Najczęściej zadawane pytania

Jakie są koszty certyfikacji VCC?

Stałe koszty certyfikacji, narzucane przez Fundację VCC obejmują:

1. Koszty certyfikatu:

 • New Competences – 840 PLN* + 23% VAT = 1033,20 PLN brutto
 • Select Competences – 280 PLN + 23% VAT = 344 PLN brutto

* W przypadku New Competences certyfikat obejmuje 3 moduły składowe: moduł zawodowy, moduł IT, moduł językowy (wyjątek stanowią New Competences, w których element IT uwzględniony został w module zawodowym). Szczegółowy koszt ujęty jest na stronie www przy każdym z modułów w zakładce KOSZTY.

2. Koszty podręczników VCC do prowadzenia szkoleń zgodnych z metodologią VCC:

 • podręczniki zawodowe 100 lub 150 PLN* brutto
 • podręczniki do modułu IT w ramach NC 50 PLN brutto
 • podręczniki językowe 80 PLN brutto

3. Koszty akredytacji kadry:

 • akredytacja Trenera VCC 600 PLN + 23% VAT = 738 PLN brutto
 • akredytacja Egzaminatora VCC 600 PLN + 23% VAT = 738 PLN brutto
 • akredytacja Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC 280 PLN zł + 23% VAT = 344 PLN brutto
Jakie są koszty szkoleń i egzaminów VCC?

Fundacja VCC jest odpowiedzialna za ustalanie jedynie kosztów opisanych w Pytaniu Jakie są koszty certyfikacji VCC?.

Pozostałe KOSZTY SZKOLEŃ, takie jak:

 1. wynajem sali szkoleniowej,
 2. sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia,
 3. wynagrodzenie trenera,
 4. catering, materiały piśmiennicze i inne przewidziane przez Akademię Edukacyjną realizującą szkolenie,

oraz KOSZTY EGZAMINÓW, takie jak:

 1. wynajem sali egzaminacyjnej,
 2. sprzęt niezbędny do przeprowadzenia egzaminu,
 3. wynagrodzenie Egzaminatora,
 4. wynagrodzenie Operatora Systemu Egzaminacyjnego,

są ustalane przez Partnerów VCC w oparciu o warunki rynkowe.

Jakie są progi zdawalności egzaminów VCC?

Aby otrzymać certyfikat VCC w obszarze New Competences oraz Select Competences należy zdać egzaminy z następującym wynikiem:

 • w przypadku egzaminu teoretycznego – min. 55%,
 • w przypadku egzaminu praktycznego – min. 75%.

Po osiągnięciu minimalnych progów zdawalności, zdający otrzymuje certyfikat wraz z suplementem. W przypadku, gdy zdający nie osiągnie wymaganych rezultatów, wydawane jest zaświadczenie o uczestnictwie w egzaminie.

Czy Fundacja VCC prowadzi szkolenia VCC?

NIE. Proces kształcenia w systemie VCC prowadzą akredytowane Akademie Edukacyjne VCC zgodnie z metodologią VCC na materiałach edukacyjnych VCC.

Kto nadaje uprawnienia Trenerom, Egzaminatorom i Operatorom Systemu Egzaminacyjnego?

Uprawnienia są nadawane wyłącznie przez Fundację VCC po uprzednim przejściu procedur opisanych w zakładkach na stronie:

 • Jak zostać Trenerem?
 • Jak zostać Egzaminatorem?
 • Jak zostać Operatorem Systemu Egzaminacyjnego?

Fundacja VCC przed nadaniem uprawnień weryfikuje doświadczenie kandydatów, referencje, a także przeprowadza egzaminy, dla których wyznacza minimalne progi egzaminacyjne umożliwiające uzyskanie uprawnień:

 • egzamin z wiedzy o systemie VCC – min. wynik egzaminu 60%
 • egzamin merytoryczny – min. wynik egzaminu 90%

 

Czy ta sama osoba może uzyskać uprawnienia Trenera i Egzaminatora?

