Partner egzaminacyjny

VCC-FUNDACJA_logo_PARTNER-EGZAMINACYJNYPartnerzy Egzaminacyjni odpowiedzialni są za przeprowadzanie egzaminów VCC. Opis procedur egzaminacyjnych oraz warunków uzyskania certyfikatów VCC dostępny jest w sekcji:

Funkcję Partnerów Egzaminacyjnych pełnić mogą:

 • szkoły,
 • uczelnie wyższe,
 • firmy szkoleniowe,
 • jednostki kształcenia ustawicznego,
 • pracodawcy
 • i inne podmioty, pod warunkiem spełnienia wymogów proceduralnych.

Warunki uzyskania statusu Partnera Egzaminacyjnego:

1. Związane ze świadczeniem usługi walidacji zgodnie z systemem VCC:

 • w przypadku, gdy instytucja ubiega się o status Akademii Edukacyjnej oraz Partnera Egzaminacyjnego, zobowiązana jest do zachowania rozdzielności procesu kształcenia i egzaminowania w systemie VCC, co potwierdza podpisaniem oświadczenia załączanego do umowy licencyjnej.
 • zweryfikowanie jakości usług egzaminacyjnych świadczonych przez podmioty ubiegające się o akredytację VCC poprzez dwuetapowy audyt certyfikujący obejmujący 4 obszary: Obszar zarządzania organizacją, Obszar świadczenia usług, Obszar kompetencji kadry oraz Obszar infrastruktury. Weryfikacji będą podlegać między innymi: misja i cele strategiczne podmiotu, zgodność bieżącej działalności egzaminacyjnej z dokumentami będącymi podstawą działalności podmiotu, działanie wewnętrznych procedur jakości oraz system zapobiegania i reagowania na sytuacje kryzysowe, system reklamacji oraz monitorowania zadowolenia klienta ze świadczonych usług, zgodność świadczonych usług ze specyfikacją zamówienia, posiadanie wyspecjalizowanej kadry. Termin audytu ustalany jest indywidualnie z podmiotem ubiegającym się o akredytację VCC
 • zawarcie umowy licencyjnej dla Partnera Egzaminacyjnego. Umowa zawierana jest na okres 1 roku. Podlega przedłużeniu na kolejny rok po pozytywnej weryfikacji spełnienia przez instytucję ubiegającą się warunków uzyskania statusu Partnera Egzaminacyjnego i pozytywnej oceny przeprowadzonych dotychczas egzaminów.
 • instytucja wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Fundację VCC okresowych kontroli, mających na celu weryfikację zgodności realizacji egzaminów ze standardem VCC.

2. Związane z kadrą przeprowadzającą egzaminy VCC:

 • zapewnienie Akredytowanego Egzaminatora VCC – w przypadku przeprowadzania egzaminów praktycznych. Procedura akredytacji Egzaminatora opisana jest tutaj.
 • zapewnienie Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC – w przypadku przeprowadzania egzaminów teoretycznych. Procedura akredytacji Operatora opisana jest tutaj.

3. Związane z infrastrukturą:

 • zapewnienie zasoby infrastrukturalnych umożliwiających przeprowadzanie egzaminów (sala egzaminacyjna, niezbędny sprzęt). W przypadku przeprowadzania egzaminów praktycznych Partner Egzaminacyjny zobowiązany jest zapewnić wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego, zgodnie z wytycznymi do poszczególnych zawodów i kompetencji. W przypadku przeprowadzania egzaminów teoretycznych Partner Egzaminacyjny zobowiązany jest zapewnić salę wyposażoną w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.
VCC-FUNDACJA_certyfikat_partner-exam

Akredytacja Partnerów Edukacyjnych prowadzona jest od stycznia 2012 roku. Aktualna lista instytucji posiadających ten status dostępna jest tutaj.

Procedura reklamacji egzaminu

Formularz zgłoszenia reklamacji

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Koszt przystąpienia do struktury
Rodzaj opłaty Kwota brutto Cennik
Opłata licencyjna roczna na prowadzenie Partnera Egzaminacyjnego 1 PLN
Opłata licencyjna roczna na prowadzenie Partnera Egzaminacyjnego dla państwowych szkół i uczelni wyższych oraz instytucji publicznych 0 PLN
Akredytacja Egzaminatora VCC z jednego modułu 738 PLN
Akredytacja Operatora Systemu Egzaminacyjnego 344,40 PLN
Audyt certyfikujący 1000 PLN