Realizacja projektu „Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji Fundacji VCC poprzez działania doradcze”

logaaa

Fundacja VCC otrzymała dofinansowanie na realizację projektu Przygotowanie modelu biznesowego internacjonalizacji Fundacji VCC poprzez działania doradcze w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej Fundacji VCC na rynkach międzynarodowych, poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania związane z opracowaniem nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności fundacji do 31.12.2016r.

W ramach projektu zrealizowane zostanie wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania związane z opracowaniem nowego modelu biznesowego(do 31.12.2016) związanego z internacjonalizacją działalności Fundacji VCC. W ramach projektu zostaną przeprowadzone usługi doradcze świadczonych przez doradców zewnętrznych (firma Sotres sp. z o.o. wyłoniona zgodnie z procedurą zawartą w regulaminie konkursu), prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem usługi – Vocational Competence Certificate (VCC) jednolitego systemu certyfikacji kwalifikacji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia na nowy rynek zagraniczny (rezultat projektu) obejmujących w szczególności:
a) analizę możliwości eksportowych Fundacji VCC poprzez zbadanie usługi oraz ocenę konkurencyjnej pozycji na rynkach zagranicznych,
b) badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
c) koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
d) wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
e) rekomendacje w zakresie reorganizacji Fundacji VCC i przygotowanie jej do działalności.

Okres realizacji projektu od 01/09/2016 do 31/12/2016

Wartość projektu: 56 826.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 45 460.00 PLN