Raport z projektu „Wzrost potencjału certyfikacji VCC dzięki współpracy międzynarodowej”

Fundacja VCC zakończyła realizację projektu „Wzrost potencjału certyfikacji VCC dzięki współpracy międzynarodowej” nr: 2015-1-PL01-KA102-016026 realizowanego w ramach programu Erasmus+. W okresie realizacji projektu pracownicy Fundacji VCC odbyli wizyty studyjne w czterech krajach europejskich, których celem było zapoznanie się z istniejącymi tradycjami i uwarunkowaniami prowadzenia kształcenia zawodowego i potwierdzania kwalifikacji.

Celem przygotowanego w ramach projektu opracowania jest wykazanie w jaki sposób realizacja projektu wpłynęła na podniesienie jakości i wartości merytorycznej oferowanych w ramach systemu VCC szkoleń i egzaminów pozwalających na nabycie i certyfikację kwalifikacji zawodowych. Dostosowanie kwalifikacji obywateli do wymagań rynku pracy ma kluczowe znaczenie dla poprawy konkurencyjności, wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej Unii Europejskiej, co jest zgodne z głównym celem strategii Europa 2020 (Komunikat Komisji Europejskiej 2010) czyli osiągnięciem inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. W projekcie odbyto cztery wizyty studyjne: we Włoszech, Holandii, Belgii i Francji.

W ramach realizowanych w projekcie wizyt uwaga uczestników była szczególnie skupiona na obserwacji następujących elementów:

  • programów szkoleń/kursów zawodowych,
  • budowaniu i funkcjonowaniu systemów kształcenia trenerów,
  • metod pracy z grupą,
  • procedurach walidacji (w tym aspektach prawnych walidacji i certyfikacji w odwiedzonych krajach).

Nabyta wiedza miała w założeniu pozwolić na podniesienie jakości i merytorycznej wartości systemu VCC w oparciu o doświadczenia partnerów z 4 krajów europejskich. Znajomość systemów walidacji i certyfikacji zawodowych w krajach takich jak Francja, Belgia, Holandia i Włochy miała pozytywnie wpłynąć na dalszy rozwój systemu VCC.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.