Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych

Glasglobus mit Statistiken, Kugelschreiber und TaschenrechnerModuł prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć bądź zaktualizować kwalifikacje zawodowe. Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu rachunkowości i finansów powinien posiadać wiedzę i umiejętności ściśle powiązane z odzwierciedleniem sytuacji, zjawisk oraz procesów finansowych w podmiotach gospodarczych o różnorakiej formie własności, jak i w instytucjach finansowych w celu podejmowania decyzji gospodarczych. Do zadań pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw rachunkowo-finansowych należy przede wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych danego podmiotu, czyli księgowanie operacji finansowych w urządzeniach księgowych. Dodatkowymi zadaniami jakie wykonuje osoba będąca na tym stanowisku należy kontrola dokumentów finansowych pod względem rachunkowym, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów zgodnie z zasadami przyjętymi przez dany podmiot, sporządzanie sprawozdań rachunkowych w tym wyniku finansowego. Taka osoba sporządza także deklarację oraz przechowuje dokumenty rachunkowe podmiotu.

Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu prowadzenia spraw rachunkowo-finansowych posiada wiedzę na temat:

 • operacji matematycznych oraz statystycznych;
 • aktów prawnych dotyczących rachunkowości;
 • zakresu i funkcji rachunkowości;
 • funkcjonowania kont księgowych, bilansowych, wynikowych;
 • tworzenia zestawień obrotów i sald;
 • organizacji rachunkowości;
 • aktywów trwałych;
 • kapitału własnego;
 • kosztów w układzie rodzajowym;
 • przychodów i kosztów finansowych oraz operacyjnych;
 • sporządzania wyniku finansowego;
 • podatków.

liczba godzin szkolenia

 • Zalecana liczba godzin szkoleniowych - 80

Czas trwania egzaminu

 • 30 min - część teoretyczna
 • 45 min - część praktyczna
Program szkolenia
 1. Istota i funkcje rachunkowości

a)      Przedmiot, podmiot oraz cechy rachunkowości

b)      Podstawowe regulacje prawne. Zasady rachunkowości

c)       Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów

 1. Elementy ksiąg rachunkowych

a)      Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

b)      Dowód księgowy

c)       Rodzaje i wymogi dotyczące dowodów księgowych

 1. Dokumenty opisujące zasady rachunkowości

a)      Inwentaryzacja – metody oraz przebieg inwentaryzacji

b)      Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

c)       Dokumentacja związana z inwentaryzacyjną

 1. Sprawozdawczość finansowa – istota, cechy, elementy

a)      Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego

 1. Aktywa jednostki gospodarczej- charakterystyka i klasyfikacja

a)      Majątek trwały – ewidencja operacji gospodarczych

b)      Majątek obrotowy – ewidencja operacji gospodarczych

c)       Metody wyceny zapasów materiałów i towarów

 1. Pasywa jednostki gospodarczej – charakterystyka i klasyfikacja

a)      Kapitały własne – ewidencja operacji gospodarczych

b)      Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – ewidencja operacji gospodarczych

 1. Koszty i przychody

a)      Zyski i straty

b)      Wynik finansowy

c)       Zasady sporządzania rachunku zysków i start w wariantach porównawczym oraz kalkulacyjnym

