Edukacja w Polsce i Europie

Czym jest Europejska Rama Kwalifikacji?

Europejska Rama Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) – przyjęta w Unii Europejskiej struktura poziomów kwalifikacji stanowiąca układ odniesienia krajowych ram kwalifikacji umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach.

System ECVET

Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET) (ang. European Credit System for Vocational Education and Training) to techniczne ramy transferu, uznawania oraz –w stosownych przypadkach – akumulacji (gromadzenia) efektów uczenia się poszczególnych osób, tak by mogły one uzyskać określone kwalifikacje. Narzędzia i metodologia systemu ECVET obejmują opis kwalifikacji w kategoriach jednostek efektów uczenia się wraz ze związanymi z nimi punktami, proces transferu i akumulacji oraz dokumenty uzupełniające, takie jak porozumienie o programie zajęć, indywidualne wykazy osiągnięć oraz przewodniki dla użytkowników systemu ECVET.

Wprowadzenie systemu ECVET ma dwa główne cele: wspieranie mobilności obywateli Europy, tworzenie udogodnień dla uczenia się przez całe życie.

Polska Rama Kwalifikacji

To opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji w Polsce. Jego budowanie służy większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji niezależnie od sposobu ich zdobywania: w edukacji szkolnej, na kursach czy szkoleniach, w pracy czy w szeroko rozumianym życiu społecznym. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i spo­łeczeństwa obywatelskiego. PRK zawierają opis hierarchicznego systemu po­zio­­mów kwa­li­fikacji – każda kwalifikacja zostanie umieszczona na jednym z tych po­zio­mów.

Z kolei każdemu z krajowych  poziomów przyporządkowany jest odpowiadający mu poziom w Europej­skich Ramach Kwalifikacji. Umożliwi to porównywanie zdobytych kwalifikacji w całej Europie.

Typy edukacji

Edukacja formalna

Uczenie się poprzez udział w programach kształcenia i szkolenia prowadzących do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanej.Obejmuje edukację w szkołach, na uczelniach wyższych oraz rzemiosło.

Edukacja pozaformalna

Uczenie się zorganizowane instytucjonalnie jednak poza programami kształcenia i szkolenia prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji zarejestrowane. Obejmuje szkolenia oraz kursy.

Uczenie się nieformalne

Dochodzenie do nowych kompetencji bez korzystania z programów prowadzonych przez podmioty kształcące/szkolące (bez nauczyciela/instruktora/trenera), przez samodzielną aktywność podejmowaną w celu osiągnięcia określonych efektów uczenia się, i/lub przez uczenie się nieintencjonalne (niezamierzone). Obejmuje m.in. uczenie się w miejscu pracy oraz z wykorzystaniem mas mediów.