Pierwsza kwalifikacja rynkowa zgłoszona do ZRK

Fundacja VCC jako pierwszy podmiot w kraju złożyła wniosek o włączenie kwalifikacji rynkowej „Montaż stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Wniosek został pozytywnie formalnie oceniony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i przekazany do oceny w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Kwalifikacja „Montaż stolarki budowlanej” jest efektem współpracy Fundacji VCC z  największą organizacją branżową w zakresie stolarki budowlanej – Związek „Polskie Okna i Drzwi” (POiD). W ramach prac nad kwalifikacją została przygotowana pełna ścieżka nabywania i potwierdzania tej kwalifikacji w systemie VCC. Ustanowienie kwalifikacji pozwoli na wyedukowanie fachowców, którzy zasilą ekipy montażowe przedsiębiorstw działających w branży stolarki budowlanej. Kierowana jest szeroko do przedstawicieli branży budowlanej, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w wyspecjalizowanym zakresie stolarki budowlanej.

Włączanie kwalifikacji rynkowych do ZSK umożliwi formalne uznawanie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji dotychczas nieuregulowanych prawnie, nabywanych w szczególności poprzez edukację pozaformalną (kursy, szkolenia), jak i nieformalną (uczenie się poprzez doświadczenie, samodzielne uczenie się).  15 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Rozwiązania, które wprowadza ZSK, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Zintegrowany system kwalifikacji dotyczy tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie, a także pokoleń, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Dzięki wprowadzeniu ZSK większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym. Docelowo system umożliwi także porównywanie kwalifikacji nadawanych w Polsce na europejskim rynku pracy.

Obecnie wniosek złożony przez Fundację VCC przeszedł etap konsultacji społecznych i będzie skierowany do oceny specjalistów wyznaczonych przez Ministra. Fundacja VCC wspólnie ze Związkiem „Polskie Okna i Drzwi” rozpoczęła też pracę nad kwalifikacjami uzupełniającymi o wyższym stopniu specjalizacji: Montaż okien i drzwi balkonowych, Montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, Montaż bram i osłon.

Podstawowe pojęcia związane z ZSK:

  • kwalifikacja – zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez nieformalne uczenie się, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący
  • efekty uczenia się wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się
  • certyfikowanie – proces, w wyniku którego osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji, otrzymuje od uprawnionego podmiotu certyfikującego dokument potwierdzający nadanie określonej kwalifikacji
  • Polska Rama Kwalifikacji – opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C111/01), sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Więcej o ZSK.

Proces włączania kwalifikacji Montaż stolarki budowlanej do ZSK.