PC IMPRESS – Spotkanie Partnerów w Sewilli

W dniach 23-24.11.2015 r. przedstawiciele Fundacji VCC uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu Partnerów w Sevilli w Hiszpanii  w ramach realizacji projektu PC IMPRESS wraz z przedstawicielami Francji (ADICE), Holandii (PRO-WORK), Włoch (CESIE) oraz Hiszpanii (STEP).   Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy skupili się na podsumowaniu pracy w obszarze Portfolio Kompetencji Miękkich (Skills Portfolio). Na obecnym etapie Portfolio […]

Fundacja VCC współpracuje ze związkiem polskie okna i drzwi

W październiku 2015 roku ukazało się kolejne wydanie Związkowego Biuletynu Informacyjnego wydawanego nakładem Związku Polskie Okna i Drzwi. W bieżącym numerze opublikowany został wywiad z Prezesem Fundacji VCC Radosławem Panasem. Wywiad opisuje przebieg współpracy Fundacji VCC ze Związkiem POiD, którego efektem jest stworzenie kursu „Monter stolarki budowlanej”. Związek POiD przygotował szkolenie wraz z podręcznikiem i […]

Fundacja VCC z wizytą w ENAIP Lombardia

W dniach 19-23 października 2015 roku przedstawiciele Fundacji VCC odwiedzili we Włoszech fundację ENAIP w regionie Lombardia. Celem wizyty było odbycie szkolenia Job shadowing, czyli obserwacji pracy za granicą. ENAIP Lombardia został utworzony w 1951 roku jako oddział Fundacji ENAIP w celu organizacji i prowadzenia kursów doszkalających mających na celu przeciwdziałanie i zmniejszenie bezrobocia. ENAIP […]

Fundacja VCC uzyskała certyfikat jakości ISO 9001:2008

Dla podniesienia jakości świadczonych usług Fundacja VCC wdrożyła wymagania międzynarodowej normy jakości ISO 9001:2008. ISO 9001:2008 jest międzynarodową normą, która określa wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w organizacji. W skład normy wchodzi osiem zasad jakości: orientacja na klienta, przywództwo, zaangażowanie pracowników, podejście procesowe, systemowe podejście do zarządzania, ciągłe doskonalenie, podejmowania decyzji na podstawie faktów oraz wzajemne korzystne relacje z […]

Fundacja VCC uczestniczy w spotkaniu partnerów projektu PC IMPRESS w Palermo

W dniach 29-30.06.2015 r. przedstawiciele Fundacji VCC uczestniczyli w międzynarodowym spotkaniu Partnerów w Palermo na Sycylii w ramach realizacji projektu PC IMPRESS wraz z przedstawicielami Francji (ADICE), Holandii (PRO-WORK), Włoch (CESIE) oraz Hiszpanii (STEP).    Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy skupili się przede wszystkim na przedstawieniu ostatecznej wersji portfolio kompetencji miękkich (Skills Portfolio), które są nabywane […]

Zakończenie prac nad portfolio kompetencji miękkich w ramach projektu PC IMPRESS

Fundacja VCC zakończyła prace nad portfolio kompetencji miękkich (Skills Portfolio) oraz kwestionariuszem kompetencji dla uczestników mobilności zawodowych. Dokumenty zostały przygotowane w ramach realizowanego projektu PC Impress, którego partnerem jest Fundacja VCC. Obecnie wszyscy partnerzy zajmują się tłumaczeniem na języki narodowe kwestionariusza dla pracodawców (Questionnaire for Employers). Kwestionariusz został przygotowany przez partnera z Holandii (PRO-WORK). Kolejnym krokiem […]

VCC na zatwierdzonej przez PARP liście certyfikatów/ akredytacji/ standardów uwiarygodniających usługi rozwojowe świadczone przez Podmioty ubiegające się o wpis do Rejestru Usług Rozwojowych (RUR)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nową, skróconą listę akredytacji nadawanych podmiotom świadczącym usługi rozwojowe (firmom szkoleniowym, doradczym itp.), które zostaną wprowadzone do kryterium wiarygodności nr 5 w Karcie Podmiotu. Na zweryfikowanej i opublikowanej liście 11 standardów nie zabrakło akredytacji VCC udzielanej firmom świadczącym usługi rozwojowe w ramach systemu kształcenia i certyfikacji VCC (w strukturze VCC […]

Fundacja VCC organizatorem spotkania partnerów projektu mobilnościowego PC IMPRESS

