Fundacja VCC wybrana jako wykonawca w konkursie na realizację projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w działaniu 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Konkurs był organizowany w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i przewiduje Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego dla wszystkich grup wiekowych uczniów (od nauczania wczesnoszkolnego po uczniów szkół ponadpodstawowych).

W ramach projektu zostaną przygotowane następujące materiały i narzędzia:

  • informacja edukacyjno -zawodowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych do 121 zawodów,
  • filmy o zawodach dostosowanych do obowiązującego prawa oświatowego,
  • koncepcja oraz propotyp narzędzia informatycznego na potrzeby pracodawców i szkolnictwa zawodowego.

Bezpośrednią grupą docelową w projekcie jest  kadra realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego (DEZ) oraz szkoły i placówki systemu oświaty oraz ich organy prowadzące.

Projekt realizuje następujące cele krajowej polityki edukacyjnej (za regulaminem konkursu):

  1. Przygotowanie uczniów i absolwentów szkół do wyboru kierunku kształcenia lub zawodu wymaga intensyfikacji działań w zakresie doradztwa zawodowego świadczonego w szkołach i placówkach systemu oś Świadomy wybór ścieżki kształcenia przez uczniów to jeden z niezbędnych elementów skutecznie realizowanej edukacji. Wybór ścieżki edukacyjnej ma znaczący wpływ na funkcjonowanie absolwentów na rynku pracy i w społeczeństwie obywatelskim.
  2. W ramach przedmiotowego konkursu zostaną przygotowane kompleksowe materiały edukacyjno-zawodowe (w tym informacja zawodoznawcza, filmy, środowisko pracy w technologii VR) dla różnych grup wiekowych uczniów, ale także do wykorzystania przez doradców zawodowych, pracodawców oraz rodziców.
  3. Kształcenie zawodowe jest tym obszarem edukacji, który obok szkolnictwa wyższego, ma największy wpływ na zapewnienie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki niezbędne jest przygotowanie narzędzia wspierającego współpracę edukacji z rynkiem pracy.
  4. Prowadzenie kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego we współpracy z pracodawcami jest jednym z kluczowych działań służących przygotowaniu wykwalifikowanych kadr na potrzeby przemysłu i szerzej, całej gospodarki.

Do dofinansowania został wybrany jeden, najwyżej oceniony projekt, którego w 100% refundowany budżet około 14,7 mln PLN.  Fundacja VCC jest liderem projektu i realizuje go w partnerstwie z firmą Euro-Forum.

Wybór Fundacji VCC do realizacji przedmiotowego zadania potwierdza jej dotychczasowy dorobek w przygotowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze kształcenia zawodowego tj. m.in.:

  • Opracowanie kwalifikacji rynkowej „Montowanie stolarki budowlanej”, która jako pierwsza w Polsce została wpisana do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji,
  • różnorodne kwalifikacje VCC są podstawą realizacji kilkunastu projektów z wyższymi uczelniami i ponad 100 projektów realizowanych we współpracy ze szkolnictwem zawodowym,
  • Fundacja VCC wystawiła dotychczas ponad 55 700 certyfikatów potwierdzających zdobycie nowoczesnych kompetencji bądź kwalifikacji zawodowych poszukiwanych na rynku pracy.