KWALIFIKACJE W SYSTEMIE VCC

W chwili obecnej w Polsce nie funkcjonuje uregulowany prawnie system, w ramach którego można potwierdzać kwalifikacje zawodowe uzyskane na drodze pozaformalnej. Sejm VIII kadencji, w grudniu 2015 roku przyjął Ustawę[1], która wprowadzi stosowne i jednoznaczne uregulowania. W naszej ocenie pozwolą one na konwalidację międzynarodowego systemu potwierdzania kwalifikacji opracowanego i wdrażanego przez Fundację VCC, który już teraz jest wysoko oceniany przez Instytut Badań Edukacyjnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, czy PARP[2].

W związku z brakiem nadrzędnych aktów prawnych, Departament EFS w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, jako koordynujący wdrażanie EFS przygotował we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych materiał dotyczący uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Definiuje on pojęcie kwalifikacji, jako określonego zestawu efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję, zgodnie z ustalonymi standardami, nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji[3].

Jak bezpośrednio wskazał Departament EFS w piśmie skierowanym 13.08.2015 r. do wszystkich instytucji będących stroną umowy o dofinansowanie (IP, IZ) z uwagi na niezakończone prace nad Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, nie jest możliwe wskazanie listy instytucji certyfikujących lub walidujących oraz samych kwalifikacji. W związku z tym każda instytucja IP, IZ decyduje o uznaniu danego dokumentu (potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji) na podstawie przesłanek, jakie zostały wskazane w definicji pojęcia kwalifikacja.

 

Kwalifikacje nabywane w systemie VCC spełniają zakres w/w definicji.

 

[1] USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

[2] http://www.parp.gov.pl/aktualizacja-listy-certyfikatow-akredytacji-standardow-dotyczacych-wiarygodnosci-swiadczenia-przez-podmiot-uslug-rozwojowych-obowiazujacych-w-rur (dostęp: 23.03.2016); Od kompetencji do kwalifikacji  – diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowani efektów ucznia się, pod redakcją E. Bacia, IBE Warszawa 2013.

[3] Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinasowanych z EFS, Warszawa, 13 sierpnia 2015 r., Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury.

 

Więcej informacji w załączonym poniżej komunikacie do pobrania.

Pobierz plik