Tak, osoba poddająca się akredytacji może ubiegać się o uprawnienia Trenera i Egzaminatora VCC. Jednak z uwagi na wymaganą w systemie VCC rozdzielność procesu kształcenia od egzaminowania, ta sama osoba nie może być trenerem oraz egzaminatorem dla danej grupy szkoleniowej czy uczestnika.

Jak długo jest ważna certyfikacja Trenerów VCC?

Certyfikat trenera VCC jest ważny przez okres 5 lat od dnia wydania certyfikatu.

Jak długo ważny jest certyfikat Egzaminatora VCC?

Certyfikat Egzaminatora VCC jest ważny przez okres 5 lat od dnia wydania certyfikatu.

Jak długo ważny jest certyfikat Operatora Systemu Egzaminacyjnego?

Certyfikat Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC jest ważny bezterminowo. W praktyce jednak, w przypadku istotnych zmian funkcjonalności Systemu Egzaminacyjnego, Operator musi przejść szkolenie, pozwalające obsłużyć System w sposób sprawny i zgodny z procedurą. Szkolenie to nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Czy każdy moduł New Competence jest podzielony na 3 części (zawodową, IT, językową)?

To zależy od specyfiki danego zawodu. Jeśli zawód jest bezpośrednio związany z wykorzystaniem technologii informatycznych np. Grafik komputerowy, Administrator baz danych, wówczas część IT jest integralnym elementem części zawodowej i nie jest wyodrębniona. Każdorazowo części zawodów są wymieniane w charakterystyce poszczególnych New Competences.

Czy trener starający się o uprawnienia z zakresu New Competence musi zdać osobno egzamin do każdej części (zawodowej, IT, językowej)?

TAK.

Jak długo trwa akredytacja Trenera, Egzaminatora czy Operatora Systemu Egzaminacyjnego?

Zgłoszenia do akredytacji należy dokonać min. na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia VCC (w przypadku Trenera) lub egzaminu VCC (w przypadku Egzaminatora i Operatora Systemu Egzaminacyjnego). Szczegółowe procedury akredytacyjne opisane są na stronie www w zakładkach:

 

Jak zakupić podręczniki VCC?

Podręczniki VCC mogą zakupić wyłącznie partnerzy posiadający status Akademii Egzaminacyjnej VCC. Zamówienia odbywają się za pośrednictwem Platformy CRM, do której dostęp ma każdy z partnerów.

Czy można zakupić podręcznik VCC nie będąc partnerem?

NIE. Podręczniki VCC są dystrybuowane wyłącznie przez sieć partnerską. Szkoły oraz uczelnie wyższe, które chcą prowadzić zajęcia na podręcznikach VCC mogą uzyskać akredytację Akademii Edukacyjnej i są zwolnione z opłat licencyjnych.

Jak zostać Partnerem VCC?

Struktura partnerska VCC obejmuje następujące typy Partnerów:

 1. Akademia Edukacyjna – prowadzi kształcenie w systemie VCC (Procedura akredytacji Akademii Edukacyjnej dostępna tutaj).
 2. Partner Egzaminacyjny – przeprowadza egzaminy w systemie VCC (Procedura akredytacji Partnera Egzaminacyjnego dostępna tutaj).
 3. Partner Wspierający – współpracuje z Fundacją VCC w zakresie propagowania idei i systemu VCC (Procedura uzyskania statusu Partnera Wspierającego dostępna tutaj).
 4. Przedsiębiorca – współpracuje z Fundacją VCC w zakresie opracowywania programów praktyk i staży, a także przyjmuje na staże i praktykę zawodową absolwentów szkoleń VCC (Procedura uzyskania statusu Partnera Wspierającego dostępna tutaj).
Jakie są koszty przystąpienia do sieci partnerskiej VCC?

Organizacje przystępujące do sieci partnerskiej VCC ponoszą roczne opłaty licencyjne w wysokości uzależnionej od statusu:

1. Akademia Edukacyjna:

 • roczna opłata licencyjna – 400 PLN*

* Z opłaty zwolnione są szkoły oraz uczelnie wyższe.

2. Partner Egzaminacyjny:

 • roczna opłata licencyjna – 1 PLN*

* Z opłaty zwolnione są szkoły oraz uczelnie wyższe.