 1. Istota i funkcję podatku dochodowego

a)      Przychody opodatkowane i zwolnione

b)      Koszt uzyskania przychodu

c)       Wydatki zaliczane i nie zaliczane do kosztów uzyskania przychodu

d)      Podstawa opodatkowania dochodu

e)      Deklaracje podatku dochodowego

 1. Zakres przedmiotowy oraz podatnicy podatku VAT

a)      Warunki odliczenia naliczonego podatku VAT

b)      Moment powstania obowiązku podatkowego

c)       Deklaracje podatku VAT

 1. Prezentacja programu komputerowego z branży rachunkowości i finansów

a)      Dekretowanie operacji gospodarczych

b)      Ewidencja środków finansowych

c)       Rozrachunki z kontrahentami, ZUS i US

d)      Wycena i ewidencja materiałów

e)      Bilans oraz rachunek zysków i strat

Wyposażenie sali szkoleniowej
 • sala szkoleniowa powinna być przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
 • stanowisko komputerowe dla trenera, podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i skanerem, z pakietem
 • programów do prowadzenia rachunkowości, ksiąg rachunkowych,
 • stanowiska komputerowe dla kursantów (jedno stanowisko dla jednego kursanta), podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i skanerem, z pakietem programów do prowadzenia rachunkowości, ksiąg rachunkowych ,
 • wzory dokumentów, formularzy, kodeksy pracy,
 • tablica szkolna biała (tryptyk),
 • ekran rozwijany biały,
 • projektor multimedialny,
 • kalkulatory.
Opis stanowiska egzaminacyjnego
 • sala egzaminacyjna powinna być przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP
 • indywidualne stanowiska składające się ze stolika i krzesła
 • kalkulator
 • kartkę papieru
 • długopis
Koszty

 

Podręczniki
Select

Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych

 • Autor: Henryka Frączek, Adrian Wojtas
 • Wydawca: Fundacja VCC
100 zł/brutto Zamów podręcznik przez system CRM dla partnerów
Opis

Rachunkowość jest jedną z najstarszych dyscyplin ekonomicznych. Wiąże się ona ściśle z rozwojem ludzkości i cywilizacji, dostarcza wszechstronnych oraz udokumentowanych informacji na temat przebiegu różnorakich zjawisk gospodarczych – a tym samym umożliwia ocenę działalności podmiotów gospodarczych, jak również podejmowanie strategicznych i bieżących decyzji w ramach zarządzania tymi podmiotami. Znajomość podstawowych, niezmiennych od wieków i sprawdzonych zasad oraz reguł pozwala zrozumieć istotę dziedziny nauk, jaką jest rachunkowość. W tym celu niniejsza książka wykształciła całościowy i zwarty zbiór metod i reguł postępowania.
Podręcznik kierowany jest do kształcenia pracodawców, pracowników działów finansów i rachunkowości, osób związanych z zawodem księgowego, studentów oraz każdego, kto na co dzień spotyka się z utylitarnym ujęciem rachunkowości i finansów.

Podręcznik obejmuje podstawy finansów i rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe, wchodzące w zakres rachunkowości finansowej. Treść książki podzielono na dziewięć logicznych merytorycznie rozdziałów. Z ważniejszych zagadnień wymienić należy istotę rachunkowości, zakres podmiotowy oraz przedmiotowy Ustawy o rachunkowości, identyfikację aktywów i pasywów, zapisy księgowe w kontekście zdarzeń i operacji gospodarczych, dokumentację księgową, księgi rachunkowe, zasady funkcjonowania kont, problemy poprawy błędnych zapisów księgowych (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji gdy jednostka realizuje ją przed i po zamknięciu ksiąg rachunkowych), a także opis elementów tworzących pozycje bilansu – z uwzględnieniem różnych form prawnych jednostek (np. spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe).

Niniejszy podręcznik dedykowany jest do prowadzenia kształcenia w systemie VCC. Zawarte w nim treści pozwalają na przygotowanie się do certyfikowanego egzaminu VCC Select Competences – Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych.

 

Przykładowy Egzamin
Test teoretyczny
Zadania praktyczne
 1. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku określa:

a)       zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

b)       funkcjonowanie spółek prawa handlowego

c)       sposób opodatkowania podmiotów gospodarczych

d)       zasady wdrażania procesów restrukturyzacyjnych w jednostkach gospodarczych

 1. Przykładem pozostałych aktów normujących zasady prowadzenia rachunkowości są:

a)       Krajowe Standardy Rachunkowości (KRS), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Ustawa o biegłych rewidentach, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

b)       Krajowe Standardy Rachunkowości (KRS), Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR),

c)       Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Ustawa o biegłych rewidentach

d)       Ustawa o biegłych rewidentach, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

