Mobilność zawodowa w kontekście nowych założeń polityki UE – Konferencja w Sejmie RP

21 lutego 2012 roku w budynku Sejmu RP, przy ulicy Wiejskiej w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. „Mobilność zawodowa a strategia Europa 2020”. Tematyka spotkania koncentrować się będzie wokół najnowszych założeń polityki edukacyjnej Unii Europejskiej oraz powszechnego obecnie zjawiska mobilności zawodowej. Honorowy patronat nad konferencją objęła Pani Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego.

Problematyka konferencji nawiązuje do najważniejszych elementów europejskiej polityki edukacyjnej, która będzie wdrażana w najbliższych latach we wszystkich krajach członkowskich. Zaprezentowane i omówione zostaną założenia Strategii EUROPA 2020 w obszarze edukacji i rynku pracy, uregulowań wynikających z dokumentów Unii Europejskiej w zakresie potwierdzania kwalifikacji nieformalnych, w tym założeń Europejskiej i Polskiej Ramy Kwalifikacji, kwalifikacji cząstkowych jako kwalifikacji dopełniających posiadane umiejętności i będących przepustką do uzyskania zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Ponadto poruszane będą tematy wieloaspektowości kształcenia zawodowego w kontekście mobilności zawodowej i swobód wynikających z jednolitego rynku europejskiego, wpływu konwergencji w edukacji na terenie Unii Europejskiej na mobilność pracowników, współczesnych certyfikatów potwierdzających kompetencje zawodowe w kontekście założeń polityki UE oraz doświadczeń z wdrażanych dotychczas w Polsce projektów.

W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej oraz organizacji i firm związanych z sektorem edukacji i pracy. Wśród prelegentów wystąpią m.in.: dr Krzysztof Grabczuk, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, dr Krzysztof Symela z Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz dr Michał Butkiewicz, Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego „Edukacja i Praca”. Podsumowaniem konferencji będzie panel dyskusyjny z udziałem krajowych ekspertów w dziedzinie kształcenie zawodowego, przedstawicieli firm i instytucji, zajmujących się kształceniem zawodowym i realizacją projektów unijnych w tym zakresie oraz z reprezentantami instytucji rynku pracy.

„(…) Aby zbudować zrównoważoną przyszłość, musimy już teraz wyjść poza horyzont celów krótkoterminowych. Europa musi wrócić na ścieżkę rozwoju, a następnie na niej pozostać. Taki jest cel strategii Europa 2020. Jej założenia to więcej miejsc pracy i wyższy standard życia. Strategia pokazuje, że Europa może się rozwijać w sposób inteligentny i zrównoważony, może sprzyjać włączeniu społecznemu, umie znaleźć sposób na stworzenie nowych miejsc pracy i określić kierunek rozwoju naszych społeczeństw.”                                                                                                                                                            José Manuel Barroso

Szczegółowe informacje na temat konferencji, agenda oraz rejestracja uczestników na stronie VCC.


pobierz komunikat.doc 143 Kb - komunikat.doc