Jak zostać trenerem VCC

Każda osoba, starająca się o akredytację Trenera VCC przechodzi etap weryfikacji osiągnięć i doświadczenia zawodowego oraz weryfikację wiedzy i umiejętności w obszarze wybranego modułu VCC.

Potwierdzenie wiedzy i umiejętności stanowi egzamin zgodny z metodologią VCC.

Wymagania formalne stawiane Trenerom VCC:

 • posiada wykształcenie wyższe kierunkowe lub średnie kierunkowe w przypadku kwalifikacji/specjalności zawodowych, gdzie nie występuje kształcenie w szkolnictwie wyższym,
 • posiada minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych/szkoleń zgodnych z nauczanymi treściami programowymi danej kwalifikacji,
 • dla osób bez wykształcenia kierunkowego: posiada m.in. 5-letnie udokumentowane doświadczenie szkoleniowe bezpośrednio związane z treściami programowymi danej kwalifikacji.
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Dodatkowe predyspozycje:

 • stopień naukowy z dziedzinie uzyskiwanych kompetencji zawodowych,
 • nauczyciel akademicki posiadający doświadczenie w kształceniu zawodowym,
 • dorobek naukowy potwierdzający wkład naukowy w rozwój kształcenia zawodowego,
 • dodatkowe zaświadczenia, certyfikaty.

W celu uzyskania uprawnień Trenera VCC należy zdać następujące egzaminy:

 • egzamin teoretyczny z wynikiem min. 90% z danego modułu za pośrednictwem systemu egzaminacyjnego on-line,
 • test wiedzy o systemie VCC za pośrednictwem systemu egzaminacyjnego on-line z wynikiem min. 60%.

Procedura akredytacji Trenera VCC

1. Zgłoszenie trenera na minimum 7 dni roboczych przed planowaną akredytacją:

2. Przed przystąpieniem do procedury akredytacji, kandydat na Trenera VCC powinien przygotować następujące dokumenty (prośba o wydruk, wypełnienie, podpisanie i zeskanowanie poniższych dokumentów):

 • CV osoby kandydującej w szablonie VCC
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie w danym zawodzie/kompetencji (skany dyplomów, referencje, certyfikaty).

3. Po zgłoszeniu do akredytacji i uzupełnieniu dokumentów kandydat otrzymuje do opłacenia fakturę pro-forma.
4. Po opłaceniu faktury pro-forma lub przesłaniu potwierdzenia wniesienia opłaty kandydat ustala z przedstawicielem Fundacji VCC termin egzaminu.
5. W systemie egzaminacyjnym zamieszczone są materiały, prezentujące system VCC, testy weryfikujące wiedzę na temat systemu VCC, jak również testy weryfikujące wiedzę z obszaru merytorycznego, do nauczania którego kandydat pretenduje.
6. Od chwili uzyskania danych dostępowych do platformy e-learningowej kandydat ma 30 dni na zapoznanie się z jej zawartością i zdanie z wynikiem pozytywnym testów sprawdzających.
7. Po pozytywnym przejściu procesu akredytacji kandydat otrzymuje status Akredytowanego Trenera VCC oraz certyfikat Trenera VCC.
8. Certyfikat Trenera VCC jest ważny przez okres 5 lat od dnia wydania certyfikatu.
9. Oryginały dokumentów opisanych w punkcie 3 należy wysłać pocztą na adres Fundacji VCC.

W ZWIĄZKU Z OBOWIĄZUJĄCĄ W SYSTEMIE VCC ROZDZIELNOŚCIĄ PROCESU KSZTAŁCENIA OD PROCESU EGZAMINOWANIA, TA SAMA OSOBA NIE MOŻE BYĆ TRENEREM ORAZ EGZAMINATOREM W DANEJ GRUPIE SZKOLENIOWEJ.

Dokumenty do pobrania
Procedura akredytacji kadry Pobierz
Szablon CV Pobierz