 1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości:

a)       regulują wydawanie stanowisk w kwestiach problematycznych z zakresu rachunkowości

b)       ujednolicają międzynarodowe zasad rachunkowości

c)       regulują możliwość uzyskania tytułu i wykonywania zawodu biegłego rewidenta

d)       określają sposób rozliczania się podmiotów gospodarczych z urzędem skarbowym

 1. Zasada kontynuacji działalności oznacza:

a)       jednolity i ciągły sposób działania

b)       ujmowania operacji gospodarczych w okresach w których powstały i których dotyczą

c)       działalność jednostki gospodarczej w niezmienionym zakresie w dającej się przewidzieć przyszłości

d)       ostrożność w wycenie składników majątku jednostki gospodarczej

 1. Oddzielnego ustalania wartości aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, zysków i strat nadzwyczajnych wynika z:

a)       zasady współmierności przychodów i kosztów

b)       zasady ostrożności

c)       zasady zakazu kompensat

d)       zasady memoriału

 1. Podmioty niezobligowane do prowadzenia ewidencji księgowej to:

a)       spółki prawa handlowego

b)       spółki cywilne

c)       spółki komandytowe

d)       osoby utrzymujące się z gospodarki rolnej i leśnej

 1. Osoby fizyczne, spółki fizyczne i jawne prowadzące działalność na małą skale tzn. ich obrót za rok poprzedni nie przekroczył 250 000 euro są zobligowane do prowadzenia ewidencji w postaci:

a)       rachunku zysków i strat

b)       karty podatkowej

c)       rachunku przepływów pieniężnych

d)       ksiąg podatkowych

 1. Ujmowanie operacji w formie podwójnego zapisu w porządku systematycznym na kontach przewidzianych w zakładowym planie konto dotyczy:

a)       bilansu

b)       dziennika

c)       księgi głównej

d)       ksiąg pomocniczych

 1. Które z podanych kont jest kontem bilansowym, pasywnym:

a)       środki trwałe

b)       wartości niematerialne i prawne

c)       umorzenie środków trwałych

d)       kredyt bankowy

 1. Do aktywów obrotowych zalicza się:

a)       zapasy

b)       zobowiązania krótkoterminowe

c)       kapitał obrotowy

d)       środki trwałe

 1. Za wykonywanie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych odpowiada:

a)       właściciel

b)       biuro rachunkowe

c)       kierownik jednostki

d)       prezes spółki

 1. Inwestycje długoterminowe to:

a)       aktywa nabyte w celu osiągniecie korzyści ekonomicznych powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego, daty nabycia lub wystawienia

b)       aktywa nabyte w celu osiągniecie korzyści ekonomicznych do 12 miesięcy od dnia bilansowego, daty nabycia lub wystawienia

c)       aktywa nabyte w celu osiągniecie korzyści ekonomicznych do 3 miesięcy od dnia bilansowego, daty nabycia lub wystawienia kierownik jednostki

d)       aktywa nabyte w celu osiągniecie korzyści ekonomicznych powyżej 3 miesięcy od dnia bilansowego, daty nabycia lub wystawienia kierownik jednostki

 1. Przyjęcia środka trwałego do ewidencji odbywa się na podstawie dokumentu:

a)       LT

b)       OT

c)       PT

d)       KP

 1. Po stronie winien konta środki trwałe nie ewidencjonuje się:

a)       wartość początkową nowych i już używanych środków, które zostały nabyte

b)       zwiększenia z tytułu aktualizacji z wyceny

c)       zmniejszenia z tytułu aktualizacji z wyceny

d)       zwiększenia ich wartości z powodu ulepszeń dokonanych w skutek rozbudowy, modernizacji, przebudowy

