Pierwsza kwalifikacja rynkowa zgłoszona przez Fundację VCC włączona do ZSK

W Monitorze Polskim ukazało się Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa o włączeniu kwalifikacji „Montowanie stolarki budowlanej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Jest to jednocześnie pierwsza kwalifikacja rynkowa włączona do ZSK, a autorem wniosku o jej włączenie jest Fundacja VCC.

Kwalifikacja „Montowanie stolarki budowlanej” jest efektem współpracy Fundacji VCC z największą organizacją branżową w zakresie stolarki budowlanej – Związkiem „Polskie Okna i Drzwi” (POiD). Włączenie pierwszej kwalifikacji rynkowej do ZSK jest momentem przełomowym dla działania ustanowionego pod koniec 2015 r. w Polsce systemu kwalifikacji. Do tej pory w system włączone były jedynie kwalifikacje nadawane w ramach systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. Kwalifikacji został przypisany poziom 3 PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji).

Włączenie tej kwalifikacji w ZSK umożliwi formalne uznawanie kompetencji i potwierdzanie kwalifikacji dotychczas nieuregulowanych prawnie, nabywanych w szczególności poprzez edukację pozaformalną (kursy, szkolenia), jak i nieformalną (uczenie się poprzez doświadczenie, samodzielne uczenie się).  Ustanowienie kwalifikacji pozwoli zarówno fachowcom, którzy chcą formalnie potwierdzić już posiadane kwalifikacje, jak i osobom, które planują dopiero podjąć pracę w branży stolarki budowlanej zdobycie certyfikatów ze wskazanym poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji, a także umożliwi porównywanie posiadanych przez nich kwalifikacji na rynku europejskim.

Aby kwalifikacja uzyskała status funkcjonującej i kandydaci mogli przystąpić do jej potwierdzania niezbędne jest jeszcze nadanie uprawnień do jej certyfikowania, o co wnioskowała Fundacja VCC oraz przypisanie do kwalifikacji Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości.

Treść Obwieszczenia o włączeniu kwalifikacji w Monitorze Polskim

Informacje o ZSK:

15 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Rozwiązania, które wprowadza ZSK, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Zintegrowany system kwalifikacji dotyczy tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie, a także pokoleń, które dopiero przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Dzięki wprowadzeniu ZSK większego znaczenia nabierają konkretne efekty uczenia się, czyli to, co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym i społecznym. Docelowo system umożliwi także porównywanie kwalifikacji nadawanych w Polsce na europejskim rynku pracy.

Podstawowe pojęcia związane z ZSK:

  • kwalifikacja – zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez nieformalne uczenie się, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący
  • efekty uczenia się wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się
  • certyfikowanie – proces, w wyniku którego osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji, otrzymuje od uprawnionego podmiotu certyfikującego dokument potwierdzający nadanie określonej kwalifikacji
  • Polska Rama Kwalifikacji – opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim poziomom europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C111/01), sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach, ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Więcej o ZSK.