W dniach 23-24.02.2015 Fundacja VCC była organizatorem spotkania Partnerów z Polski, Francji, Holandii, Włoch i Hiszpanii w ramach międzynarodowego projektu PC IMPRESS. Podczas dwudniowej sesji skupiono się przede wszystkim na omówieniu założeń portfolio kompetencji miękkich (Skills Portfolio), które są nabywane w projektach dotyczących mobilności zawodowej (np. w ramach programu Erasmus+). Za przygotowanie portfolio odpowiedzialna jest […]

Coraz większe zainteresowanie Specjalistami ds. funduszy unijnych z certyfikatem VCC w Serbii i Chorwacji

Pierwsze z sukcesem zakończone certyfikowane szkolenia oraz egzaminy VCC w obszarze Specjalista ds. funduszy unijnych odbyły się w Serbii. Posiadająca status Akademii Edukacyjnej firma CPS Academy Belgrade przeszkoliła przyszłych pracowników oraz niezależnych wykonawców nowo tworzonego Biura Pozyskiwania Funduszy Europejskich przy Ministerstwie Pracy, Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

VCC w propozycjach do listy certyfikacji i standardów potwierdzających jakość działania podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała informację o zaakceptowaniu przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ostatecznej wersji formularza Karty Podmiotu, stanowiącego część Rejestru Usług Rozwojowych. Jednym z elementów Karty Podmiotu jest lista Certyfikacji/akredytacji/standardów dotyczących jakości działania Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe. Lista ta, na której  wśród 20 proponowanych standardów znalazł się również system VCC, jest obecnie w trakcie […]

Fundacja VCC w pilotażu Krajowego Systemu Kwalifikacji

9 czerwca Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE) rozpoczął cykl seminariów przygotowujących do pilotażowego wdrożenia Polskich Ram Kwalifikacji (PRK). Fundacja VCC jako instytucja posiadająca bogate doświadczenie w przygotowaniu i opisie zawodów, zaangażowała się w przedsięwzięcie i bierze udział w przygotowaniu projektu kwalifikacji Opiekun osoby starszej.

System VCC prezentowany w Chorwacji

11 czerwca br. w stolicy Chorwacji w Zagrzebiu odbyła się publiczna prezentacja systemu VCC zorganizowana przy współudziale partnerów Syntea SA oraz chorwackiej firmy Cognita.

Pierwszy kwartał z podwojoną liczbą partnerów VCC

Pierwsze trzy miesiące 2014 roku zaowocowały rozpoczęciem przez Fundację VCC współpracy z dwudziestoma firmami szkoleniowymi i instytucjami edukacyjnymi, które wprowadziły szkolenia zawodowe w systemie VCC i rozpoczęły realizację projektów uwzględniających certyfikację.

Nowe kwalifikacje w systemie VCC

W ostatnim czasie Fundacja VCC zakończyła prace nad stworzeniem nowych modułów VCC z obszaru kwalifikacji uzupełniających (Select Competences). Powstały one przy współpracy z partnerami, mającymi wieloletnie doświadczenie w kształceniu zawodowym w danych obszarach.

IBE przedstawia raport o walidacji efektów uczenia i uwzględnia w nim system kształcenia oraz certyfikacji VCC.

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji, opublikował raport „Od kompetencji do kwalifikacji − diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się”, w którym zaprezentował i ocenił istniejące w Polsce systemy walidacji kompetencji oraz dobre praktyki z innych krajów europejskich.

Społeczność VCC powiększa się o nowy typ partnerów – Przedsiębiorca VCC

Fundacja VCC wyodrębniła w swoich strukturach kolejny rodzaj partnerów. Są nimi pracodawcy, którzy zapoznawszy się z ideą systemu VCC „Od szkolenia do zatrudnienia”, podejmują współpracę w zakresie przyjmowania na praktykę i staże zawodowe studentów oraz osób bezrobotnych, będących uczestnikami szkoleń VCC. 

