Fundacja VCC w ekskluzywnym gronie uczestników konferencji organizowanej przez Komisję Europejską

W dniach 23 i 24 września Fundacja VCC była gościem organizowanego w Brukseli przez Komisję Europejską II European Business Forum on Vocational Training. Głównym tematem eventu były wyzwania edukacji zawodowej w Europie, wzrastające bezrobocie wśród młodych ludzi oraz współpraca sektora edukacji ze światem biznesu.

W forum uczestniczyło ponad 330 uczestników z 40 krajów. Polska reprezentacja zaproszona do udziału w wydarzeniu składała się z przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Fundacji VCC i Syntea SA.

Podczas wydarzenia przedstawiciele najważniejszych instytucji europejskich odpowiedzialnych za politykę w zakresie edukacji zawodowej przedstawili najświeższe badania w zakresieDSC02115 luk kompetencyjnych pomiędzy systemem kształcenia a rynkiem pracy w Europie, odpowiedzialności różnych uczestników za niwelowanie tych luk i zaprezentowali dotychczas istniejące narzędzia oraz dobre praktyki z krajów, które mają najbardziej rozwinięty model współpracy edukacji i biznesu, m.in. Niemiec czy Szwajcarii.

Wśród prelegentów nie zabrakło przedstawicieli takich instytucji, jak CEDEFOP, Departament Edukacji i Kultury oraz Departament Zatrudnienia przy Komisji Europejskiej, Europejskiej Unii Uczniów Szkół (OBESSU), krajowych i europejskich Izb Handlowych, uniwersytetów czy przedsiębiorców takich, jak Nestle.

Wszyscy uczestnicy reprezentujący różne środowiska związane z sektorem edukacji i biznesu mieli okazję do aktywnego uczestnictwa i wyrażania swoich opinii podczas forum. Dodatkowo w pierwszym dniu zorganizowano specjalne warsztatów tematyczne, podczas których uczestnicy konferencji podzieleni na zespoły mieli za zadanie opracowanie konkretnych rozwiązań, możliwych do wdrożenia na poziomie UE oraz państw członkowskich w 3 obszarach:

  1. Zapotrzebowanie na kwalifikacje w kluczowych sektorach gospodarki: ICT, Zdrowie i Opieka Społeczna, Energetyka, Kultura, Produkcja i Inżynieria, Retail, Przemysł żywnościowy i Turystyka oraz Transport.
  2. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.
  3. Rozwój staży w przedsiębiorstwach.

Drugiego dnia zostały zaprezentowane wyniki pracy warsztatowej, a wśród najważniejszych konkluzji i obszarów do wsparcia przez Komisję Europejską i instytucje współpracujące wskazano:

  • Konieczność dostarczania w procesie edukacyjnym kwalifikacji poprzecznych (transversal skills), które są kluczowe dla odnoszenia sukcesów na rynku pracy (m.in. DSC02073komunikacja i kompetencje językowe, kompetencje miękkie i społeczne, umiejętność wdrażania wiedzy, samodzielnego uczenia się, krytycznego myślenia, nastawienia i wartości w pracy).
  • Odpowiedzialność za praktyczną edukację zawodową zarówno sektora szkolnego, jak i pracodawców. Konieczność zaangażowania w praktyczne kształcenie (m.in. poprzez praktyki i staże) sektora MSP, który stanowi 90% europejskich przedsiębiorców.
  • Wdrożenie programów rozwijania przedsiębiorczości od najmłodszych lat edukacji. Przedsiębiorczości nie tylko rozumianej jako znajomość podstaw i zasad ekonomii, ale przede wszystkim jako zdolności do zamiany idei/pomysłów w działania (m.in. innowacyjności, kreatywności, podejmowania ryzyka, planowania i zarządzania projektami).