YMEC IO1- Narzędzie oceny umiejętności młodych osób w obszarze zarządzania

W ramach projektu YMEC o numerze № 2016-2-BG01-KA205-023931, Erasmus+, ukończono pierwszy rezultat pracy intelektualnej (IO1) „Narzędzie oceny umiejętności młodych osób w obszarze zarządzania”.

Celem zadania było stworzenie narzędzia komunikacji online pomiędzy młodzieżą a rynkiem pracy poprzez aktywne uczestnictwo każdej ze stron, które przekazywałoby istotne informacje o umiejętnościach i kompetencjach osób korzystających z niego.

Narzędzie oceny może być stosowane horyzontalnie i wertykalnie – od indywidualnego młodego użytkownika, instytucji szkolącej, doradcy zawodowego, aż do rodziców i pracodawców, w ustandaryzowany sposób przez młode osoby z wszystkich krajów europejskich.  Z tych powodów, wszystkie wyżej wymienione grupy są bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w działania projektowe.

W celu rozpowszechniania produktu projektowego w Internecie narzędzie zostało przetłumaczone na języki ojczyste wszystkich organizacji partnerskich -bułgarski, włoski, polski, rumuński, litewski (http://ymec.eu/platform/ ).

Po skonstruowaniu wstępnej wersji narzędzia online, każdy z Partnerów zaprosi 20 młodych osób do przetestowania narzędzia. Następnie każda z osób testujących narzędzia wypełni ankietę informującą, jak poprawić narzędzie i uczynić go bardziej atrakcyjnym.

Konsorcjum projektowe planuje drugi i trzeci etap ewaluacji – narzędzie zostanie sprawdzone przez osoby pracujące z młodzieżą (trzech na każdy kraj) oraz pięciu przedstawicieli pracodawców.

Eduforma Srl., lider tego zadania, posiada znaczące doświadczenie w tworzeniu narzędzi oceny. W ramach pierwszego etapu projektu, włoski partner podzielił się wiedzą oraz najlepszymi praktykami, w celu określenia punktu wyjścia dla działań YMEC.

Pierwszym zadaniem w ramach rezultatu pracy intelektualnej IO1 było przygotowanie macierzy kompetencji funkcjonalnych w zakresie umiejętności kierowniczych – jako punkt odniesienia następnych działań projektowych.

Definiowanie umiejętności i kompetencji związanych z zarządzaniem w grupie docelowej sprawia, że kolejne etapy naszego projektu będą dostosowane do rzeczywistych potrzeb młodych osób, a także po prostu uznawane przez pracodawców.

Drugi krok zadania polegał na  zdefiniowaniu treści narzędzia samooceny. Zakres obejmował aspekty teoretyczne i praktyczne, tak aby można było uzyskać informacje na temat elementów wymagających poprawy oraz zdefiniowania najbardziej odpowiednich metod.

Ostatnią fazą jest fizyczne stworzenie narzędzia online.

Po stworzeniu narzędzia online we wstępnej formie każdy z partnerów zaprosił 20 młodych osób do testowania, a następnie do wypełnienia ankiety informacyjnej, jak poprawić narzędzie i uczynić go bardziej atrakcyjnym. Następnie odbyła się druga i trzecia faza ewaluacji – dla osób pracujących z młodzieżą (co najmniej 3 na kraj) i 5 przedstawicieli pracodawców.

Narzędzie samooceny zostało osadzone na platformie YMEC. Stworzenie platformy było zadaniem organizacji Teza i stanowiło czwarty rezultat pracy intelektualnej (IO4). Każdy użytkownik musiał przejść procedurę rejestracyjną, tak aby konsorcjum miało wiedzę na temat liczby osób zainteresowanych rezultatami pracy intelektualnej opracowywanymi w ramach projektu. Zaimplementowano bazę danych umożliwiającą dostęp co najmniej 5 000 aktywnych użytkowników; zaprojektowano i stworzono cztery (4) wyspecjalizowane moduły oprogramowania integrujące użytkowników końcowych-młodych ludzi, pracowników młodzieżowych i menedżerów.  Projekt platformy internetowej jest zgodny z podstawowymi wymaganiami: jest uproszczony (dla osób z podstawowymi kompetencjami informatycznymi), ma konfigurowalną dostępność, zapewnia dostęp na urządzenia mobilne.

Pierwszy rezultat pracy intelektualnej oraz stworzenie interaktywnej platformy do korzystania z tego produktu wzmacniają i usprawniają komunikację między partnerami.

Łączna liczba uczestników, którzy zarejestrowali się i udzielili opinii na temat „Narzędzia oceny umiejętności młodzieżowych w zarządzaniu” osiągnęła liczbę 140 uczestników.

YMEC