Partner wspierający

vcc_partnerWśród Partnerów Wspierających VCC wyróżniamy m.in.:

  • instytucje rynku pracy,
  • instytucje pomocy społecznej,
  • jednostki rządowe i samorządowe,
  • pracodawców,
  • instytucje branżowe,
  • szkoły,
  • uczelnie wyższe
  • inne podmioty,

które realizując swą misję społeczną, podejmują działania w obszarze kształcenia zawodowego, w sposób zgodny z wytycznymi Strategii Europa 2020 oraz Europejską Ramą Kwalifikacji.

Partnerzy Wspierający współpracują z Fundacją VCC w celu zwiększenie dostępności kształcenia i doskonalenia zawodowego, odpowiadającego na realne potrzeby pracodawców, uwzględniającego dokonujący się postęp techniczny i technologiczny. Współpraca ta przyczynia się do podnoszenia mobilności zawodowej pracowników, poprzez uwzględnienie w procesie kształcenia zawodowego języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem języków branżowych oraz potwierdzanie kwalifikacji jednolitym Certyfikatem Kompetencji Zawodowych.

Partnerzy, działając wspólnie z Fundacją VCC podejmują działania na rzecz osób młodych, wchodzących na rynek pracy, pracowników a także osób bezrobotnych, starszych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych w sposób dostosowany do realiów gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach.

Partner Wspierający powinien spośród własnego zasobu kadrowego, wskazać osobę pełniącą funkcję Konsultanta VCC. Jest to osoba, która zna założenia systemu i potrafi udzielić podstawowych informacji na jego temat zainteresowanym stronom.

Zadaniem Partnera Wspierającego jest promowanie systemu, przyczynianie się do jego rozwoju i dostosowania do potrzeb rynku pracy i edukacji. Może się to odbywać w drodze konsultacji z Fundacją VCC, zgłaszania wniosków i koncepcji w zakresie programów szkoleń, dostarczania informacji i danych na temat zapotrzebowania na określone kwalifikacje, tworzenia i wdrażania rozwiązań instytucjonalnych, mających na celu upowszechnianie ujednoliconego systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych wg metodologii VCC.

VCC-FUNDACJA_certyfikat_partner-wspierajacy

Wzór listu intencyjnego >>>