany w sposób niezależny od wykonawcy szkolenia, umożliwia obiektywne i wiarygodne potwierdzanie efektów uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) nabytych w procesie kształcenia. Pozytywny wynik egzaminu (uzyskany wynik 55% z części teoretycznej oraz 75% z części praktycznej) wiąże się z wydaniem certyfikatu VCC i uzyskaniem kwalifikacji.

Egzaminy zewnętrzne są przygotowywane na podstawie materiałów dostarczonych przez instytucję zamawiającą usługę walidacji zewnętrznej i powinny obejmować w szczególności:

  • program szkolenia oparty o efekty uczenia się
  • skrypt lub prezentacja z materiałem szkoleniowym

Każdorazowo egzamin zewnętrzny przygotowują eksperci branżowi lub doświadczeni praktycy w danym obszarze. W skład usługi wchodzi:

  • opracowanie dedykowanego egzaminu pozwalającego na weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych w trakcie szkolenia,
  • udostępnienie narzędzi do przeprowadzenia egzaminu (platforma egzaminacyjna z testem wiedzy, zadania praktyczne),
  • przeprowadzenie egzaminu przez Egzaminatora.

Instytucja zgłaszająca egzamin zobowiązana jest do zapewnienia:

  • sali egzaminacyjnej z wyposażeniem umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu (do części teoretycznej stanowiska komputerowe, do części praktycznej wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia egzaminu określane indywidualnie dla każdej kwalifikacji).

Fundacja VCC zastrzega sobie możliwość przygotowania certyfikowanego egzaminu zewnętrznego wyłącznie dla tematów szkoleniowych, które nie są w opracowane jako stałe moduły VCC, wyszczególnione na stronach New Competences oraz Select Competences.

Instytucje zainteresowane przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych na zakończenie realizowanych przez siebie szkoleń proszone są o dokonanie zgłoszenia co najmniej na 2 miesiące przed planowanym terminem egzaminu oraz wcześniejszego uzgodnienia możliwości przygotowania egzaminu dla danego tematu szkoleniowego.

W celu zgłoszenia tematów do przygotowania egzaminu zewnętrznego należy dokonać zgłoszenia za pomocą formularza, wybierając opcję “Zewnętrzna” w polu Rodzaj certyfikacji.

Standardowy wymóg dla przygotowania egzaminu zewnętrznego przez Fundację VCC to minimum 30 osób podchodzących do egzaminu zewnętrznego z danego tematu. Koszty przygotowania egzaminu i wydania certyfikatu dla 1 osoby są dostępne w cenniku. Przy mniejszej liczbie osób objętych egzaminem Fundacja VCC dokonuje indywidualnej wyceny (drogą mailową).