Jak zostać partnerem egzaminacyjnym?

Funkcję Partnerów Egzaminacyjnych pełnić mogą szkoły i uczelnie wyższe, firmy szkoleniowe, jednostki kształcenia ustawicznego, pracodawcy i inne podmioty po pozytywnym przejściu procesu akredytacji.

Podstawę do wszczęcia procedury akredytacyjnej stanowi przesłanie stosownego formularza oraz pozytywna weryfikacja danych w nim wskazanych. Weryfikacja przyjmuje formę wizyty studyjnej (audytu), której celem jest uwiarygodnienie działalności realizowanej przez daną instytucję.

Etapy procedury akredytacyjnej:

1. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego zgodnie z instrukcją.
2. Weryfikacja jakości usług egzaminacyjnych świadczonych przez podmioty ubiegające się o akredytację VCC poprzez dwuetapowy audyt certyfikujący obejmujący 4 obszary: Obszar zarządzania organizacją, Obszar świadczenia usług, Obszar kompetencji kadry oraz Obszar infrastruktury. Weryfikacji będą podlegać między innymi: misja i cele strategiczne podmiotu, zgodność bieżącej działalności egzaminacyjnej z dokumentami będącymi podstawą działalności podmiotu, działanie wewnętrznych procedur jakości oraz system zapobiegania i reagowania na sytuacje kryzysowe, system reklamacji oraz monitorowania zadowolenia klienta ze świadczonych usług, zgodność świadczonych usług ze specyfikacją zamówienia, posiadanie wyspecjalizowanej kadry. Termin audytu ustalany jest indywidualnie z podmiotem ubiegającym się o akredytację VCC.
3. Podpisanie umowy licencyjnej na okres 1 roku na prowadzenie Partnera Egzaminacyjnego.
4. Do uzyskania akredytacji Akademii Edukacyjnej z danego modułu VCC niezbędna jest akredytacja przez Partnera Egzaminacyjnego  Egzaminatora VCC.
5. Zakończeniem procesu akredytacji jest uzyskanie certyfikatu wraz z suplementem, który określa z jakich modułów dany Partner Egzaminacyjny prowadzi egzaminy w systemie VCC.
6. Wniesienie opłaty licencyjnej.

W przypadku, gdy instytucja ubiega się o status Akademii Edukacyjnej oraz Partnera Egzaminacyjnego, zobowiązana jest do zachowania rozdzielności procesu kształcenia i egzaminowania w systemie VCC, co potwierdza podpisaniem oświadczenia załączanego do umowy licencyjnej.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UZYSKANIA STATUSU PARTNERA EGZAMINACYJNEGO OPISANE SĄ TUTAJ.

Dokumenty do pobrania
Instrukcja akredytacji Partnera Egzaminacyjnego Pobierz