Jak zostać partnerem egzaminacyjnym

Funkcję Partnerów Egzaminacyjnych pełnić mogą szkoły i uczelnie wyższe, firmy szkoleniowe, jednostki kształcenia ustawicznego, pracodawcy i inne podmioty po pozytywnym przejściu procesu akredytacji.

Podstawę do wszczęcia procedury akredytacyjnej stanowi przesłanie stosownego formularza oraz pozytywna weryfikacja danych w nim wskazanych. Weryfikacja przyjmuje formę wizyty studyjnej (audytu), której celem jest uwiarygodnienie działalności realizowanej przez daną instytucję.

Etapy procedury akredytacyjnej:

1. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres partner@vccsystem.eu
2. Weryfikacja jakości usług egzaminacyjnych świadczonych przez podmioty ubiegające się o akredytację VCC poprzez dwuetapowy audyt certyfikujący obejmujący 4 obszary: Obszar zarządzania organizacją, Obszar świadczenia usług, Obszar kompetencji kadry oraz Obszar infrastruktury. Weryfikacji będą podlegać między innymi: misja i cele strategiczne podmiotu, zgodność bieżącej działalności egzaminacyjnej z dokumentami będącymi podstawą działalności podmiotu, działanie wewnętrznych procedur jakości oraz system zapobiegania i reagowania na sytuacje kryzysowe, system reklamacji oraz monitorowania zadowolenia klienta ze świadczonych usług, zgodność świadczonych usług ze specyfikacją zamówienia, posiadanie wyspecjalizowanej kadry. Termin audytu ustalany jest indywidualnie z podmiotem ubiegającym się o akredytację VCC.
3. Podpisanie umowy licencyjnej na okres 1 roku na prowadzenie Partnera Egzaminacyjnego.
4. Samodzielna rejestracja instytucji w systemie CRM dla partnerów. Proces akredytacji prowadzony jest w systemie CRM według Procedury  akredytacji Partnera w systemie CRM opisanej poniżej.
5. Przed przystąpieniem do procedury akredytacji w systemie CRM, instytucja powinna przygotować następujące dokumenty (prośba o wydruk, wypełnienie, podpisanie i zeskanowanie poniższych dokumentów):

  •     Załącznik nr 1 do umowy licencyjnej
  •     Załącznik nr 2 do umowy licencyjnej

6. Do uzyskania akredytacji Akademii Edukacyjnej z danego modułu VCC niezbędna jest akredytacja przez Partnera Egzaminacyjnego  Egzaminatora VCC.
7. Zakończeniem procesu akredytacji jest uzyskanie certyfikatu wraz z suplementem, który określa z jakich modułów dany Partner Egzaminacyjny prowadzi egzaminy w systemie VCC.
8. Wniesienie opłaty licencyjnej.

W przypadku, gdy instytucja ubiega się o status Akademii Edukacyjnej oraz Partnera Egzaminacyjnego, zobowiązana jest do zachowania rozdzielności procesu kształcenia i egzaminowania w systemie VCC, co potwierdza podpisaniem oświadczenia załączanego do umowy licencyjnej.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UZYSKANIA STATUSU AKADEMII EDUKACYJNEJ OPISANE SĄ TUTAJ.

Dokumenty do pobrania
Formularz zgłoszeniowy dla Partnera Egzaminacyjnego Pobierz
Procedura Akredytacji Partnera Egzaminacyjnego w systemie CRM Pobierz
Załącznik nr 1 do umowy licencyjnej Pobierz
Załącznik nr 2 do umowy licencyjnej Pobierz