Akademia Edukacyjna

vcc_akademia_edukacyjnaAkademia Edukacyjna prowadzi proces kształcenia zgodnie z systemem VCC.

Status Akademii Edukacyjnej mogą uzyskać m.in.:

 • instytucje prowadzące działalność szkoleniową,
 • regionalne instytucje rynku pracy,
 • placówki kształcenia ustawicznego,
 • szkoły zawodowe (zasadnicze i technika),
 • uczelnie wyższe,
 • zrzeszenia pracodawców,
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność edukacyjną,

inne jednostki organizacyjne – po spełnieniu wymagań proceduralnych i pozytywnym przejściu procesu akredytacji.

VCC-FUNDACJA_certyfikat_academy-of-education

Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna został pozytywnie zweryfikowany przez PARP jako standard wiarygodności świadczenia usług rozwojowych obowiązujących w BUR (Baza Usług Rozwojowych).

Warunki uzyskania statusu Akademii Edukacyjnej:

1. Związane ze świadczeniem usług szkoleniowych w standardzie VCC oraz zarządzania podmiotem świadczącym usługi:

 • zapewnienie procesu kształcenia w oparciu o materiały szkoleniowe (w tym program, sylabus oraz podręcznik), zgodne z systemem VCC,
 • zweryfikowanie jakości usług szkoleniowych świadczonych przez podmioty ubiegające się o akredytację VCC poprzez dwuetapowy audyt certyfikujący obejmujący 4 obszary: Obszar zarządzania organizacją, Obszar świadczenia usług edukacyjnych, Obszar kompetencji kadry oraz Obszar infrastruktury. Weryfikacji będą podlegać między innymi: misja i cele strategiczne podmiotu, zgodność bieżącej działalności szkoleniowej z dokumentami będącymi podstawą działalności podmiotu, działanie wewnętrznych procedur jakości oraz system zapobiegania i reagowania na sytuacje kryzysowe, system reklamacji oraz monitorowania zadowolenia klienta ze świadczonych usług, zgodność świadczonych usług ze specyfikacją zamówienia, posiadanie wyspecjalizowanej kadry. Termin audytu ustalany jest indywidualnie z podmiotem ubiegającym się o akredytację VCC.
 • zawarcie umowy licencyjnej na prowadzenie Akademii Edukacyjnej VCC. Umowa zawierana jest na okres 1 roku. Podlega przedłużeniu na kolejny rok po pozytywnej weryfikacji spełnienia przez instytucję ubiegającą się warunków prowadzenia Akademii Edukacyjnej VCC. Certyfikat przedłużający akredytację na kolejny rok może być wydany partnerowi wcześniej po spełnieniu wszystkich warunków przedłużenia akredytacji (podpisanie umowy licencyjnej na kolejny rok, pozytywne odbycie audytu weryfikującego, wniesienie opłaty licencyjnej). W przypadku przedłużenia certyfikatu wchodzi on w życie z data wystawienia dokumentu widoczną na certyfikacie.
 • w przypadku, gdy instytucja ubiega się o status Akademii Edukacyjnej oraz Partnera Egzaminacyjnego, zobowiązana jest do zachowania rozdzielności procesu kształcenia i egzaminowania w systemie VCC, co potwierdza podpisaniem oświadczenia załączanego do umowy licencyjnej
 • instytucja ma zapewnione wewnętrzne procedury planowania i organizacji usług szkoleniowych, a także wdraża procedury planowania i organizacji szkoleń VCC z wykorzystaniem systemu informatycznego do obsługi partnerów – system CRM.
 • instytucja posiada i stosuje wewnętrzne procedury ewaluacji i monitorowania usług szkoleniowych, posiada stosowną dokumentację w tym zakresie.
 • instytucja wyraża zgodę na przeprowadzenie przez Fundację VCC okresowych kontroli, mających na celu weryfikację zgodności realizacji szkoleń i egzaminów ze standardem VCC oraz jakości dostarczanych usług.

*Podmiot, który uzyskał status Akademii Edukacyjnej, w trakcie trwania umowy licencyjnej, podlega weryfikacji jakości świadczonych usług szkoleniowych realizowanych w standardzie VCC

2. Związane z kompetencjami kadry:

 • zapewnienie certyfikowanej kadry dydaktycznej, posiadającej akredytację do kształcenia w danej kwalifikacji VCC (Trener VCC), Szczegółowe warunki uzyskania certyfikatu Trenera VCC określone są tutaj.

3. Związane z infrastrukturą:

 • zapewnienie infrastruktury, niezbędnej do prowadzenia procesu kształcenia, spełniającej wymogi BHP.
 • zapewnienie infrastruktury specyficznej do prowadzenia szkoleń zawodowych zdefiniowanej dla każdego z modułów VCC.

Partnerzy posiadający status Akademii Edukacyjnej VCC mogą uzyskać akredytację na prowadzenie szkolenia z dowolnego zawodu/kompetencji z portfolio VCC  po spełnieniu powyższych wymagań.

Akademia Edukacyjna prowadzi działania promocyjne w zakresie VCC, pozyskuje Trenerów VCC i Doradców zawodowych VCC. Stanowi gwarancję prawidłowo prowadzonego procesu edukacyjnego.

Korzyści dla Akademii Edukacyjnych:

 • prowadzenie szkoleń według ujednoliconych standardów, zgodnych z najważniejszymi kierunkami polityki edukacyjnej UE,
 • dostęp do certyfikowanych programów kształcenia oraz materiałów edukacyjnych, opracowywanych we współpracy z ekspertami zawodowymi i przedsiębiorstwami,
 • możliwość akredytacji własnych modułów w systemie VCC i dystrybucji ich przez sieć partnerów VCC.

Akredytacja Akademii Edukacyjnych prowadzona jest od stycznia 2012 roku. Aktualna lista instytucji posiadających ten status dostępna jest tutaj.

Zapisz

Koszt przystąpienia do struktury
Rodzaj opłaty Kwota brutto Cennik
Opłata licencyjna roczna na prowadzenie Akademii Edukacyjnej 400 PLN
Opłata licencyjna roczna na prowadzenie Akademii Edukacyjnej dla państwowych szkół i uczelni wyższych oraz instytucji publicznych 0 PLN
Akredytacja Trenera VCC z jednego modułu 738 PLN
Audyt certyfikujący 1000 PLN