 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe to:

a)       akcje z terminem wykupu do 3 miesięcy

b)       papiery wartościowe z terminem wykupu do 12 miesięcy

c)       zobowiązania krótkoterminowe

d)       należności krótkoterminowe

 1. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitały własne stanowią

a)       kapitał akcyjny, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy

b)       fundusz udziałowy, kapitał zasobowy, kapitał rezerwowy

c)       kapitał zakładowy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy

d)       kapitał udziałowy, kapitał akcyjny, kapitał zapasowy

 1. Ewidencja zapasów materiałowych i towarowych prowadzona jest na kontach:

a)       zespołu „2”

b)       zespołu „3”

c)       zespołu „4”

d)       zespołu „5”

 1. Rozchód zapasów z magazynu zgodnie z zasadą FIFO to:

a)       „ostanie przyszło – pierwsze wyszło”

b)       wg średniej ceny zapasu

c)       wg cen rzeczywistych

d)       „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”

 1. Saldo debetowe konta „Rozliczenie zakupu” oznacza:

a)       wartość dostaw niefakturowanych, które wykazywane są w pasywach, jako zobowiązanie z tytułu dostaw

b)       wartość zakupu, która ma zostać rozliczona w czasie

c)       wartość materiałów w drodze, które ujmowane jest w aktywach bilansu, jako zapasy materiałów

d)       wartość faktury do rozliczenia w danym okresie sprawozdawczym

 1. W spółkach osobowych:

a)       odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponosi tylko jeden wspólnik

b)       odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponosi tylko spółka

c)       odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest solidarna (odpowiadają wspólnicy i spółka)

d)       odpowiedzialność za zobowiązania spółki spoczywa tylko na wspólnikach

 1. Minimalna wysokość kapitału akcyjnego wynosi:

a)       50 tys. zł

b)       100 tys. zł

c)       150 tys. zł

d)       200 tys. zł

 1. Operacje na kapitałach ujmowane są na kontach:

a)       zespołu „4”

b)       zespołu „6”

c)       zespołu „7”

d)       zespołu „8”

 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazuje się w bilansie:

a)       w pasywach – grupie kapitałów własnych.

b)       w pasywach – grupie zobowiązań długoterminowych.

c)       w pasywach – grupie zobowiązań krótkoterminowych.

d)       w aktywach – w grupie należności krótkoterminowych.

 1. Strata bilansowa poniesiona w roku bieżącym przez jednostkę będzie wykazywana w bilansie

a)       ze znakiem minus w grupie kapitałów własnych

b)       ze znakiem plus w grupie kapitałów własnych

c)       ze znakiem plus w grupie zobowiązań z tytułu dostaw i usług

d)       ze znakiem minus w grupie zobowiązań z tytułu dostaw i usług

 1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzone są:

a)       przez jednostki podlegające ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych włącznie z osobami fizycznymi

b)       przez jednostki podlegające ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z wyłączeniem banków

c)       przez jednostki podlegające ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, nie dotyczą osób fizycznych

d)       przez jednostki podlegające ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z wyłączeniem firm ubezpieczeniowych

 1. Kierownik jednostki powinien zapewnić sporządzenie bilansu

a)       nie później niż w ciągu 1. miesiąca od dnia bilansowego

b)       nie później niż w ciągu 2. miesiąca od dnia bilansowego

c)       nie później niż w ciągu 3. miesiąca od dnia bilansowego

d)       nie później niż na koniec roku obrotowego, za który sporządza się bilans

 1. Operacje, które kształtują wynik finansowy jednostki gospodarczej, a tym samym mają wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie kapitału własnego to:

a)       operacje bilansowe

b)       operacje aktywne

c)       operacje aktywno-pasywne

d)       operacje wynikowe

 1. Podatek VAT od przekazanych w formie darowizny materiałów jest ewidencjonowany na koncie:

a)       pozostałe koszty operacyjne

b)       koszty reprezentacji i reklamy

c)       zużycie materiałów i energii

d)       straty nadzwyczajne

 1. Podatek dochodowy w układzie podmiotowym to przykład kosztów:

a)       produkcji pomocniczej

b)       ogólnego zarządu

c)       sprzedaży

d)       wydziałowych

 1. Funkcja kalkulacyjna w układzie funkcjonalno– podmiotowym jest realizowana poprzez:

a)       pogrupowanie kosztów pośrednich, aby ograniczyć do minimum umowność ich rozliczania na produkty pracy ogólnego zarządu