3. Partner Wspierający:

 • brak opłaty licencyjnej

4. Przedsiębiorca:

 • brak opłaty licencyjnej

Wszystkie powyższe koszty są podawane w KWOTACH BRUTTO.

Co to jest certyfikacja zewnętrzna?

Fundacja VCC świadczy usługę przygotowania zewnętrznego egzaminu, uwzględniającego metodologię i standardy jakościowe VCC. Egzamin zewnętrzny, przeprowadzany w sposób niezależny od wykonawcy szkolenia, umożliwia obiektywne i wiarygodne potwierdzanie kompetencji uzyskanych w procesie kształcenia. Pozytywne zdanie egzaminu wiąże się z wydaniem certyfikatu VCC.

Egzaminy zewnętrzne przygotowywane są wyłącznie dla tematów szkoleniowych, które nie są w opracowane jako stałe moduły VCC, wyszczególnione na stronach New Competences oraz Select Competences.

W przypadku certyfikacji zewnętrznej szkolenie nie jest prowadzone według standardu i programu VCC, dlatego też wydawany certyfikat różni się od certyfikatu wydawanego dla akredytowanych modułów VCC.

 

Jaki jest koszt certyfikacji zewnętrznej?

Koszt przygotowania egzaminu zewnętrznego to 450 PLN + 23% VAT = 553,50 PLN brutto od osoby w przypadku, gdy grupa przystępująca do egzaminu z jednego tematu liczy min. 30 osób. W przypadku mniejszej ilości osób egzamin  wyceniany jest indywidualnie.

Kiedy należy zgłosić temat do certyfikacji zewnętrznej?

Temat do opracowania certyfikowanego egzaminu zewnętrznego najlepiej zgłosić do Fundacji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w celu ustalenia kosztu egzaminu. Niemniej minimalny termin zgłoszenia tematu to 2 miesiące przed rozpoczęciem egzaminu.

Czy kwalifikacje nabywane w systemie VCC spełniają zakres definicji kwalifikacji?

Definicja kwalifikacji została określona przez Departament EFS Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych w dokumencie Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinasowanych z EFS z dnia 13 sierpnia 2015 r. Definiuje on pojęcie kwalifikacji, jako określonego zestawu efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję, zgodnie z ustalonymi standardami, nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.

Kwalifikacje nabywane w systemie VCC spełniają zakres w/w definicji, gdyż:

 1. Zestawy kompetencji VCC odpowiadają efektom uczenia się, czyli zasobom wiedzy umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w procesie uczenia się.
 2. W ramach systemu VCC dokonuje się walidacji w sposób formalny, a więc zgodnie z ustaloną procedurą stwierdza się czy dana osoba osiągnęła założone efekty uczenia się wraz z procentowym wskazaniem osiągniętego wyniku. Szczegółowa informacja o uzyskanym wyniku podawana jest w suplemencie do certyfikatu VCC.
 3. Certyfikacja VCC prowadzi do uzyskania walidowanych kwalifikacji dla zdefiniowanych zestawów kompetencji. Proces certyfikacji jest w pełni oddzielony od procesu kształcenia i zarządzany z wykorzystaniem innowacyjnej platformy elektronicznej.
 4. Powyższe procesy są realizowane w oparciu o najwyższe standardy zweryfikowane przez zewnętrzne podmioty (zgodnie z normami ISO 9001:2009 oraz ISO 29990:2010)
 5. Certyfikacja VCC jest szeroko rozpoznawana i uznawana w Polsce i w Europie, zarówno przez poszczególne branże, w tym te dla których opracowane zostały dedykowane kwalifikacje (np. Związek Polskich Drzwi i Okien, Izba Handlu Zagranicznego Federacji Bośni i Hercegowiny), jak i instytucje publiczne zarówno samorządowe jak i centralne. System VCC jest wdrażany także przez uczelnie (kilkanaście szkół wyższych wśród nich Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie), jednostki sektora edukacji formalnej (organy prowadzące, szkoły) i podmioty aktywizacji zawodowej oraz przedsiębiorców.