Fundacja VCC na spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Szkoleń Zawodowych (EVTA)

W dniach 28 i 29 listopada br. Fundacja VCC wzięła udział w konferencji Addressing together the challenges of Human Resources („Adresując wspólnie wyzwania Kapitału Ludzkiego”) organizowanej w Brukseli przez European Vocational Training Association (Europejskie Stowarzyszenie Szkoleń Zawodowych). Podczas spotkania członkowie stowarzyszenia oraz zaproszeni goście dyskutowali na temat kierunków rozwoju edukacji zawodowej w krajach członkowskich oraz […]

VCC w formule studiów podyplomowych

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, posiadająca status Akademii Edukacyjnej VCC oraz Partnera Egzaminacyjnego, rozpoczęła realizację projektu Studia z Jańskim to pewna przyszłość na rynku pracy. W ramach przedsięwzięcia zrealizowany zostanie pełny moduł VCC New Competences Opiekun osób starszych, który uczelnia dostosowuje do programu studiów podyplomowych.

Zakończenie okresu pilotażu VCC

Prowadzona przez Instytut VCC, działający przy Humaneo, pilotażowa faza wdrożenia systemu kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych VCC została oficjalnie zakończona. Dzięki przeprowadzonym działaniom udało się zbudować kompletny system, uwzględniający strukturę partnerską, model szkoleń i walidacji kompetencji zgodny z ideą mobilności zawodowej i kluczowymi kierunkami rozwoju polskiej i europejskiej polityki edukacyjnej oraz komponent związany ze współpracą […]

VCC w projektach międzynarodowych

Ruszają pierwsze projekty międzynarodowe dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, w których został uwzględniony system certyfikacji kompetencji zawodowych VCC. Ich celem będzie stworzenie nowych tematów szkoleniowych, realizowanych z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych. Efektem przedsięwzięć będzie włączenie produktów do systemu VCC oraz wdrożenie ich na arenie międzynarodowej.

Studia podyplomowe „Coaching w zarządzaniu” z certyfikacją VCC

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Akademią Edukacyjną Syntea SA uruchamia pierwszy kierunek studiów podyplomowych „Coaching w zarządzaniu”, w ramach którego przewidziana jest certyfikacja VCC. Studia obejmują swoim zakresem tematycznym metody i narzędzia coachingowe niezbędne w pracy menedżera.

VCC jako odpowiedź na wymóg zewnętrznej certyfikacji w projektach europejskich

W związku z zapisami w dokumentacjach konkursowych do działania 8.1.1. PO KL Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, ogłoszonych w ramach konkursów otwartych w województwach: lubelskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i podkarpackim, Fundacja VCC informuje, że system VCC, obejmujący proces kształcenia oraz certyfikacji kwalifikacji zawodowych jest odpowiedzią na wytyczne instytucji oceniających w zakresie wymogu zewnętrznej […]

System VCC na VI Ogólnopolskim Forum Instytucji Rynku Pracy w Kołobrzegu

W dniach 05.08.2013 – 09.08.2013 roku w Kołobrzegu odbyło się VI Ogólnopolskie Forum Instytucji Rynku Pracy pod hasłem „Publiczne służby zatrudnienia i partnerzy rynku pracy – modele współpracy urzędów pracy z agencjami zatrudnienia – w tym pierwsze doświadczenia z programu Partnerstwo dla pracy”. Celem Forum było zderzenie potrzeb i wyzwań różnych podmiotów działających na rynku […]

„Polska Rama Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie z perspektywy europejskiej” – międzynarodowa konferencja IBE

W Warszawie 3 lipca odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Polska Rama Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie z perspektywy europejskiej”. Wydarzenie to kończy pracę nad polskim raportem referencyjnym, czyli odniesieniem Polskiej Ramy Kwalifikacji do Europejskiej Ramy Kwalifikacji. Dokument został przyjęty przez Komitet ds. Europejskich Rady Ministrów, a następnie na forum międzynarodowym.

Oferty pracy z certyfikatem VCC na Europejskich Dniach Pracy w Małopolsce

Instytut VCC zaprezentował swoją działalność podczas tegorocznej edycji Europejskich Dni Pracy w Małopolsce. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się oferta szkoleń w standardzie VCC oraz oferty pracy z gwarancją zatrudnienia dla osób, które potwierdzą swoje kwalifikacje w standardzie VCC. Wydarzenia skupiły się wokół transgranicznych targów edukacji, pracy i przedsiębiorczości, które odbyły się 7 maja w Nowym Sączu […]

Certyfikaty VCC z Europassem

Z radością informujemy, że uzyskaliśmy zgodę Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Krajowego Centrum Europass na zamieszczanie znaku Europass na certyfikatach VCC, potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji zawodowych. Obejmuje portfolio dokumentów funkcjonujących na obszarze całej Europy. W związku z decyzją Krajowego Centrum Europass zmianie ulegają dotychczasowe wzory […]