b)       pogrupowanie kosztów pośrednich, aby ograniczyć do maksimum umowność ich rozliczania na produkty pracy

c)       pogrupowanie kosztów bezpośrednich, aby ograniczyć do maksimum umowność ich rozliczania na produkty pracy

d)       pogrupowanie kosztów bezpośrednich, aby ograniczyć do minimum umowność ich rozliczania na produkty pracy

Zadanie 1

Oblicz i zinterpretuj na podstawie danych finansowych wskaźnik płynności bieżącej dla firmy „BONUS”:

 • aktywa obrotowe ogółem 12 000,-
 • zobowiązania krótkoterminowe 7 000,-

Zadanie 2

Przyporządkuj nazwę kapitału podstawowego i zapasowego dla poszczególnych form organizacyjno-prawnych jednostek gospodarczych:

 

Nazwa jednostki Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy
1 Jednostka prowadząca przez osobę fizyczną we własnym imieniu
2 Przedsiębiorstwo państwowe
3 Spółka cywilna
4 Spółka akcyjna
5 Jednostka prowadząca przez osobę fizyczną we własnym imieniu

 

Zadanie 3

Menedżer firmy usługowej „HEPPA” był zmuszony sporządzić bilans podczas choroby księgowego. Menedżer był świadomy, że bilans powinien się równoważyć i w tym celu tak uzupełnił kapitał własny, aby doprowadzić równowagi. Niestety bilans zawiera błędy, ponieważ suma kapitału własnego nie jest prawidłowa, natomiast sumy innych składników bilansu są właściwe.

 

1. Usuń z bilansu te elementy, które nie stanowią składników ani aktywów, ani pasywów i nie powinny się znaleźć w bilansie.

2. Sporządź prawidłowy bilans:

– oblicz prawidłową sumę bilansową aktywów i pasywów bilansu,

– oblicz różnice, o którą należy dokonać korekty kapitału własnego.

Bilans firmy usługowej „HEPPA” na dzień 31.03.201X r.

 

AKTYWA SUMA (zł) PASYWA SUMA (zł)
GruntyMeble biuroweMateriały biuroweZobowiązania wobec dostawców

 

Wynagrodzenia pracowników

 

Usługi transportowe

 

Środki pieniężne w kasie

 

Środki pieniężne na rachunku bankowym

12 000,-10 000,-3 000,-5 000,-

 

500,-

 

4 000,-

 

500,-

 

1 800,-

Kapitał własnyNależności od odbiorcówZobowiązania weksloweKoszty finansowe

 

Zobowiązania publiczno-prawne

 

13 600,-5 000,-7 000,-10 000,-

 

1 200,-

Suma bilansowa aktywów 36 800,- Suma kapitału obcego 36 800,-

 

Nazwa jednostki organizacyjnej: HEPPAAdres:

 

Bilans sporządzony na dzień …31.03.201X…

 

AKTYWA SUMA PASYWA SUMA
 A.   AKTYWA TRWAŁEII. Rzeczowe aktywa trwałeGruntyMeble biurowe    

B.   AKTYWA OBROTOWE

     I. Zapasy

Materiały biurowe

     II. Należności krótkoterminowe

         Należności od odbiorców

III. Inwestycje krótkoterminowe

         Środki pieniężne w kasie

Środki pieniężne na rachunku bankowym

 

 

 1. KAPITAŁ WŁASNY
 2. Kapitał własny

 

 

 

 1. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

III. Zob. krótkoterminowe

Zob. wobec dostawców

Zob. wekslowe

Zob. publiczno-prawne

AKTYWA RAZEM PASYWA RAZEM

 

Data i miejsce sporządzenia bilansu:                              Sporządził(a):